Komise přijala nová pravidla podpory filmové tvorby


Vytištěno 1.12.2020 00:47 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000308

 

 Evropská komise přijala přepracovaná kritéria, na jejichž základě se v rámci pravidel EU o státní podpoře posuzují vnitrostátní podpory filmového a audiovizuálního průmyslu. Nové sdělení o filmu umožňuje podporovat širší záběr činností, zdůrazňuje volnost členského státu při výběru kulturních aktivit, které by měly podporu dostávat, zavádí možnost poskytnout vyšší podporu přeshraniční produkci a zajišťuje ochranu filmového dědictví. Komise vzala v úvahu připomínky, které obdržela během tří veřejných konzultací s členskými státy a zúčastněnými stranami.

 

„Cílem těchto revidovaných pravidel je podporovat dynamickou audiovizuální tvorbu v Evropě a zároveň zachovat kulturní rozmanitost v celé EU," uvedl místopředseda Komise Joaquín Almunia. „Pravidla poskytují společný rámec EU pro státní podporu poskytovanou členskými státy, který bere v úvahu evropský rozměr audiovizuálního odvětví a usiluje o zajištění jeho životaschopnosti a konkurenceschopnosti.“

 

 

Nová pravidla rozšířila oblast působnosti sdělení o filmu z roku 2001 (viz IP/01/1326), které se vztahovalo pouze na státní podporu filmové produkce. Nyní jsou zahrnuty všechny fáze tvorby audiovizuálního díla od námětu až po distribuci divákům. Intenzita podpory, která může být na film poskytnuta, je i nadále v zásadě omezena na 50 % rozpočtu určeného na produkci. Distribuční a propagační náklady mohou být podpořeny ve stejné výši. Avšak koprodukce financovaná dvěma či více členskými státy může nyní obdržet podporu až do výše 60 % rozpočtu produkce. Oproti tomu nejsou nijak omezeny podpory na tvorbu scénáře či předprodukci nebo na náročná audiovizuální díla, které každý členský stát definuje v souladu se zásadou subsidiarity.

 

Na základě nových pravidel mohou členské státy i nadále vyžadovat, aby příjemci opatření audiovizuální podpory splňovali požadavky územní vázanosti výdajů. Takováto omezení pravidel jednotného trhu EU lze zdůvodnit podporou kulturní rozmanitosti, která vyžaduje zachování zdrojů a know-how daného odvětví na vnitrostátní či místní úrovni. Revidovaná pravidla zajistí, aby požadavky územní vázanosti byly úměrné těmto cílům. Členské státy mohou zejména požadovat, aby 160 % poskytnuté podpory bylo vynaloženo na jejich území. Získání podpory mohou rovněž podmínit tím, že nezávisle na výši udělené podpory musí být na jejich území prováděna produkční činnost v určitém minimálním rozsahu. Nemůže však přesahovat 50 % rozpočtu produkce. Územní vázanost výdajů však ve všech situacích nesmí, stejně jako dříve, být vyšší než 80 % rozpočtu na produkci.

 

Nové sdělení o filmu také zdůrazňuje význam cílů ochrany dědictví kinematografie, které souvisejí se shromažďováním, uchováváním a dostupností evropských filmů. Členské státy by měly vést producenty k tomu, aby poskytovali kopie podpořených děl do národních filmových archivů a ke specifickému nekomerčnímu využití, a poskytnout jim příslušnou podporu.Členské státy by měly své stávající režimy podpory uvést do souladu s tímto sdělením během příštích dvou let.

 

Souvislosti

 

Odhaduje se, že státy EU poskytují na podporu kinematografie ročně asi 3 miliardy eur: 2 miliardy eur prostřednictvím grantů a zvýhodněných půjček, 1 miliardu eur prostřednictvím daňových pobídek. Přibližně 80 % těchto finančních prostředků je vyčleněno na filmovou produkci. Největšími poskytovateli podpory jsou Francie, Itálie, Německo, Spojené království a Španělsko.

 

Platnost kritérií hodnocení státní podpory, která se používala od roku 2001, vypršela 31. prosince 2012. Od tohoto data Komise hodnotila nové režimy podpory filmu přímo na základě čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy o fungování EU, který umožňuje podporu kultury. Komise se také případně opírala o zavedenou rozhodovací praxi vycházející ze sdělení o filmu z roku 2001.

 

Nové sdělení o filmu odráží názory účastníků veřejných konzultací z let 2011, 2012 a 2013 (viz IP/13/388IP/12/245,MEMO/12/186IP/11/757 a stránka veřejných konzultací).

 

Úplný text sdělení je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku jsou také uváděna v elektronickém týdeníku věnovaném státním podporám (tzv. State Aid Weekly e-News).

 

Viz MEMO/13/993

  

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani  (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina  (+32 2 295 45 30)


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.11.2013. Poslední aktualizace: 25.11.2013 10:41