Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise žádá členské státy, aby při regulaci služeb hazardních her zajistily soulad s právními předpisy EU

Hazardní hry - Ilustrační foto

 

Evropská komise dnes vyzvala řadu členských států, aby zajistily soulad svých vnitrostátních regulačních rámců pro služby hazardních her se základními svobodami Smlouvy o fungování EU. Členské státy mohou v zásadě samy stanovit cíle své politiky v oblasti on-line hazardních her. Mohou omezit přeshraniční poskytování všech nebo některých druhů služeb hazardních her na základě cílů veřejného zájmu, jako je ochrana spotřebitelů nebo předcházení podvodům a další trestné činnosti. Systémy povolování hazardních her však musí být v souladu s právními předpisy EU.

 

Členské státy musí prokázat vhodnost a potřebnost daných opatření, zejména existenci problému souvisejícího s konkrétním cílem veřejného zájmu a konzistentnost regulačního systému. Členské státy musí rovněž prokázat, že tyto cíle veřejného zájmu konzistentně a systematicky sledují. Nesmějí přijímat, usnadňovat ani tolerovat opatření, která by byla s těmito cíli v rozporu.

 

Ve svém sdělení „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“, přijatém 23. října 2012 (vizIP/12/1135), Komise oznámila, že urychlí hodnocení vnitrostátních právních předpisů s ohledem na neuzavřené případy nesplnění povinnosti a stížností a přijme opatření k zajištění vymahatelnosti práva, kdykoli to bude nutné. Po konzultaci s dotčenými členskými státy byla již přijata rozhodnutí pro první skupinu neuzavřených případů. Komise dnes konkrétně:

  • požádala Švédsko, aby zajistilo soulad s předpisy EU o volném pohybu služeb, pokud jde o regulaci monopolu v oblasti hazardních her a dohled nad ním;
  • ukončila řízení o nesplnění povinnosti proti Finsku v otázce souladu vnitrostátních předpisů, které stanoví výlučná práva nabízení služeb hazardních her, s právem EU;
  • rozhodla se zaslat Belgii, České republice, Kypru, Litvě, Polsku a Rumunsku oficiální žádost o informace o vnitrostátních právních předpisech, které omezují poskytování služeb hazardních her.

Komise rovněž uzavřela vyšetřování a řízení proti několika členským státům, které ještě nedospělo do stadia formálního řízení o nesplnění povinnosti. Řízení proti dalším členským státům zůstávají otevřená — buď proto, že vnitrostátní pravidla jsou stále předmětem šetření, nebo procházejí podstatnou změnou.

 

Švédské předpisy stanovící výlučné právo nabízení služeb hazardních her nejsou v souladu s pravidly vnitřního trhu EU

 

Ve dvou samostatných řízeních Evropská komise požádala Švédsko, aby zajistilo soulad svých vnitrostátních pravidel, která stanoví výlučná práva poskytování on-line sázkových služeb a služeb on-line pokeru, s právem EU. V předchozích žádostech se Komise snažila ověřit, zda jsou dotyčná omezení slučitelná s článkem 56 Smlouvy o fungování EU, který zaručuje právo volného pohybu služeb. Komise shledala, že restriktivní politika v oblasti služeb hazardních her není uplatňována systematicky a konzistentně a že držitel výlučného práva není státem důkladně kontrolován. Šetření Komise se týkají přeshraničního poskytování on-line služeb sportovních sázek a pokeru, ale zabývají se i takovými aspekty, jako je reklama a sponzorování. Komise formou dodatečného odůvodněného stanoviska týkajícího se služeb on-line sázek a odůvodněného stanoviska ohledně služeb on-line pokeru žádá Švédsko, aby přijalo opatření k důslednému dodržování pravidel EU.

 

Pokud jde o omezení poskytování služeb v oblasti on-line sázek, Komise již vydala odůvodněné stanovisko v roce 2007 (IP/07/909). Avšak vzhledem k době, která uplynula, a k vývoji ve Švédsku a v judikatuře Soudního dvora Evropské unie v oblasti služeb hazardních her, k němuž došlo v mezidobí, Komise považovala za vhodné objasnit své argumenty a dotčenému členskému státu umožnit, aby na tyto nové skutečnosti reagoval. Jestliže Švédsko ohledně těchto dvou řízení nezareaguje do dvou měsíců, může Komise tyto věci postoupit Soudnímu dvoru EU.

 

Komise potvrzuje soulad finských právních předpisů o hazardních hrách s předpisy EU

 

Evropská komise dospěla k závěru, že finské právní předpisy, které stanoví výlučné právo nabízení služeb hazardních her, jsou v souladu s právem EU a jsou uplatňovány konzistentně a systematicky.

Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Finsku v roce 2006 (IP/06/436). Tato řízení se týkala přeshraničního poskytování služeb sportovních sázek a jejich uvádění na trh. Komise zastávala názor, že finské právní předpisy v té době nesloužily k dosažení cílů veřejného zájmu konzistentním a systematickým způsobem. Tento proces vyvrcholil přijetím pozměněného vnitrostátního rámcového právního předpisu o hazardních hrách, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012.

 

Revidovaný finský zákon o loteriích a související prováděcí opatření stanoví zákonný monopol v oblasti hazardních her, zpřísňuje pravidla pro provozování her a propagaci služeb hazardních her a stanoví revidovaná pravidla a prostředky pro dohled nad nabídkou hazardních her a pravidly a pro jejich vymáhání. Poskytují nezbytnou strukturu, která zajišťuje, aby se činnost monopolu omezila na politiku kontrolovaného rozšiřování v odvětví sázkových a jiných podobných her, jejímž cílem je usměrňovat zálibu v hazardních hrách do podoby kontrolované činnosti, a nepodněcovala ani nepovzbuzovala spotřebitele, aby se oddávali hazardním hrám, a to z hlediska poskytování služeb hazardních her a jejich uvádění na trh. Příslušné finské orgány získaly prostředky pro účinný dohled nad činnostmi monopolu v oblasti hazardních her a prosazování vnitrostátních předpisů v této oblasti. Finská vláda dále poskytla podstatné informace a důkazy o provádění a uplatňování pozměněných pravidel a první vyhodnocení jejich dopadů.

Komise proto dospěla k závěru, že revidovaný právní předpis představuje konzistentní a systematické sledování stanoveného cíle zavedením monopolu v oblasti hazardních her v členském státě a odpovídá požadavkům, které pro jeho zřízení stanovil Soudní dvůr. Finské orgány dostatečným způsobem prokázaly, že revidovaný právní předpis a jeho provádění a uplatňování je v souladu s těmito požadavky. Komise proto právní řízení proti Finsku uzavírá.

 

Komise zkoumá postup udělování povolení a podmínky pro poskytování on-line služeb hazardních her v Belgii, České republice, na Kypru, v Litvě, Polsku a Rumunsku

 

Evropská komise se rozhodla zaslat Belgii, České republice, Kypru, Litvě, Polsku a Rumunsku oficiální žádost o informace o vnitrostátních právních předpisech omezujících poskytování některých služeb hazardních her. V těchto případech si Komise chce ověřit, zda jsou dotyčná opatření slučitelná s článkem 56 Smlouvy o fungování EU, který zaručuje právo volného pohybu služeb, a vznesla řadu otázek týkajících se postupu udělování povolení a podmínek pro poskytování služeb hazardních her.

Komise má obavy, zda vnitrostátní předpisy, které podmiňují poskytování on-line služeb hazardních her fyzickou přítomností v přijímajícím členském státě, předepisují zvláštní právní formu na základě vnitrostátních právních předpisů, vyžadují předchozí souhlas orgánů, pokud jde o jakékoli změny ve složení akcionářů, nebo brání v přístupu zahraničnímu kapitálu, jsou slučitelné s právem EU.

 

V případě Belgie Komise rovněž vznesla otázky týkající se transparentnosti belgického právního rámce pro hazardní hry, zejména pokud jde o pravidla, jimiž se řídí právní chování podniků nabízejících on-line hazardní hry, a s ohledem na udělení licence na přijímání sázek národní loterii prostřednictvím královské vyhlášky.

 

Pokud jde o rumunský právní rámec pro hazardní hry, Komise požaduje další informace ohledně soudržnosti politiky v oblasti hazardních her.

Kypru Komise předložila další otázky týkající se oblasti působnosti kyperského zákona o hazardních hrách s ohledem na různé hospodářské subjekty oprávněné nabízet své služby v daném členském státě. Komise má obavy ohledně rovného zacházení s poskytovateli služeb hazardních her.

 

Více informací naleznete na stránkách:

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Informace o rozhodnutích ohledně nesplnění povinnosti přijatých v listopadu, viz MEMO/13/1005

Obecné informace o řízení o nesplnění povinnosti, viz MEMO/12/12

 

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes  (+32 22964450)

Audrey Augier  (+32 22971607)

Carmel Dunne  (+32 22998894)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 3.12.2013. Poslední aktualizace: 3.12.2013 10:11
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno