Členským státům vypršel čas k přizpůsobení pravidel pro televizní vysílání digitálnímu věku


Vytištěno 22.10.2020 23:47 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=12&rok=2009&nav03=15834

 

Již přede dvěma lety byla přijata pravidla pro modernizaci televizního vysílání v EU, jimiž byly odstraněny zastaralé předpisy omezující digitální televizní vysílání přes internet, video na vyžádání a mobilní televizní vysílání.

 

Ale zatím pouze tři země - Belgie, Rumunsko a Slovensko - oficiálně oznámily Evropské komisi opatření k převedení těchto pravidel, jak to vyžaduje právo EU

 

V Česku byl návrh právní normy schválen vládou a nyní čeká na schválení parlamentem; hlasování se očekává v únoru. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice AVMS) přizpůsobila pravidla EU týkající se tradičního televizního vysílání digitálnímu věku. Země EU měly do 19. prosince 2009 čas na to, aby modernizovaná pravidla pro evropské audiovizuální odvětví převedly do vnitrostátního práva. Směrnice vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby a poskytuje právní jistotu podnikům i ochranu spotřebitelům.  

 

Po dvouletém období, jež země EU měly na převedení nových pravidel EU pro televizní vysílání a televizní služby, jako jsou video na vyžádání a mobilní video, do vnitrostátního práva, oznámily Komisi jejich úplné převedení pouze Belgie, Rumunsko a Slovensko. Dánsko, Francie, Lucembursko a Spojené království Komisi oznámily, že k převedení směrnice o AVMS přijaly jistá opatření.Legislativní proces v Maďarsku byl zcela zastaven poté, co návrh zákona neprošel v parlamentu.Rakousko, Německo, Irsko, Malta a Nizozemsko převedly směrnici částečně, aniž to oznámily Komisi.V ostatních zemích se návrh zákona stále projednává, byl právě zveřejněn nebo v souvislosti s ním stále probíhá veřejná konzultace.

 

Komise zahajuje s každou zemí EU, která jí oficiálně neoznámí opatření k převedení směrnic EU do vnitrostátního práva, řízení pro porušení povinnosti. Podle staršího práva EU mohla tato skutečnost vést po dvou rozsudcích Soudního dvora EU k udělení pokuty. Od 1. prosince 2009 může Komise podle Lisabonské smlouvy v případě, že podá u Soudního dvora žalobu na některou zemi EU, stanovit paušální částku nebo penále, které musí dotčený členský stát uhradit.

 

 

Celou zprávu naleznete zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 22.12.2009. Poslední aktualizace: 22.12.2009 17:21