Individuální přístup k průlomové technologii - nanomateriálům


Vytištěno 1.12.2020 00:57 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2012&nav03=20823

Nanotechnologie v dnešní době významným dílem přispívá k vědecko-technickému pokroku a může přinést zcela zásadní technologické průlomy a oživit hospodářský růst. S tímto vědomím dnes Evropská komise přijala sdělení o druhém regulačním přezkumu týkajícím se nanomateriálů, v němž nastínila své plány, jak zdokonalit právo EU, aby zaručovalo bezpečné použití nanomateriálů.

Zmíněné sdělení upozorňuje na to, že nanomateriály jsou rozmanité povahy a existuje celá řada jejich druhů - od materiálů každodenní potřeby, které se již léta bez jakéhokoli rizika používají (např. v pneumatikách nebo jako protisrážlivé látky v potravinách), až po vysoce sofistikované průmyslové materiály a terapie nádorů. Nebezpečí spojená s nanomateriály je proto složité pojmout obecně. Jelikož je však v tomto ohledu k dispozici stále větší množství informací, je možné a žádoucí posuzovat rizika nanomateriálů s přihlédnutím k jejich specifickým vlastnostem.

 

nanomateriály

 

Aby se tak neházely všechny nanomateriály do jednoho pytle, měl by být uplatňován individuální přístup k posuzování jejich rizik, s využitím strategií založených na označení možných rizik, a to buď v souvislosti s expozicí, nebo s nebezpečím, které představují. Dnes přijaté sdělení je výsledkem společné práce evropských komisařů Antonia Tajaniho, Janeze Potočnika, Johna Dalliho a Máireho Geoghegan-Quinna.

Nanomateriály si vyžadují posouzení

S ohledem na současný stav znalostí a na stanoviska vědeckých a poradních výborů EU a nezávislých posuzovatelů rizik, lze konstatovat, že s nanomateriály je to podobné jako s konvenčními chemickými látkami - některé mohou být toxické a některé nemusí. Možná rizika souvisí s konkrétními nanomateriály a s jejich konkrétním použitím. Z toho důvodu je u nanomateriálů nezbytné posouzení rizik, jež by mělo být prováděno na základě individuálního posouzení jednotlivých případů a s využitím relevantních informací souvisejících s daným druhem nanomateriálu. Lze použít současné metody posuzování rizik, přestože některé aspekty tohoto procesu je ještě třeba propracovat.

Nejobtížnější bude především stanovit validované metody a nástroje pro zjišťování, charakterizaci a analýzu, doplnit informace o nebezpečnosti nanomateriálů a vypracovat metody pro posouzení expozice nanomateriálům.

Kde je to vhodné, bude aktuální znění definice nanomateriálů začleněno do právních předpisů EU. Aby bylo zajištěno řádné provedení této definice, vypracovává Komise v současné době metody zjišťování, měření a sledování nanomateriálů a jejich validace.

Nařízení REACH jako nejlepší rámec pro problematiku nanomateriálů

Celkově je Komise i nadále přesvědčena, že nařízení REACH stanoví nejlepší možný rámec pro řízení rizik nanomateriálů, pokud se vyskytují jako látky nebo směsi. Přesto se však ukázalo, že tento rámec musí obsahovat konkrétnější požadavky, které by se týkaly nanomateriálů. Komise má v úmyslu provést změny v některých přílohách nařízení REACH a vyzývá agenturu ECHA, aby dále rozpracovala pokyny pro registrace po roce 2013.

 

Celý článek naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 4.10.2012. Poslední aktualizace: 4.10.2012 11:13