EU rázně proti ozbrojenému násilí


Vytištěno 1.12.2020 01:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000282

 

Během několika posledních let jsme byli v Evropě opakovaně svědky tragických ozbrojených útoků, k nimž došlo mimo jiné v Norsku, Belgii, Finsku, Francii nebo Itálii.

Žádná země nezůstala nedotčena a v celé EU je každý rok zastřeleno více než 1 000 osob, a to nepočítáme půl milionu střelných zbraní v EU nahlášených jako ztracené nebo 

odcizené.

 

Komise dnes předkládá své návrhy na to, jak v Evropě toto ozbrojené násilí omezit. Navrhuje opatření na úrovni EU, a to prostřednictvím právních předpisů, operativních činností, odborné přípravy a financování ze strany EU za účelem řešení hrozby, kterou nedovolené používání střelných zbraní představuje.

 

Při této příležitosti zveřejňuje Evropská komise také výsledky průzkumu Eurobarometr, z nichž vyplývá, že šest z deseti Evropanů je přesvědčeno o tom, že úroveň trestné činnosti spáchané se střelnými zbraněmi se v průběhu příštích pěti let pravděpodobně zvýší. Z tohoto průzkumu také vyplývá, že celkem 55 % Evropanů požaduje přísnější regulaci ohledně povolení vlastnit, kupovat nebo prodávat střelné zbraně.

 

Každý týden slyšíme o nových případech násilných činů páchaných střelnou zbraní. Bohužel se však o nedovoleném používání střelných zbraní a obchodování s nimi v Evropě moc nediskutuje. Více pozornosti se věnuje rozšíření střelných zbraní v Americe, ale měli bychom se spíš zabývat tím, co se děje u nás. Tady v Evropě musíme podniknout řadu kroků pro zajištění toho, aby ruční střelné zbraně, pušky a útočné zbraně nekončily v rukou zločinců“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

 

Komise proto navrhuje plány, jak v EU řešit nedostatky v celém životním cyklu zbraní, tedy při jejich výrobě, prodeji, držení, skladování, deaktivaci a obchodu s nimi, a současně respektovat silnou tradici jejich zákonného používání, jako je například lovecká a sportovní střelba.

 

Přísnější společná pravidla o tom, jak střelné zbraně deaktivovat, by mohla zajistit to, že jakmile střelná zbraň přestane být používána, zůstane nefunkční.

Komise se zaměří na vypracování společného postupu označování střelných zbraní sériovými čísly již při jejich výrobě, aby bylo možné lépe vysledovat zbraně, které používají zločinci.

 

Je nutné zvážit přijetí právního předpisu EU, který by obsahoval společná minimální pravidla ohledně trestních sankcí, aby se zajistil odrazující účinek ve všech členských státech a aby neexistovaly žádné mezery v zákonech, kterých by mohli využívat pašeráci. Tato pravidla by mohla předepisovat, na které delikty související se střelnými zbraněmi by se měly vztahovat trestní sankce (nedovolená výroba, pašování, padělání označení, nelegální držení střelné zbraně a záměr dodat střelnou zbraň), a měla by stanovit i výši sankcí, které by měly členské státy ukládat.

 

Ozbrojenému násilí by mohlo zabránit i zpřísnění směrnice pro vnitřní trh EU, která se týká držení zbraní v členských státech, například omezení přístupu k obzvlášť nebezpečným modelům zbraní pro civilní použití. Při hledání konkrétních řešení budou zkoumány i postupy pro udělování licencí na zbraně.

 

Je třeba důkladně prosazovat kontroly prodeje a nedovolené výroby střelných zbraní. Komise bude rovněž shromažďovat více informací o nových technologických problémech, jako je prodej zbraní přes internet nebo 3D tiskjednotlivých součástí zbraní, ale také o způsobech, jak omezit riziko ilegálních dodávek střelných zbraní poštou.

 

Komise se rovněž zaměří na to, jakým způsobem omezit hrozbu odklánění vývozu zbraní ze třetích zemí, a sice prostřednictvím technické pomoci a rovněž tím, že se posílí systémy kontroly vývozu zbraní v těchto zemích, uzavřou se pašerácké trasy a zlepší se správa zásob vojenských zbraní.

 

Tyto návrhy budou nyní projednány s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami a budou se posuzovat různé možnosti, včetně legislativních opatření.

 

Tyto priority vycházejí z diskusí s donucovacími orgány, z názorů obětí ozbrojeného násilí, nevládních organizací a oprávněných výrobců, maloobchodníků a uživatelů a rovněž z výsledků průzkumu Eurobarometr a reakcí na veřejnou konzultaci .

 

Užitečné odkazy

Odkaz na sdělení Komise

MEMO/13/916

Internetové stránky komisařky Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky GŘ pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 4.11.2013. Poslední aktualizace: 4.11.2013 12:44