Podpora projektů obecného zájmu: statut evropské nadace


Vytištěno 1.12.2020 00:18 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=2&rok=2012&nav03=19787

Nadace sledují obecně prospěšné cíle. Jejich činnost je zaměřena na oblasti významné pro evropské občany i pro evropské hospodářství. Působí například v sociálních a zdravotních službách, podporují výzkum a kulturu. Za tímto účelem nadace udělují granty a řídí projekty. Rozdíly a překážky v právu členských států však často činí přeshraniční činnost nadací nákladnou a těžkopádnou. Rozhodnou-li se třeba působit v zahraničí, musí často vynaložit část svých zdrojů na právní poradenství a plnění právních a správních požadavků stanovených různými předpisy členských států po celé EU. To zmenšuje částku financování dostupnou nadacím pro účel činnosti v obecném zájmu a může je to odradit od dalšího rozvoje jejich práce.


Komise dnes předložila návrh statutu evropské nadace, jenž má nadacím usnadnit podporu veřejně prospěšných záležitostí po celé EU.

 

Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier k tomu prohlásil: „Musíme podpořit a povzbudit cennou práci, kterou pro evropské občany vykonávají nadace. Musíme zejména odstranit překážky, jež jim brání působit přeshraničně v oblastech, jako je výzkum, zdravotnictví nebo kultura. Zavedením evropského statutu se sníží náklady a právní nejistota. Umožní také nadacím více se zviditelnit s cílem propagovat svou činnost a přilákat více financí díky evropské značce."

 

Návrh usiluje o vytvoření jediné evropské právní formy - „evropské nadace" (FE) - která by byla v zásadě stejná ve všech členských státech. Existovala by souběžně s tuzemskými nadacemi. Získání postavení evropské nadace by bylo zcela dobrovolné.

 

Oblast působnosti: Statut je zaměřen na veřejně prospěšné nadace, jež tvoří naprostou většinu odvětví nadací a jež jsou přítomné ve všech členských státech a uznávané všemi členskými státy.

Hlavní požadavky na evropskou nadaci: Statut stanoví hlavní požadavky na evropskou nadaci. Každá evropská nadace by například měla prokázat svůj veřejně prospěšný účel, přeshraniční rozměr a vlastnictví zakládacích aktiv v hodnotě minimálně 25 000 EUR.

 

Jak lze vytvořit evropskou nadaci: Evropskou nadaci lze vytvořit z ničeho, přeměnou vnitrostátní nadace na evropskou nadaci nebo sloučením vnitrostátních nadací. Zaregistrováním v členském státě nabývá nadace právní subjektivity.

 

Výhody evropské nadace:

Snížení nákladů a právní nejistoty: Evropské nadace budou mít právní subjektivitu i způsobilost k právním úkonům ve všech členských státech. Toto nové postavení jim umožní vykonávat činnosti i směrovat finance v rámci EU snadněji a méně nákladně v důsledku podobných pravidel platných pro evropskou nadaci po celé EU.

 

Evropská značka: Statut by evropské nadaci poskytl evropskou značku a evropský image, což by evropským nadacím dodalo uznání a důvěru, a tudíž podnítilo jejich přeshraniční činnost i přeshraniční příliv darů.

 

Daňové zacházení: Evropské nadace budou podléhat stejnému daňovému režimu jako nadace tuzemské. Dárci podporující evropské nadace budou oprávněni ke stejným daňovým zvýhodněním, jaká by získali, pokud by obdarovali nadaci usazenou v jejich vlastním členském státě. V obou případech by členské státy musely evropské nadace považovat za rovnocenné veřejně prospěšným nadacím založeným na základě jejich vlastních vnitrostátních právních předpisů.


Souvislosti

Statut evropské nadace byl avizován v Aktu o jednotném trhu (IP/11/469). Akt o jednotném trhu zdůraznil příspěvek nadací k financování inovativních iniciativ ve veřejném zájmu a vyzval ke krokům vedoucím k překonání obtíží, jimž čelí nadace při působení po celé EU.

 

Tento návrh vychází z průzkumu, který provedla Komise ve studii o proveditelnosti[1], dvou veřejných konzultací[2] (IP/09/270IP/10/1390) a v rámci kontaktů s odvětvím nadací.

Viz též MEMO/12/79.
Podrobnější informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm

[1]http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf

[2]http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF .

 

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 20.2.2012. Poslední aktualizace: 20.2.2012 10:39