Erasmus+ má zelenou: přes 4 miliony občanů získají stipendium EU na rozvoj dovedností a zvýšení zaměstnatelnosti


Vytištěno 30.11.2020 23:40 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=11&rok=2013&nav03=10000317

Program Erasmus+

 

Evropský parlament dnes schválil Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu. Tento sedmiletý program, jenž má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR*, což je o 40 % více než u stávajících programů. Přes 4 miliony osob získají finanční podporu na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí, včetně 2 milionů vysokoškolských studentů, 650 000 žáků odborných škol a učňů a přes 500 000 lidí, kteří vycestují do zahraničí na výměnu mladých či jako dobrovolníci.

 

Studenti, kteří chtějí absolvovat v zahraničí celé magisterské studium, pro něž mohou jen zřídka získat ve své zemi stipendium či půjčku, mohou využít nového systému záruk na půjčky Evropského investičního fondu. Erasmus+ také nabídne finanční prostředky pedagogům a pracovníkům s mládeží, jakož i pro partnerství mezi školami (včetně univerzit a vysokých škol) podniky a neziskovými organizacemi.

 

„S radostí jsem přijala zprávu, že Evropský parlament schválil program Erasmus+, a jsem hrdá, že jsme dokázali zvýšit rozpočet o 40 % ve srovnání s našimi současnými programy. Je to důkazem závazku EU podporovat vzdělávání a odbornou přípravu. Erasmus+ také přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti mladých, jimž dá možnost zvýšit si kvalifikaci a prohloubit své dovednosti prostřednictvím zahraniční zkušenosti. Kromě toho, že nabídne stipendia, podpoří Erasmus+ také partnerství usnadňující přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, jakož i reformy za účelem modernizace a zlepšení kvality vzdělávání v členských státech. Máme-li vybavit naši mladou generaci kvalifikací a dovednostmi potřebnými pro úspěch v životě,je to nezbytné,“ uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Erasmus+ má tři hlavní cíle: dvě třetiny rozpočtu jsou určeny na studium v cizině, a to v rámci EU i za jejími hranicemi; zbývající částka je přidělena na podporu partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy s cílem modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy a podporovat inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 

Tento nový program slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, tedy program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program „Mládež v akci“ a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Uchazeči tak získají lepší přehled o nabízených příležitostech a díky dalšímu zjednodušení se zlepší dostupnost programu.

 

Komu se Erasmus+ určen?

‒      2 miliony vysokoškolských studentů mohou absolvovat studium či odbornou přípravu v zahraničí (včetně 450 000 stáží),

‒      650 000 žáků odborných škol a učňů získá stipendia na studium, odbornou přípravu či práci v zahraničí,

‒      800 000 pedagogických pracovníků, včetně učitelů základních i vysokých škol, mistrů a vychovatelů, a pracovníků s mládeží získá stipendia na vyučování či přípravu v zahraničí,

‒      200 000 studentů, kteří chtějí absolvovat celé magisterské studium v zahraničí, může využít záruk na půjčky,

‒      přes 500 000 mladých lidí dostane možnost pracovat jako dobrovolníci v zahraničí nebo se zúčastnit výměn mládeže,

‒      více než 25 000 studentů získá stipendia na sdílené magisterské studium, jehož podstatou je studium na nejméně dvou vysokoškolských institucích v zahraničí,

‒      125 000 škol, včetně odborných a vysokých škol, školicích zařízení, institucí pro vzdělávání dospělých, mládežnických organizací a podniků získá finanční prostředky, jež jim pomohou vytvořit 25 000 „strategických partnerství“ zaměřených na výměnu zkušeností a získávání kontaktů s pracovním prostředím,

‒      3 500 vzdělávacích institucí a podniků také obdrží podporu, a to na vytvoření přes 300 takzvaných znalostních aliancí a aliancí pro dovednosti v odvětví, jejichž cílem je zlepšit zaměstnatelnost a podpořit inovace a podnikatelské dovednosti,

‒      finanční prostředky získá i 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí.

 

Souvislosti

Erasmus+ se zahajuje v situaci, kdy je v EU téměř šest milionů nezaměstnaných mladých lidí, ve Španělsku a Řecku je to dokonce přes 50 %. Současně ale existuje nad 2 miliony volných pracovních míst a třetina zaměstnavatelů si stěžuje, že je obtížné najít vhodně kvalifikované zaměstnance. To je důkazem nedostatku požadovaných dovedností v Evropě. Erasmus+ bude tuto situaci řešit, neboť nabídne příležitost studovat, školit se či získat zkušenosti v zahraničí.

Zároveň zlepší kvalitu a přiměřenost vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, a to díky podpoře profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků s mládeží a na základě spolupráce mezi školami a podniky.

 

Díky mobilitě studentů a učňů se zvýší i mobilita pracovníků v rámci Evropské unie, neboť lidé, kteří v jiné zemi již studovali či v ní absolvovali odbornou přípravu, budou mít v budoucnosti s větší pravděpodobností zájem o práci v zahraničí.

 

V rozpočtu ve výši 14,7 miliardy EUR se počítá s odhadovanou mírou inflace. Další prostředky by měly být přiděleny na vysokoškolskou mobilitu a budování kapacit v zemích mimo EU; o tomto dodatečném rozpočtu se rozhodne nejdříve v roce 2014.

 

V rozpočtu programu Erasmus+ jsou poprvé vyčleněny prostředky na sport. Během sedmi let bude věnováno přibližně 265 milionů EUR na rozvoj evropské dimenze ve sportu; tato částka přispěje k potírání takových přeshraničních jevů, jako je ovlivňování výsledků zápasů a doping. Program podpoří i mezinárodní projekty pro místní sportovní organizace se zaměřením na řádné řízení, sociální začleňování, dvojí kariéru sportovců a tělesnou aktivitu pro všechny věkové skupiny.

 

Další kroky

Návrh dnes přijal Evropský parlament. Do měsíce by ho měla schválit Rada (členské státy). Program Erasmus+ bude zahájen v lednu 2014.

 

Další informace:

Viz MEMO/13/1008

Evropská komise: internetové stránky programu Erasmus+

Erasmus+ na Facebooku

Připojte se ke konverzaci na Twitteru s hashtagem #ErasmusPlus.

Internetové stránky komisařky Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Příloha 1: Účastníci programu 2007–2013

V tabulce je uveden odhadovaný počet osob, které získaly evropské stipendium na studium, stáž, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí z programu celoživotního učení a programu „Mládež v akci“ v období 2007–2013. Tabulka obsahuje činnosti na podporu mobility, které budou pokračovat v programu Erasmus+.

Erasmus+ bude financovat studium, stáž, pracovní zkušenost či dobrovolnickou činnost v zahraničí více než 4 milionům osob, což je asi o 50 % více než ve stávajících programech.

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott  (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam  (+32 22959667)

 

Počet účastníků, 2007-2013**

Země

Celkem

Rakousko

67 000

Belgie

73 000

Bulharsko

41 000

Chorvatsko

8 000

Kypr

10 000

Česká republika

93 000

Dánsko

38 000

Estonsko

24 000

Finsko

68 000

Francie

331 000

Německo

382 000

Řecko

50 000

Maďarsko

64 000

Irsko

30 000

Itálie

220 000

Lotyšsko

35 000

Litva

51 000

Lucembursko

8 000

Malta

6 000

Nizozemsko

114 000

Polsko

220 000

Portugalsko

63 000

Rumunsko

80 000

Slovensko

42 000

Slovinsko

28 000

Španělsko

346 000

Švédsko

50 000

Spojené království

162 000

Celkem

2 704 000* Částka v běžných cenách se započtením předpokládané inflace v období 2014–2020. Jde o ekvivalent 13 miliard EUR ve stálých cenách roku 2011.

** Údaje pro každou zemi byly stanoveny podle ročních zpráv národních agentur a podle odhadovaných výměn v rámci stávajících programů, které dosud nebyly nahlášeny. Všechny údaje jsou zaokrouhleny na nejbližší celý tisíc. Údaje pro Chorvatsko byly vypočteny od roku 2011, kdy se tato země do programů zapojila.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 28.11.2013. Poslední aktualizace: 28.11.2013 17:37