Komise žádá Velkou Británii, aby přestala diskriminovat pracovníky z jiných zemí


Vytištěno 30.6.2022 15:56 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2010&nav03=17408

 

Evropská komise požádala Spojené království, aby zrušilo diskriminační podmínky pro pracovníky z jiných zemí. Občané osmi členských států (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Polsko), které spolu s Kyprem a Maltou přistoupily k EU v roce 2004, jsou vyloučeni z pobírání určitých sociálních dávek.

 

Ilustrační fotoKomise považuje diskriminační předpisy za porušení přechodných opatření  týkajících se volného pohybu pracovníků a za porušení povinnosti zajistit rovné zacházení pro všechny bez ohledu státní příslušnost. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu „odůvodněného stanoviska".

Spojené království má dva měsíce na to, aby své právní předpisy uvedlo do souladu s právem EU. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení záležitosti Soudnímu dvoru EU.

 

Podle britského registračního systému pracovníků nemají občané České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estonska a Polska právo na pracovní pobyt v zemi, pokud jejich pracovní poměr u řádně registrovaného zaměstnavatele skončil před uplynutím jednoho roku. 

Právo pobytu je podle právních předpisů Spojeného království podmínkou pro pobírání příspěvku na bydlení, vyrovnávacího příspěvku na obecní daně, příspěvku na bezúročnou sociální půjčku a také podmínkou pro přidělení sociálního bydlení a poskytnutí pomoci v případě ztráty domova. Bez tohoto práva pobytu („Right to Reside Test") jsou občané výše uvedených členských států v současnosti vyloučeni z přístupu k těmto dávkám. Komise se domnívá, že tento stav je v rozporu s přechodnými opatřeními týkajícími se volného pohybu pracovníků, která umožňují Spojenému království, aby do konce dubna 2011 uplatňovalo omezení na  volný pohyb osob, které přicházejí z výše uvedených členských států do Spojeného království za prací. Tato přechodná opatření umožňují Spojenému království omezit právo pracovního pobytu za určitých podmínek, ale nepovolují diskriminaci při poskytování dávek.

Další informace

Volný pohyb pracovníků: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=cs

 

Přechodná opatření:    

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=cs

 

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.11.2010. Poslední aktualizace: 9.11.2010 17:45