Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat
              

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu při této příležitosti pořádají kulatý stůl "5. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudružnosti". Diskuse se bude konat dne 16. listopadu 2010 od 11:00 v Evropském domě v Praze. Zájemcům o diskusi doporučujeme dostavit se i na prezentaci zprávy, která proběhne tamtéž od 10:00 a bude spojena s tiskovou konferencí. Účast na obou akcích je podmíněna registrací. Bližší informace naleznete níže v přílohách.

              

Další informace:

Tisková zpráva

Pozvánka na panelovou diskusi "5. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudružnosti".

Pozvánka na tiskovou konferenci "5. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudružnosti".

 


Tisk

Komise předložila varianty budoucí politiky soudržnosti

Evropská komise

Dnes zveřejněná pátá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti ukazuje, že politika soudržnosti EU významně přispěla k růstu, prosperitě a vyváženému rozvoji v celé EU.

 

Zpráva zdůrazňuje, že budoucí investice do soudržnosti musí být těsně spjaty s naplňováním cílů strategie Evropa 2020. Je zde také navrženo, aby se zavedli mnohem přísnější podmínky a zároveň výraznější pobídky a aby bylo zajištěno účinné využívání finančních prostředků věnovaných na politiku soudržnosti a dosáhlo se většího důrazu na výsledky.

 

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu při této příležitosti pořádají kulatý stůl "5. zpráva o hospodářské, sociální a územní soudružnosti".

 

Zpráva přináší rozsáhlé hodnocení situace a trendů, co se týče hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí v regionech EU, a nabízí množství různých variant pro úpravu politiky pro období po roce 2013. Ilustruje přínosy politiky soudržnosti pro všechny regiony ve formě přímých investic i nepřímých obchodních přínosů, stejně jako její působení ve prospěch plnění celoevropských priorit, jako je ochrana životního prostředí a výzkum a inovace.

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn při představování zprávy uvedl, že zpráva ukazuje, že politika soudružnosti má klíčový dopad na evropskou ekonomiku, jelikož snižuje hospodářské rozdíly a podporuje sociální rozvoj a zlepšování životního prostředí. Dodává však, že je ji potřeba ještě více zefektivnit, tak aby přinášela konkrétní a měřitelné výsledky. Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor nápodobně říká, že politika soudržnosti sehrála klíčovou úlohu ve zvládání hospodářské krize a Evropský sociální fond (ESF) pomohl zejména ztlumit dopad krize na pracovníky a malé podniky. Věří, že politika soudržnosti bude klíčovým prvkem v naplnění strategie Evropa 2020.

 

Hodnocení dokládají, že investice v rámci politiky soudržnosti v období 2000 až 2006:

  • pomohly vytvořit odhadem 1,4 milionu nových pracovních míst, podpořily malé podniky a dodaly potřebný impulz výzkumu,
  • nabídly cenné možnosti vzdělávání milionům žen, mladých lidí, ohroženým členům společnosti a nezaměstnaným a dopomohly zhruba dvěma milionům absolventů vzdělávacích programů ročně k získání zaměstnání,
  • zmodernizovaly dopravní spojení, podpořily výstavbu nebo vylepšení tisíců kilometrů silnic a železnic a zmodernizovaly přístavy a letiště,
  • zlepšily životní prostředí milionům Evropanů pozvednutím kvality pitné vody a zpracování odpadních vod na úroveň standardů EU.

Přes všechny tyto úspěchy ovšem mezi regiony přetrvávají rozsáhlé hospodářské rozdíly v různých oblastech. Hospodářská a finanční krize zvýraznila nezbytnost politiky, která bude investovat do konkurenceschopnosti všech regionů a zároveň pokračovat v podpoře rozvoje těch, které ještě zaostávají.

 

Ve shodě se závěry obecnějšího přezkumu celkových výdajů EU zpráva zdůrazňuje, že financování by se v budoucnu mělo zaměřovat na omezený počet priorit,  a to v souladu s cíli stanovenými strategií Evropa 2020 k dosažení „inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění".

 

Za tímto účelem Komise navrhuje vytvořit ucelený strategický rámec, který by rozváděl priority, cíle a reformy potřebné k dosažení maximálního dopadu investic v rámci politiky soudržnosti.

       
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 24.11.2010. Poslední aktualizace: 24.11.2010 11:42
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno