Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise předkládá návrh nového Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Boj proti chudobě - ilustrační foto

 

Evropská komise navrhla zřízení fondu, který má poskytovat pomoc nejchudším osobám v EU.Fond by prostřednictvím partnerských organizací podporoval systémy členských států a poskytoval nejchudším osobám potraviny a osobám bez domova a dětem v hmotné nouzi oděvy a další zboží základní potřeby.Návrh je nyní postoupen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě ministrů Evropské unie.

 

Komise v rámci návrhu víceletého finančního rámce z června 2011 (vizIP/11/799) plánuje, že fondu bude na období 2014 až 2020 přidělen  rozpočet ve výši 2,5 miliard EUR.  Členské státy by nesly odpovědnost za proplácení 15 % nákladů svých národních programů a zbývajících 85 % by bylo financováno fondem.

 

Předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso řekl:  „Na úrovni Evropské unie potřebujeme nové mechanismy solidarity a příslušné prostředky, jejichž prostřednictvím bude poskytována pomoc znevýhodněným a chudým osobám, které často žijí ve skutečně tíživé sociální situaci. K tomu by měl sloužit dnes schválený Fond evropské pomoci pro nejchudší osoby."

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor uvedl: „Nový navrhovaný fond bude poskytovat hmotnou pomoc, aby podpořil začleňování nejzranitelnějších osob v Evropě do společnosti. Bude konkrétním projevem solidarity EU s těmi nejvíce znevýhodněnými osobami, na které dolehla hospodářská a sociální krize nejtíživěji. Věřím, že členské státy a Evropský parlament tento návrh spolu s připojeným rozpočtem rychle přijmou, aby se potřebným dostalo pomoci co nejdříve."

Podle navrhovaného fondu by tak členské státy mohly žádat o finanční prostředky na podporu operačních programů v období 2014 až 2020, které se budou týkat systémů, v rámci nichž se prostřednictvím partnerských organizací poskytují nejchudším osobám potraviny či oděvy a zboží základní potřeby (jako je obuv, mýdlo a toaletní potřeby) osobám bez přístřeší a dětem v hmotné nouzi.

 

Návrh by vnitrostátním orgánům ponechal při plánování a poskytování pomoci v rámci jejich národních systémů značnou flexibilitu. Podrobná kritéria pro přidělování pomoci by stanovily členské státy nebo dokonce partnerské organizace, neboť ony jsou nejlépe povolány k tomu, aby mohly pomoc cíleně přizpůsobit místním potřebám.

 

Partnerské organizace, často nevládní, by nesly odpovědnost za rozdělování potravin či základního zboží mezi nejchudší. Aby naplnily cíle fondu, pokud jde o sociální soudržnost, nejen že by partnerské organizace poskytovaly hmotnou pomoc  nejchudším, ale rovněž by prováděly základní činnosti zaměřené na sociální začlenění těchto osob. I tato doprovodná opatření by mohla získávat z fondu podporu.

 

Vnitrostátní orgány by mohly použít prostředky z fondu buď na nákup potravin či zboží, které dají k dispozici partnerským organizacím, nebo by k těmto účelům poskytly finanční prostředky partnerským organizacím přímo. Návrh rovněž stanovuje možnost využití potravin uskladněných v rámci intervenčních zásob, jsou-li k dispozici.

 

Souvislosti

Strategie Evropa 2020 zavazuje EU, aby snížila počet chudých či osob ohrožených chudobou  minimálně o 20 milionů.

 

Ze 116 milionů osob v EU, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, je přibližně 40 milionů stiženo závažnou hmotnou nouzí.

 

Jedním z hlavních projevů hmotné nouze je nemožnost získat odpovídající množství kvalitních potravin. Podíl obyvatel EU, kteří si obden nemohou dovolit pokrm z masa, drůbeže nebo ryby (či jeho vegetariánskou obdobu), což Světová zdravotnická organizace vymezila jako základní potřebu, činil v roce 2010 8,7 %, tj. více než 43 milionů osob. První údaje za rok 2011 ukazují na další zhoršení této situace.

Zvláště závažnou podobou hmotné nouze je bezdomovectví, jehož rozsah je jen obtížně vyčíslitelný. Odhady však ukazují na to, že bez domova bylo v Evropě v roce 2009/2010 4,1 milionu osob. V důsledku sociálního dopadu finanční a hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti v poslední době vzrostl počet osob bez domova. Ještě více znepokojující skutečností je, že stále více osob bez domova tvoří rodiny s dětmi, mladými lidmi a osobami z přistěhovaleckého prostředí.

 

V EU je 25,4 milionu dětí ohroženo chudobou či sociálním vyloučením. Obecně jsou děti ohrožené chudobou či sociálním vyloučením více než zbývající část obyvatel (27 % oproti 23 % všech obyvatel). Jsou tak vystavené hmotné nouzi, která se netýká výlučně nedostatečné výživy. Například 5,7 milionu dětí si nemůže dovolit nové (nikoliv obnošené) oblečení a 4,7 milionu nemá dva páry obuvi odpovídající velikosti (včetně jednoho páru celoroční obuvi). U dětí, které trpí hmotnou nouzí, je oproti jejich lépe situovaným vrstevníkům větší pravděpodobnost horších studijních výsledků, horšího zdravotního stavu a selhání při jejich osobnostním rozvoji a uplatnění v dospělosti.

Hlavním nástrojem Evropské unie na podporu zaměstnatelnosti, pro boj s chudobou a na podporu sociálního začleňování je a i nadále zůstane Evropský sociální fond (ESF). Prostřednictvím tohoto strukturálního nástroje jsou poskytovány investice přímo na rozvoj kompetencí jednotlivců a jeho cílem je zvýšit jejich přínos na trhu práce. Některé z nejzranitelnějších osob, které jsou vystaveny nejtíživějším formám chudoby, jsou však od trhu práce příliš vzdáleny, než aby mohly využít výhod, které přinášejí opatření Evropského sociálního fondu zaměřená na sociální začleňování.

 

Program EU pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby je od roku 1987 významným zdrojem prostředků pro organizace, jež jsou v přímém kontaktu s těmi nejvíce potřebnými, kterým poskytují základní potraviny. V rámci programu se ve prospěch chudých v současnosti rozdělí ročně na 500 000 tun potravin. Původně byl vytvořen ke smysluplnému využití dřívějších zemědělských přebytků. Vzhledem k očekávanému vyčerpání intervenčních zásob a velmi obtížnému odhadování jejich stavu pro období 2011 až 2020 bude tento program v důsledku řady reforem společné zemědělské politiky ukončen na konci roku 2013. Navrhovaný Fond evropské pomoci nejchudším osobám by tento program nahradil a zlepšil.

 

Další informace

Viz MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

Internetové stránky Lászla Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Poslední čtvrtletní zpravodaj EU o zaměstnanosti a sociální situaci:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

 

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd  (+32 22994107)

Nadège Defrère  (+32 22964544)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 5.11.2012. Poslední aktualizace: 5.11.2012 09:46
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno