Komise navrhla rozsáhlou reformu předpisů o ochraně údajů. Uživatelé mají mít větší kontrolu nad svými údaji a podniky nižší náklady


Vytištěno 1.12.2020 00:52 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2012&nav03=19622

 

Evropská komise dnes navrhla komplexní reformu pravidel EU o ochraně údajů z roku 1995, jejímž cílem je posílit právo na soukromí na internetu a stimulovat digitální ekonomiku Evropy. Sběr, využití i přístupnost údajů se v důsledku technologického pokroku a globalizace zásadně změnily. Sedmadvacet členských států EU mimoto provedlo pravidla z roku 1995 různě, což vede k odlišnostem v jejich prosazování. Jednotný právní předpis odstraní současnou roztříštěnost i nákladnou administrativní zátěž a podnikům přinese úspory v hodnotě zhruba 2,3 miliardy EUR ročně. Tato iniciativa přispěje k posílení důvěry spotřebitelů ve služby poskytované on-line a bude tolik potřebným podnětem pro růst, tvorbu pracovních míst a inovace v Evropě.

 

„Před 17 lety používalo internet necelé jedno procento Evropanů. V současné době se ve zlomku sekundy napříč kontinenty i po celé zeměkouli předává a vyměňuje obrovské množství osobních údajů," uvedla komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Viviane Redingová. „Ochrana osobních údajů je základním právem všech Evropanů. Občané však vždy pocit plné kontroly nad informacemi o sobě nemají. Mé návrhy pomohou vytvořit důvěru ve služby poskytované on-line: lidé budou díky nim lépe informováni o svých právech a budou mít nad informacemi o sobě větší kontrolu. Navrhovaná reforma tuto potřebu uspokojí a zároveň usnadní a zlevní postupy pro podniky. Pevný, jasný a jednotný právní rámec na úrovni EU napomůže mobilizaci potenciálu jednotného trhu on-line a podpoří hospodářský růst, inovaci i tvorbu pracovních míst."

 

V zájmu zajištění ochrany soukromí v budoucnosti návrhy Komise aktualizují a modernizují zásady stanovené ve směrnici o ochraně údajů z roku 1995. Sestávají ze sdělení Komise, které nastiňuje její cíle, a ze dvou legislativních návrhů: z nařízení, které stanoví obecný unijní rámec pro ochranu údajů, a směrnice o ochraně osobních údajů zpracovávaných pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a související soudní činnosti.

 

Hlavní změny, které reforma přináší:

- Jediný soubor předpisů o ochraně údajů platný v celé EU. Nadbytečné administrativní požadavky, jako je oznamovací povinnost podniků, budou odstraněny. Podnikům to ušetří zhruba 2,3 miliardy EUR ročně.

- Místo současné povinnosti podniků oznamovat všechny činnosti týkající se ochrany údajů orgánům dozoru nad ochranou údajů, což je požadavek, z něhož plynou nadbytečné administrativní úkony a náklady pro podniky ve výši 130 milionů EUR ročně, nařízení stanoví zvýšenou odpovědnost těch, kdo osobní údaje zpracovávají.

 

- Například podniky a organizace musí případy závažného narušení ochrany údajů oznamovat vnitrostátnímu orgánu dozoru co nejdříve (pokud možno do 24 hodin).

 

- Organizace budou spolupracovat s jediným vnitrostátním úřadem pro ochranu údajů v té zemi EU, kde mají své hlavní sídlo. Stejně tak se budou lidé moci obracet na úřad pro ochranu údajů ve své zemi i tehdy, budou-li jejich údaje zpracovávány podnikem se sídlem mimo EU. Pro každé zpracování údajů vyžadující souhlas se jasně stanoví, že je nutné jej získat výslovně, a nikoliv na základě předpokladu.

 

- Přístup k vlastním údajům bude jednodušší a bude možné své osobní údaje snáze přenášet od jednoho poskytovatele služeb k dalšímu (právo na přenositelnost údajů). Zlepší se tak konkurence mezi poskytovateli služeb.

 

- „Právo být zapomenut" pomůže lépe se vypořádat s riziky spojenými s ochranou osobních údajů on-line: v případě neexistence legitimních důvodů pro uchovávání údajů bude možné údaje vymazat.

 

- Předpisy EU musí být použitelné, nakládají-li v zahraničí s osobními údaji podniky, které působí na trhu EU a nabízejí své služby občanům EU.

 

- Nezávislé vnitrostátní úřady pro ochranu údajů budou posíleny tak, aby mohly lépe prosazovat předpisy EU ve své zemi. Tyto úřady budou zmocněny ukládat pokuty podnikům, které porušují předpisy EU o ochraně údajů. To může vést k sankcím až do výše 1 milionu EUR nebo 2 % celkového ročního obratu podniku.

 

- Nová směrnice bude aplikovat obecné zásady ochrany údajů na policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. Předpisy budou použitelné na vnitrostátní i přeshraniční předávání údajů.

Návrhy Komise budou nyní předány Evropskému parlamentu a členským státům EU (které se setkají v rámci Rady ministrů) k diskusi. V platnost vstoupí dva roky po svém přijetí.


Souvislosti

Osobní údaje jsou veškeré informace o jednotlivci bez ohledu na to, zda se týkají jeho soukromého, profesního nebo veřejného života. Mezi takové údaje patří cokoliv, od jména, fotografie, e-mailové adresy, bankovních údajů, profilů na sociálních sítích až po zdravotní informace nebo adresu IP osobního počítače. Listina základních práv Evropské unie uvádí, že každý má právo na ochranu osobních údajů ve všech oblastech života: doma, v práci, při nakupování, v rámci lékařské péče, na policejní stanici nebo na internetu.

 

V digitálním věku má sběr a uchovávání osobních informací zásadní význam. Údaje jsou využívány ve všech oblastech podnikání - pojišťovacími společnostmi a bankami počínaje a stránkami sociálních médií a vyhledávači konče. V globalizovaném světě se předávání údajů do třetích zemí stalo významným faktorem běžného života. Na internetu žádné hranice neexistují a využívání tzv. cloud computing znamená, že lze údaje z Berlína poslat ke zpracování do Bostonu a k uložení do Bengalúru.

Komise 4. listopadu 2010 předložila strategii, jak posílit právní předpisy EU o ochraně údajů (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Cílem bylo zajistit ochranu údajů jednotlivců ve všech oblastech, včetně prosazování práva, a přitom omezit byrokratickou zátěž podniků a zajistit volné šíření údajů v rámci EU. Komise vyzvala k reakci na své podněty a provedla také samostatnou veřejnou konzultaci za účelem revize směrnice o ochraně osobních údajů (95/46/ES) z roku 1995.

 

Cílem právních předpisů EU o ochraně údajů je chránit základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu údajů, jakož i volný pohyb údajů. Tato obecná směrnice o ochraně údajů byla doplněna dalšími právními nástroji (např. směrnicí o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací). Specifické předpisy týkající se ochrany osobních údajů existují rovněž v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV ).

Právo na ochranu osobních údajů výslovně uznává článek 8 Listiny základních práv Evropské unie a Lisabonská smlouva. Právním základem pro předpisy o ochraně údajů pro všechny činnosti v oblasti působnosti právních předpisů EU je článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie .


Další informace:

MEMO/12/41

Tiskový materiál: Reforma ochrany údajů:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

 

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

 

Evropská komise - ochrana údajů:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

 

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

 

Kontaktní osoba:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 1.2.2012. Poslední aktualizace: 1.2.2012 15:47