Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropský semestr 2016: Komise zveřejnila zprávy o jednotlivých zemích

 

Evropská komise zveřejnila každoroční analýzu hospodářských a sociálních výzev, s nimiž se potýkají členské státy EU, tzv. zprávy o jednotlivých zemích. Tyto zprávy slouží v rámci zjednodušeného evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik k monitorování politických reforem a včasnému upozorňování na problémy, které by členské státy měly řešit.

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Poté, co byla v listopadu vydána roční analýza růstu za rok 2016 a doporučení týkající se eurozóny, které stanoví priority na celoevropské úrovni, se evropský semestr prostřednictvím dnes zveřejněných zpráv začíná zaměřovat na vnitrostátní otázky. Zprávy budou představovat základ pro diskusi s členskými státy o jejich vnitrostátních politických rozhodnutích před tím, než v dubnu předloží své národní programy, a východisko pro vypracování doporučení pro jednotlivé země, která Komise představí koncem jara.

 

Česká republika

ČR podle analýzy EK v posledních dvou letech zaznamenává silné hospodářské oživení, růst životní úrovně, zlepšení na trhu práce i konkurenceschopnosti.  Komise nicméně konstatuje, že překážky v systému výzkumu a inovací brání přechodu k diverzifikovanější ekonomice založené na inovacích. Celkově lze konstatovat, že Česká republika vykázala v plnění doporučení z roku 2015 určitý pokrok. Hlavní zjištěnívyvozená z analýzy v této zprávě a související výzvy pro politiku:

  • Míra daňových úniků je vysoká a náklady na plnění daňových povinností jsou značné.
  • Fiskální rámec je slabý a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí zůstává i nadále problémem.
  • V souvislosti se stárnutím obyvatelstva a snížením počtu obyvatel v produktivním věku bude růst zaměstnanosti stále více záviset na vyšší účasti nedostatečně zastoupených skupin.
  • Zatímco výsledky v oblasti vzdělávání a dovedností jsou poměrně výrazné, nerovnosti v systému vzdělávání a nízká atraktivnost učitelského povolání představují překážku pro zlepšení kvality lidského kapitálu.
  • Nákladová konkurenceschopnost se v posledních letech zlepšila, avšak celkovou konkurenceschopnost českého hospodářství negativně ovlivňují nenákladové faktory, jako jsou neefektivní prvky v podnikatelském prostředí a slabiny veřejné správy.
  • Postupy pro zadávání veřejných zakázek nejsou v souladu s osvědčenými postupy EU, což je částečně způsobeno nedostatečnou odbornou přípravou zadavatelů zakázek.
  • Omezování překážek pro investice by přispělo k rychlejšímu odstranění rozdílu v konvergenci.
  • Investice do výzkumu a vývoje se v posledních letech významně zvýšily, ale výsledky jsou i nadále chabé a existují obavy ohledně udržitelnosti infrastruktury výzkumu a vývoje.
  • Nedostatky v dopravní infrastruktuře a energetické účinnosti ve srovnání s EU jsou stále značné.

Kompletní znění zprávy o ČR:  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_cs.pdf 

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis odpovědný za euro a sociální dialog uvedl: „Vzhledem ke zvyšujícím se vnějším rizikům a výraznější volatilitě finančních trhů je nezbytné posílit základy našich ekonomik. Z analýzy Komise vyplývá, že v řadě politických oblastí sice probíhají reformy, ale toto úsilí není rovnoměrné. Mnoho členských států musí rázněji řešit přetrvávající slabá místa, jako je vysoká míra zadlužení veřejného a soukromého sektoru.“

 

Komisařka Marianne Thyssenová odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu prohlásila:„Přestože jsme nyní dosáhli nejvyšší míry zaměstnanosti od počátku krize v roce 2008, stále ještě je příliš mnoho Evropanů bez práce. Prostřednictvím evropského semestru nadále usilujeme o to, abychom pomohli členským státům znovu tyto lidi zaměstnat.“

 

Komisař Pierre Moscovici odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla dodal: „Zprávy, které Komise dnes představila, jsou velice přesným a podrobným obrazem ekonomik EU. Na základě těchto hloubkových analýz proběhne letos na jaře nezbytný dialog mezi orgány EU a vnitrostátními orgány s ohledem na příští soubor doporučení pro jednotlivé země. Naším hlavním cílem nadále zůstává podpora zaměstnanosti a růstu. Vzhledem k tomu, že hospodářské oživení v EU je stále křehké, Komise naléhavě vyzývá členské státy, aby pokračovaly v reformování svých ekonomik a v nápravě přetrvávající makroekonomické nerovnováhy.“

 

V případě 18 členských států, které byly uvedeny ve zprávě mechanismu varování 2016 zveřejněné v listopadu spolu s roční analýzou růstu, obsahují příslušné zprávy i hloubkovou analýzu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze.

 

V Řecku a na Kypru v současné době probíhá program stabilizační podpory, a proto se jich zprávy o jednotlivých zemích v této fázi netýkají.


Další kroky

 

V rámci evropského semestru naváže Komise v nadcházejících měsících úzký dialog s členskými státy. V březnu Komise uspořádá dvoustranné schůzky s členskými státy, na nichž se bude diskutovat o zprávách o jednotlivých zemích. Komisaři rovněž navštíví členské státy a setkají se tam s národními vládami, parlamenty, sociálními partnery a dalšími subjekty. Členské státy mají v dubnu předložit své národní programy reforem a své programy stability (v případě zemí eurozóny) nebo konvergenční programy (v případě zemí mimo eurozónu), které se týkají veřejných financí. Komise vyzvala členské státy, aby přípravu těchto dokumentů podrobně konzultovaly s národními parlamenty a sociálními partnery. Komise poté na jaře představí své návrhy nového souboru doporučení pro jednotlivé země, které se zaměří na hlavní hospodářské a sociální priority v každé z nich.

 

V březnu Komise rovněž rozhodne o zařazení jednotlivých členských států, jichž se týkala hloubková analýza, do příslušné kategorie postupu při makroekonomické rovnováze (MIP). Počínaje letošním rokem Komise tento postup zjednodušila z šesti na čtyři kategorie makroekonomické nerovnováhy: žádná nerovnováha, nerovnováha, nadměrná nerovnováha a nadměrná nerovnováha s nápravnými opatřeními.

 

Souvislosti

 

Časné zveřejnění zpráv o jednotlivých zemích je součástí snahy zefektivnit a posílit evropský semestr v souladu se zprávou pěti předsedů  a kroky, které oznámila Komise k dokončení evropské hospodářské a měnové unie. Některé tyto kroky byly iniciovány v loňském roce a letos bylo jejich provádění potvrzeno, a to s cílem umožnit skutečný dialog o evropských prioritách, včetně problémů eurozóny, hned na počátku evropského semestru a poté věnovat více času rozhovorům s členskými státy a zainteresovanými subjekty na všech úrovních, kde bude možné řešit jejich priority. Ve zprávách se rovněž odráží větší důraz na zaměstnanost a sociální aspekty, který Komise vnáší do evropského semestru.

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Zahájení evropského semestru 2016: základní fakta o listopadovém balíčku evropského semestru

 

Základní fakta o správě ekonomických záležitostí EU

 

Zpráva mechanismu varování 2016

 

Zimní hospodářská prognóza 2016

 

 

 

Zdroj: ZastoupenÍ Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 2.3.2016. Poslední aktualizace: 2.3.2016 10:59
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno