Komise vítá spuštění nové sítě veřejných služeb zaměstnanosti, klíčového prvku tzv. záruky pro mladé lidi


Vytištěno 22.10.2020 23:06 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2014&nav03=10000735

Ilustrační foto

 

Evropská komise uvítala dnešní oficiální spuštění sítě veřejných služeb zaměstnanosti. Jedná se o novou strukturu pro spolupráci, která pomůže členským státům lépe koordinovat své kroky a opatření proti nezaměstnanosti a jež posílí evropský rámec pro správu ekonomických záležitostí. Zintenzivnění pomoci, kterou úřady práce poskytují mladým lidem, je obzvlášť důležité pro realizaci tzv. záruky pro mladé lidi, což je ambiciózní celounijní reforma, jež má pomoci všem nezaměstnaným lidem do 25 let najít si zaměstnání. Dnes také v Bruselu poprvé zasedá rada vedoucích pracovníků nové sítě.

 

Síť byla vytvořena na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady maximalizovat efektivitu veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím užší spolupráce, které bylo přijato v květnu 2014 (viz IP/13/544 a IP/14/545), a v souladu sbalíčkem opatření v oblasti nezaměstnanosti z roku 2012.

„Dobřefungující a efektivní veřejné služby zaměstnanosti mají pro usnadnění rychlého přístupu k odbornému vzdělávání a pracovním místům pro nezaměstnané v celé EU zásadní význam,“ zdůraznil László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. „Nová síť přispěje k jejich modernizaci a reformě. Řada členských států musí své služby reformovat také proto, aby mohly úspěšně realizovat záruku pro mladé a pomáhat nezaměstnaným či neaktivním lidem z mladších věkových skupin získat práci nebo další vzdělání. Nová síť je dalším důkazem toho, že EU využívá pro boj proti nezaměstnanosti všech dostupných nástrojů.“

 

Nová struktura umožní lépe srovnávat výkonnost jednotlivých veřejných služeb zaměstnanosti podle relevantních měřítek, identifikovat osvědčené postupy a zlepšit spolupráci, mimo jiné prostřednictvím vzájemného učení a programů vzájemné pomoci. Jedním z bezprostředních úkolů nové sítě je výměna poznatků a osvědčených postupů ohledně implementace záruky pro mladé lidi, neboť většina veřejných služeb zaměstnanosti má v rámci této zásadní reformy sloužit jako kontaktní místa. V mnoha členských státech je nutné fungování těchto služeb zlepšit, aby se mladým lidem zajistilo náležité poradenství ohledně pracovních míst, vzdělávání či odborné přípravy šité na míru podle jejich individuální situace. Cílem je zajistit každému do čtyř měsíců konkrétní nabídku.

 

Síť také pomůže členským státům zlepšit provádění konkrétních doporučení týkajících se veřejných služeb zaměstnanosti, která pro jednotlivé státy vydala Evropská rada v rámci tzv. evropského semestru. V roce 2014 obdrželo tato doporučení 11 zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko). Vnitrostátní odpovědní činitelé budou využívat odbornost členů sítě při navrhování, rozvoji a hodnocení svých politik zaměstnanosti.

 

Činnost sítě řídí rada sestávající se z nejzkušenějších vedoucích pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti, které nominuje každý členský stát a Komise.

Komise proto zřídila sekretariát, který bude vedení nové sítě k dispozici a bude zajišťovat její hladké fungování a politickou relevanci.

 

Souvislosti

Úloha veřejných služeb zaměstnanosti se v současné době ve většině členských států přehodnocuje. Požaduje se od nich aktivnější přístup, moderní služby orientované na zákazníka a schopnost optimálně využít nabídku volných pracovních míst či odborného vzdělávání při uspokojování poptávky uchazečů o zaměstnání. Doba vyžaduje posílit spolupráci mezi úřady práce, aby mohly společně maximalizovat výhody, které jejich spolupráce může nabídnout.

Moderní a efektivní úřady práce musí navázat lepší spolupráci s institucemi z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, podporovat vztahy se soukromými a dalšími subjekty na trhu práce, věnovat větší pozornost potřebám zaměstnavatelů a rozvoji dovedností a inteligentním způsobem využívat informační a komunikační technologie.

 

Komise již pomoc jedné neformální poradní skupiny veřejných služeb zaměstnanosti využívala. Expertní skupina existovala od roku 1997.

 

Nová síť umožní úzkou spolupráci služeb zaměstnanosti z jednotlivých zemí Unie, krom jiného díky jasnému statusu a vymezeným úkolům. To usnadní provádění současných i budoucích politických opatření a zajistí síti respektování ze strany všech institucí a členských států. 

 

Další informace

Veřejné služby zaměstnanosti

Zaměstnanost mladých lidí

Záruka pro mladé lidi

 

Chcete-li zdarma odebírat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

 

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd  (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois  (+32 2 295 18 83)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 3.10.2014. Poslední aktualizace: 3.10.2014 13:56