Komise pomáhá členským státům bojovat proti účelovým sňatkům, aby se zamezilo zneužívání práva občanů EU na volný pohyb


Vytištěno 22.10.2020 23:45 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=10&rok=2014&nav03=10000737

Migrace v Evropě - ilustrační foto

 

Evropská komise dnes zveřejnila příručku, která by měla členským státům pomoci přijmout opatření proti účelovým sňatkům občanů EU a státních příslušníků třetích zemí v souvislosti s právními předpisy EU týkajícími se volného pohybu. Komise příručku připravila v úzké spolupráci s členskými státy na základě žádostí řady členských států o podporu při řešení tohoto jevu. Příručka má za účel pomoci národním orgánům účinně bojovat proti účelovým sňatkům a současně chránit právo občanů EU na volný pohyb. Dnes zveřejněné pokyny také pomohou zajistit, aby se národní orgány tímto fenoménem, jehož rozsah se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší1, zabývaly, a to na základě stejných skutkových a právních okolností v celé Unii.

 

Právo na volný pohyb je základním právem tvořícím jádro občanství EU. Je nezpochybnitelné a musíme ho posilovat a chránit,“ uvedla Martine Reichertsová, komisařka EU pro spravedlnost. „Jeho zneužívání ohrožuje volný pohyb. Proto musí mít členské státy k dispozici vhodné prostředky pro případ, kdy dochází ke zneužívání sňatků za účelem usnadnění nelegální migrace. Pokud jde o provádění pravidel upravujících volný pohyb a zajištění jejich fungování, stojí v přední linii místní orgány. Proto Komise přechází od slov k činům a dává členským státům k dispozici operační pokyny, jak takovému zneužívání předcházet. Doufám, že tato příručka pomůže národním orgánům proti tomuto jevu účinně bojovat.

Příručka vydaná Komisí obsahuje:

 

Operační pokyny upravující přístup k vyšetřování údajných účelových sňatků;

 

Účinné vyšetřovací techniky, které vyvinuly národní orgány, a informace o tom, jak může těmto orgánů napomáhat Europol, Eurojust a Evropská komise;

 

Rady týkající se použití „mechanismu dvojí pojistky“ s cílem minimalizovat nebezpečí, že bude ze zneužití chybně nařčen skutečný pár;

 

Přehled pravidel, která musí národní orgány při předcházení a řešení zneužití zohlednit, a podrobnosti, které upřesňují, co tato pravidla obnášejí v praxi.

 

Souvislosti

Jelikož více než 14 milionů občanů EU bydlí v jiném členském státě, je volný pohyb – tedy možnost žít, pracovat a studovat kdekoli v Unii – právem EU, kterého si Evropané váží nejvíce. Pracovníci v EU tohoto práva využívají od samého počátku Evropské unie a tato zásada je zakotvena již v první evropské smlouvě – Římské smlouvě z roku 1957 (viz MEMO/13/1041).

V roce 2012 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci rozhodla, že je v zájmu boje proti nelegálnímu přistěhovalectví nezbytné vypracovat příručku pro boj proti údajným účelovým sňatkům mezi občany EU a občany třetích zemí v souvislosti s právními předpisy EU týkajícími se svobody pohybu. Dne 25. listopadu 2013 Komise přijala 5 opatření s cílem pomoci členským státům provádět pravidla EU týkající se volného pohybu (viz IP/13/1151). Jedním z uvedených opatření na podporu národních orgánů bylo vypracovat ve spolupráci s členskými státy příručku, která by se těmito účelovými sňatky zabývala.

 

Pravidla EU o volném pohybu obsahují řadu záruk, které členským státům umožňují zabránit zneužití.

 

Další informace

Internetové stránky Martine Reichertsové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reicherts/index_en.htm

Sdělení Komise a příručka o účelových sňatcích v kontextu volného pohybu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140725_en.htm

Evropská komise – Volný pohyb a pobyt:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Justiční problematika EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

1 :

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_837_free-movement_en.pdf


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 3.10.2014. Poslední aktualizace: 3.10.2014 14:09