Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Druhá zpráva Komise o stavu schengenského prostoru

 

Schengenský prostor volného pohybu umožňuje cestovat bez jakýchkoli kontrol na vnitřních hranicích více než 400 milionům občanů z 26 evropských zemí a stále většímu počtu osob ze zemí mimo EU. Komise dnes přijala druhou kontrolní zprávu o stavu tohoto prostoru, která je vlastně přehledem o jeho fungování vydávaným dvakrát ročně.

Tato zpráva podává jasný popis stavu schengenského prostoru a zajišťuje tak jednotnost při interpretaci a uplatňování společných pravidel mezi všemi zeměmi, jež jsou jeho součástí*.

 

„Volný pohyb v rámci schengenského prostoru je jednou z největších vymožeností Evropy. K tomu, aby tento prostor bez kontrol na vnitřních hranicích zůstal zachován, musí všichni jeho členové pokračovat ve svém úsilí a plnit závazky, jež na sebe vzali. To se neobejde bez vzájemné důvěry, vhodného evropského rámce, transparentní diskuse a spolupráce. V zájmu posilování tohoto prostoru musíme zlepšit způsob jeho hodnocení a monitorování. Vyzývám proto Radu a Evropský parlament, aby pokročily v rámci probíhajících jednání o návrzích týkajících se Schengenu", prohlásila Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Tato druhá zpráva se týká období od 1. května 2012 do 31. října 2012 a hodnotí zejména:

 

Situaci na vnějších hranicích schengenského prostoru a situaci v rámci schengenského prostoru

Během dubna až června roku 2012 bylo zjištěno téměř 23 000 případů neoprávněného překročení vnějších hranic, což oproti stejnému období v roce 2011, kdy bylo v plném proudu Arabské jaro, představuje 44% pokles. Na pozemních hranicích mezi Řeckem a Tureckem však zpráva hovoří o 29% nárůstu. Celých 56 % všech zjištěných případů neoprávněného překročení hranic se odehrálo na tomto hraničním úseku, který tak zůstává hlavní bránou nelegální migrace do EU. Od nasazení zhruba 1 800 příslušníků pohraniční stráže v srpnu 2011 (operace „Shield") došlo na tomto hraničním úseku k značnému zlepšení hraničních kontrol, přičemž zprávy řeckých orgánů hovoří o prudkém poklesu zjištěných případů neoprávněného překročení hranic v oblasti Evros.

 

K jistému pokroku došlo také, pokud jde o lepší shromažďování údajů o migračních tocích v schengenském prostoru. Komise bude i nadále hledat způsoby, jak zlepšit shromažďování údajů a analýzu nelegálních migračních toků.

 

Uplatňování schengenských pravidel

V průběhu šesti měsíců, na které se tato zpráva vztahuje, byly dvakrát znovu zavedeny kontroly na vnitřních hranicích: Španělskem mezi 28. dubnem a 4. květnem 2012 v souvislosti se zasedáním Evropské centrální banky v Barceloně ve dnech 2. až 4. května 2012 (669 385 osob bylo zkontrolováno na pozemní hranici s Francií a na letištích v Barceloně a Gironě, přičemž 68 osobám byl zamítnut vstup) a Polskem v době mezi 4. červnem a 1. červencem 2012 v souvislosti s konáním mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012 (28 980 osob bylo zkontrolováno na polských vnitřních hranicích, 22 osobám byl zamítnut vstup a 15 osob bylo zadrženo).

V několika zúčastněných státech bylo prostřednictvím kontrol na místě provedeno ověření řádného uplatňování pravidel (za pomoci schengenského hodnotícího mechanismu). Jejich předmětem byly: námořní hranice (v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, na Maltě, v Polsku a na Slovensku); policejní spolupráce (v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku); vzdušné hranice (v Estonsku, Litvě a Lotyšsku); ochrana údajů (v Estonsku, Litvě a Lotyšsku, na Maltě a ve Slovinsku); činnost Pracovní skupiny SIS/SIRENE (v Dánsku, na Islandu a v Norsku), jakož i víza (v Litvě a Lotyšsku). Tato hodnocení neprokázala takový druh nedostatků, který by si vyžádal okamžitý zásah Komise.

 

Postupy při vydávání víz

Dne 10. května 2012 byl úspěšně zahájen provoz Vízového informačního systému (VIS) v druhém regionu zavádění, na Blízkém východě (Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýrie). Dne 2. října 2012 pak VIS zahájil provoz v třetím regionu, v zemích Perského zálivu (Afghánistánu, Bahrajnu, Íránu, Iráku, Jemenu, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech). VIS funguje řádně a do 4. listopadu 2012 bylo jeho prostřednictvím zpracováno zhruba 1 800 000 žádostí o víza, vydáno asi 1 500 000 víz a zamítnuto kolem 220 000 víz.

Souvislosti

 

V září 2011 Komise předložila návrhy na posílení efektivity a legitimity schengenského systému (IP/11/1036 aMEMO/11/606). Ve svém sdělení „Správa Schengenu - posílení prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích" Komise oznámila svůj záměr předkládat orgánům EU dvakrát ročně přehled o fungování schengenského prostoru.

 

Tyto zprávy poskytnou základ pro diskusi v Evropském parlamentu a Radě a přispějí k posílení politického vedení a spolupráce mezi zeměmi schengenského prostoru. První zprávu přijala Komise v květnu minulého roku (IP/12/481), Rada ji projednala dne 7. června 2012 a Parlament dne 4. července 2012.

Kromě toho nadále probíhají jednání o dvou v září 2011 předložených legislativních návrzích, v jejichž případě je Komise přesvědčena, že se zákonodárcům podaří nalézt uspokojivý kompromis.

Tyto legislativní návrhy zavádí důkladnější hodnotící a monitorovací systém na úrovni EU, který by ověřoval a zajišťoval uplatňování schengenských pravidel, a více strukturovaný mechanismus rozhodování na evropské úrovni, který by v naprosto výjimečných situacích mohl umožnit opětovné zavedení dočasných kontrol na vnitřních hranicích v případě závažného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.  

 

Užitečné odkazy

Internetová stránka a Twitter Cecilie Malmströmové

Internetová stránka a Twitter GŘ pro vnitřní věci

 

Kontaktní osoby:

Michele Cercone  (+32 22980963)

Tove Ernst  (+32 22986764)

 

 


 

* Jedná se o 26 zemí, k nimž patří všechny země EU (s výjimkou Spojeného království, Irska, Rumunska, Bulharska a Kypru) a země mimo EU jako Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 29.11.2012. Poslední aktualizace: 29.11.2012 10:40
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno