Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Rozpočet na vnější činnost v letech 2014–2020 posílí pozici Evropy ve světě

Humanitární pomoc - ilustrační foto

 

Evropská komise dnes přijala návrhy rozpočtu určeného na nástroje vnější pomoci v letech 2014-2020. Unii tyto návrhy umožní plnit svou úlohu na světové scéně: bojovat proti chudobě a podporovat demokracii, mír, stabilitu a prosperitu. Prostřednictvím různých nástrojů bude EU poskytovat pomoc rozvojovým zemím, zemím, které s ní sousedí, i těm, jež se připravují na přistoupení k Unii. Komise se bude snažit směřovat své zdroje tam, kde je jich potřeba nejvíce a kde budou mít největší dopad, a zároveň bude usilovat o více flexibility, aby mohla neprodleně reagovat na nepředvídané události. Tento rozpočet Unii rovněž umožní dále posílit svou roli na světové scéně a propagovat své zájmy a hodnoty.

„I v době krize se musí Evropa dívat za své hranice a angažovat se ve světě," uvedla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová. „Na událostech za našimi hranicemi, a především v našem bezprostředním sousedství, závisí naše bezpečnost a prosperita. Evropská unie bude plnit své mezinárodní závazky vůči nejchudším a nejohroženějším lidem, vůči lidem v našem sousedství, jejichž země procházejí procesem transformace, i těm, jejichž země jsou na cestě ke vstupu do EU. Díky těmto novým nástrojům vnější pomoci může EU také mnohem lépe prosazovat své základní hodnoty a zájmy, jako jsou lidská práva, demokracie a právní stát, a zároveň přispívat k boji proti chudobě, k zachování míru a řešení konfliktů ve světě."

 

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Evropská unie je největším dárcem na světě a je třeba, abychom si toto vůdčí postavení v boji proti chudobě udrželi. Podle průzkumů většina Evropanů souhlasí s tím, že by EU měla prokázat svou solidaritu navýšením rozvojové pomoci. Díky těmto návrhům může rozpočet EU přispět podobně jako v minulosti k naplnění závazku Unie poskytnout na pomoc do roku 2015 celkem 0,7 % hrubého národního důchodu EU. Je známo, že zajišťovat ve světě udržitelnější růst více podporující začlenění je také ve vlastním zájmu EU. Dnes rovněž potvrzujeme posun ve svých vztazích s rozvíjejícími se zeměmi a důraz na pomoc pro nejchudší země."

 

Komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle uvedl k novému nástroji evropského sousedství a nástroji předvstupní pomoci toto: „Tyto nové nástroje nám umožní v budoucnu ještě lépe reagovat na potřeby a cíle našich partnerů. Díky novému nástroji evropského sousedství a nástroji předvstupní pomoci bude pomoc pro naše sousedy rychlejší a pružnější a bude možné více diferencovat a poskytovat lepší pobídky těm, kteří budou dosahovat nejlepších výsledků. Tato pomoc bude také dále zárukou úspěchu demokratizačního procesu a lepšího ekonomického a sociálního rozvoje v našem bezprostředním sousedství a bude přispívat k podpoře reformního procesu v zemích, jež se připravují na členství v EU."

Návrhy rozpočtu podpoří nový přístup Komise - tzv. „Agendu pro změnu", která spočívá v zaměření pomoci EU na menší počet odvětví, v propagaci demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných a v zajištění udržitelného růstu podporujícího začlenění.

 

Podle nové zásady „diferenciace" bude EU přidělovat větší množství prostředků těm, pro něž může mít pomoc největší dopad: nejpotřebnějším regionům a zemím, včetně nestabilních států. Země, jež si mohou pro vlastní rozvoj obstarat dostatek zdrojů, již nebudou dostávat bilaterální grantovou pomoc a budou místo toho využívat nových forem partnerství: pomoc budou dále čerpat prostřednictvím tematických a regionálních programů. To vše bude doplněno různými inovativními modalitami spolupráce, např. kombinováním grantů a půjček.

 

Jednou z nejvýraznějších inovací a klíčovým nástrojem vnější politiky je nový nástroj partnerství. Jeho cílem je podporovat a propagovat zájmy EU a řešit vážné globální výzvy. Unie díky němu rovněž může s průmyslovými zeměmi, rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi, v nichž EU sleduje významné cíle nespadající do rozvojové spolupráce.


Souvislosti

 

Dnes přijaté texty jsou návrhy právních předpisů k provedení víceletého finančního rámce, který Komise předložila 29. června 2011, v oblasti vnější činnosti. Balíček se týká všech typů vnější pomoci v rozpočtu EU a zahrnuje: Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: „Globální Evropa" a legislativní návrhy devíti zeměpisných a tematických nástrojů spolu se společným prováděcím nařízením.

 

Celková částka navrhovaná pro těchto devět nástrojů v letech 2014-2020 činí 96 249,4 milionu EUR (v běžných cenách).

 

Nástroj předvstupní pomoci: 14 110 mil. EUR

Nástroj evropského sousedství: 18 182 mil. EUR

Nástroj pro rozvojovou spolupráci: 23 295 mil. EUR

Nástroj partnerství: 1 131 mil. EUR

Nástroj stability: 2 829 mil. EUR

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva: 1 578 mil. EUR

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti: 631 mil. EUR

Nástroj pro Grónsko: 219 mil. EUR

Evropský rozvojový fond (mimo rozpočet EU): 34 276 mil. EUR

Balíček bude postoupen Evropskému parlamentu a Radě a měl by být přijat v roce 2012. (Pro podrobnosti o uvedených nástrojích viz MEMO/11/878)

 


Přístup založený na diferenciaci

 

Diferenciace se začne uplatňovat nejdříve v zemích, na něž se vztahuje nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj evropského sousedství. Sedmnáct zemí s vyššími středními příjmy (Argentina, Brazílie, Čína, Ekvádor, Chile, Írán, Kazachstán, Kolumbie, Kostarika, Malajsie, Maledivy, Mexiko, Panama, Peru, Thajsko, Uruguay a Venezuela) a dvě velké země s nižšími středními příjmy, jejichž HDP je vyšší než 1 % celosvětového HDP (Indie, Indonésie), mají v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci podle návrhu přejít k novým partnerstvím, jež nejsou založena na bilaterální pomoci. Rozvíjející se ekonomiky, jako jsou především Čína, Brazílie a Indie, jsou v současné době při řešení globálních výzev více považovány za partnery EU.


Nástroj sousedství a nástroj předvstupní pomoci

V souvislosti s novým přístupem k evropské politice sousedství bude díky novému nástroji evropského sousedství poskytována účinná podpora týmž šestnácti partnerským zemím[1]jako v rámci předchozího evropského nástroje sousedství a partnerství. V souladu se zásadou diferenciace a zásadou „více za více" bude nástroj evropského sousedství přispívat k posilování vztahů s partnerskými zeměmi a bude přinášet hmatatelný prospěch EU i jejím partnerům v oblastech, jako jsou demokracie a lidská práva, právní stát, řádná správa věcí veřejných, udržitelný ekonomický a sociální rozvoj a postupná ekonomická integrace do jednotného trhu EU.

 

Prostřednictvím nového nástroje předvstupní pomoci bude EU nadále podporovat země zapojené do procesu rozšíření[2], přičemž bude stavět na dobrých zkušenostech se současným nástrojem. Nástroj předvstupní pomoci pomůže těmto zemím v realizaci komplexních reformních strategií, jež jsou nezbytné v přípravě na budoucí členství. Důraz se bude přitom klást na regionální spolupráci, provádění právních předpisů a norem EU, schopnost uskutečňovat vnitřní politiky Unie po přistoupení, jakož i na dosahování hmatatelných socioekonomických výsledků v zemích přijímajících pomoc. Více se budou využívat inovativní způsoby financování zavedené ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi a prostředky EU budou fungovat jako katalyzátor v zájmu posílení investic do infrastruktury.


Další informace

MEMO/11/878 - Víceletý finanční rámec: Návrhy týkající se nástrojů vnější činnosti

 

Úplné znění sdělení:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

 

Návrhy týkající se víceletého finančního rámce (29. červen 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

 

Rozvojová politika EU: Agenda pro změnu

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_cs.pdf

 

Konzultace o budoucnosti rozvojové politiky

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

 

Internetové stránky EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

 

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

 

Internetové stránky evropského komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství Štefana Füleho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

 

Více o novém nástroji předvstupní pomoci:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

 

Internetové stránky evropské politiky sousedství

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

 

Kontaktní osoby:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Catherine Ray (+32 22969921)

Peter Stano (+32 22957484)

 

 

[1]Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Moldavská republika, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina.

[2]Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999), Srbsko a Turecko.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 14.12.2011. Poslední aktualizace: 14.12.2011 12:43
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno