Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Předsedové Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady se radili s Evropským fórem zdravotně postižených o společném postupu S

Ilustrační foto

 

Čelní představitelé institucí Evropské unie se dnes poprvé sešli se zástupci Evropského fóra zdravotně postižených, aby diskutovali o problémech, jimž čelí odhadem 80 milionů Evropanů se zdravotním postižením.

 

Předsedové José Manuel Barroso (Evropská komise), Jerzy Buzek (Evropský parlament), Herman Van Rompuy (Evropská rada) a místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová se sešli s představiteli zdravotně postižených z celé Evropy.

 

„Evropská unie musí věnovat pozornost situaci zdravotně postižených lidí. Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení stanoví ambiciózní plán na příštích 10 let. EU je i nadále odhodlána zlepšovat postavení lidí se zdravotním postižením tak, aby mohli plně požívat svých práv a zapojit se do života společnosti a hospodářství," uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

 

„Každý šestý Evropan žije s nějakou formou zdravotního postižení. V době krize je třeba úsilí na podporu zranitelných skupin zdvojnásobit, jelikož je pravděpodobné, že se krize těchto lidí dotkne jako první. Evropa musí zvláště u této skupiny zajistit, aby byl dopad nezbytných úsporných opatření co nejmenší. Všechny fyzické i jiné překážky bránící účasti postižených lidí na životě společnosti se musí odstranit. Začlenění zdravotně postižených osob může mít nepostradatelný přínos pro budoucí potřeby evropského trhu práce, které vyplynou z odchodu silných ročníků do důchodu. Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení má zvláštní důležitost. Evropský parlament je plně odhodlán zaručit práva lidí se zdravotním postižením. Odráží se to v jejich zohlednění ve všech relevantních právních předpisech, ve služebním řádu a v neposlední řadě také v samotném Evropském parlamentu jakožto pracovišti," řekl předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek.

 

„Evropa byla vždy v čele úsilí o zlepšení situace osob se zdravotním postižením. Rád bych zdůraznil důležitost začleňování. Lidé se zdravotním postižením musí být součástí sociálně tržního hospodářství zítřka. I v době hospodářské krize by opravdová přístupnost a rovné příležitosti měly být naším cílem, aby se plná účast zdravotně postižených lidí na životě společnosti stala skutečností. Je to otázka vyspělé civilizace a obrany našich společných hodnot. V Evropě se výrazem „společnost" rozumí všichni a moderní společnost musí zohledňovat zájmy všech svých členů," zdůraznil předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

 

Evropská komise minulý rok přijala komplexní strategii s cílem vytvořit do roku 2020 pro zdravotně postižené osoby bezbariérovou Evropu (IP/10/1505). Tento plán nastiňuje, jak může EU a vlády jednotlivých států zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením tak, aby mohli plně požívat svých práv. Dnešní diskuse se zaměřila na pokrok, jehož bylo dosud v provádění této strategie dosaženo, a jaký dopad má na lidi se zdravotním postižením hospodářská krize.

 

Komise pod vedením místopředsedkyně Redingové předloží na podzim 2012 Evropský akt přístupnosti. Jeho účelem bude zajistit, aby lidé se zdravotním postižením měli stejný přístup k fyzickému životnímu prostředí, k dopravě a informačním a komunikačním službám jako ostatní. Přístupnost je nezbytným předpokladem k tomu, aby lidé se zdravotním postižením mohli požívat práva stanovená v Úmluvě OSN, ve Smlouvě o EU a v Listině základních práv. Komise v brzké době zahájí veřejnou konzultaci o problematice přístupnosti, jejímž cílem bude iniciativu připravit.

 

Každý šestý občan Evropské unie - tedy zhruba 80 milionů - je zdravotně postižený v mírném až velmi závažném rozsahu. Více než třetina lidí starších 75 let trpí zdravotním postižením, které je do určité míry omezuje. Tyto počty se zcela budou jistě zvyšovat s tím, jak bude obyvatelstvo EU postupně stárnout. Většině těchto lidí až příliš často brání v plné účasti ve společnosti a ekonomice fyzické a jiné bariéry a také diskriminace.

 

Odstranění bariér není jen společenský úkol. Může rovněž přinést i nové tržní příležitosti. Ze studie, kterou vypracoval britský Královský národní ústav pro nevidomé, vyplývá, že částka ve výši 35 000 GBP, kterou by do přístupnosti svých internetových stránek investoval určitý řetězec supermarketů, by přinesla zisk přesahující 13 milionů GBP za rok. Výzkum provedený v Německu ukázal, že přístupnější zařízení by zvýšila cestování zdravotně postižených lidí a německému odvětví cestovního ruchu by přinesla zvýšení obratu o 620 milionů až 1,9 miliardy EUR.

 

V této souvislosti Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení zdůrazňuje závazek EU, jímž je zlepšit situaci Evropanů se zdravotním postižením. Doplňuje a podporuje kroky přijímané členskými státy, které nesou hlavní odpovědnost, pokud jde o opatření související se zdravotním postižením.

Komise 1. až 2. prosince uspořádala v souvislosti s Evropským dnem zdravotně postižených významnou konferenci, která se zabývala mimo jiné hospodářskou krizí z perspektivy zdravotně postiženými a jejich práv.

 

Souvislosti

V Listině základních práv Evropské unie se uvádí, že „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti". EU a všech 27 členských států se již zavázalo k vytvoření bezbariérové Evropy tím, že podepsaly Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD).

 

Evropská strategie v oblasti zdravotního postižení doplňuje kroky podnikané na základě Strategie Evropa 2020 (IP/10/225) a Zprávy o občanství EU (IP/10/1390).

 

Strategie EU se zaměřuje na zlepšení postavení lidí se zdravotním postižením tak, aby mohli požívat svých práv stejně jako ostatní, a na odstranění překážek v běžném životě. Mezi hlavní kroky v rámci této strategie patří:

 

- iniciativa na zlepšení přístupnosti: úvahy o tom, jak využít norem, pravidel pro zadávání veřejných zakázek či pro státní podporu v zájmu lepší dostupnosti veškerého zboží a služeb pro lidi se zdravotním postižením. Zároveň je třeba podpořit trh EU s pomůckami pro zdravotně postižené („Evropský akt přístupnosti"). Na základě zkušeností ze Spojených států se očekává, že tento trh v nadcházejících letech významně poroste;

 

- účast: zajistit, aby lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny mohli uplatňovat práva spojená s občanstvím v EU za stejných podmínek díky vzájemnému uznávání průkazů a souvisejících nároků pro zdravotně postižené za stejných podmínek; usnadnit používání znakového jazyka a Braillova slepeckého písma při uplatňování volebního práva občanů EU či při jednání s orgány EU; prosazovat přístupný formát internetových stránek a děl chráněných autorskými práv, jako jsou knihy;

 

- finance: zajistit, aby byly programy EU a prostředky v oblastech politiky s významem pro lidi se zdravotním postižením využívány k podpoře vhodných pracovních podmínek pro profesionální i neformální poskytovatele péče a k rozvoji systémů osobní asistence;

 

- intenzivnější spolupráce mezi členskými státy (prostřednictvím skupiny na vysoké úrovni pro zdravotní postižení) a občanskou společností: poskytnout fórum pro výměnu údajů a koordinaci politik, zejména pokud je o přenositelnost práv, jako je právo na osobní asistenci;

 

- zvyšování povědomí: zlepšovat povědomí o zdravotním postižení a přístupnosti u veřejnosti, např. prostřednictvím evropské ceny pro bezbariérová města;

 

- sběr a sledování údajů: zlepšovat znalosti o situaci lidí se zdravotním postižením v Evropě a o překážkách, jimž čelí ve svém každodenním životě. Zároveň je třeba hledat a podporovat úspěšné podpůrné struktury zavedené členskými státy na vnitrostátní úrovni.

 

Tato strategie zahrnuje seznam konkrétních kroků a harmonogram. Komise bude informovat o úspěších a o pokroku při plnění tohoto plánu v souladu se svými povinnostmi podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD), jejímž je signatářem.


Další informace

 

Evropská komise - osoby se zdravotním postižením

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Internetové stránky předsedy Barrosa

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding


Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 14.12.2011. Poslední aktualizace: 14.12.2011 17:47
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno