Vnitřní trh: Komise přijímá opatření, aby zajistila provádění evropského práva v deseti členských zemích


Vytištěno 1.12.2020 00:43 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2008&nav03=14210

Evropská komiseEvropská komise rozhodla zahájit řízení pro porušení práva proti deseti členským státům z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést některé směrnice týkající se vnitřního trhu do vnitrostátních právních předpisů. Komise rovněž podá žalobu proti Německu, Maďarsku, Lucembursku, Polsku, Švédsku a Spojenému království k Evropskému soudnímu dvoru z důvodu neprovedení směrnice o uznávání odborných kvalifikací. Komise dále podá žalobu proti Belgii, České republice, Řecku, Polsku a Portugalsku k Evropskému soudnímu svoru z důvodu neprovedení směrnice o zajištění.

 

Uznávání odborných kvalifikací - Německo, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Švédsko a Spojené království

Komise se rozhodla podat žalobu proti šesti členským státům (Německu, Lucembursku, Maďarsku, Polsku, Švédsku a Velké Británii) k Evropskému soudnímu dvoru z důvodu nesdělení prováděcích opatření směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

 

Tato směrnice je výsledkem reformy systému uznávání odborných kvalifikací, kterou Komise zahájila s cílem přispět k flexibilitě trhů práce, docílit větší liberalizace v oblasti poskytování služeb, podnít ve větší míře automatické uznávání kvalifikací a zjednodušit administrativní postupy.

 

Uvedená směrnice jediným právním aktem konsoliduje patnáct směrnic, z nichž dvanáct bylo odvětvových a týkalo se povolání lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, lékárníka a architekta, a tři směrnice stanovovaly obecný systém pro uznávání odborných kvalifikací zahrnující většinu ostatních regulovaných povolání. Směrnice zjednodušuje strukturu systému uznávání kvalifikací a zlepšuje jeho fungování. Jejím cílem je tak zjednodušit v rámci vnitřního trhu mobilitu kvalifikovaných osob, které se přemísťují do jiného členského státu, a aby zde buď poskytly služby, nebo aby se zde trvale usadily.

 

Lhůta pro provedení směrnice 2005/36/ES uplynula dne 20. října 2007.

 

Zajištění - Belgie, Česká republika, Řecko, Polsko a Portugalsko

Směrnice 2005/68/ES o zajištění zaceluje právní předpisy EU o pojištění, které v minulosti neregulovaly specializované zajistitele (tj. pojišťovatele, kteří neposkytují přímé pojištění). Neexistence předpisového rámce EU pro zajištění měla za následek značné rozdíly v úrovni dozoru nad zajišťovnami mezi různými členskými státy EU a nerovné podmínky pro všechny subjekty.

 

Předpisový rámec směrnice vychází ze stávajícího obezřetnostního režimu směrnic o jiném než životním pojištění a rozšiřuje na zajišťovny systém kontroly domovského státu a zásadu jedné licence.

 

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 10. prosince 2007.

 

Další informace naleznete zde.

Zdroj: EU Rapid - Press Releases


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 20.10.2008. Poslední aktualizace: 20.10.2008 10:27