Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise schválila zprávu o udržitelném využívání biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Komise dnes přijala zprávu o požadavcích na udržitelné využívání tuhé biomasy a bioplynu při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení. Zpráva obsahuje doporučení týkající se kritérií udržitelnosti pro členské státy, které chtějí na celostátní úrovni zavést příslušný režim. Účelem doporučení je odstranit překážky pro fungování vnitřního trhu s biomasou.

 

„Biomasa je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro to, abychom dosáhli cílů, pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů. Již nyní přispívá více než polovinou ke spotřebě energie z obnovitelných zdrojů a představuje zdroj čisté, bezpečné a konkurenceschopné energie," uvedl komisař odpovědný za energetiku Günther Oettinger. „Touto zprávou Komise poskytuje doporučení členským státům ohledně kritérií udržitelnosti pro tuhou biomasu a bioplyn. Za 18 měsíců by se mělo uskutečnit přezkoumání, které posoudí, zda je třeba úpravu modifikovat, a to i zavedením některých závazných norem."

 

Ke zprávě je připojeno posouzení dopadů, které dokládá, že závazná kritéria by pro evropské hospodářské subjekty znamenala vznik významných nákladů vzhledem k tomu, že přinejmenším 90 % biomasy spotřebovávané v EU pochází z evropského lesního odpadu a vedlejších produktů dalších odvětví. Zpráva tudíž dospívá k závěru, že v této fázi nejsou zapotřebí podrobnější právní předpisy.

 

Jelikož neexistují harmonizovaná pravidla na úrovni EU, členské státy mohou zavádět vlastní režimy pro tuhou a plynnou biomasu používanou při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení. Zpráva obsahuje doporučení, aby se členské státy řídily kritérii udržitelnosti, které jsou v ní vysvětleny. Tak bude možné minimalizovat riziko vypracování různých a možná i neslučitelných kritérií na národní úrovni, která by vedla k překážkám pro obchod a omezila by růst odvětví bioenergie.

Doporučená kritéria se týkají:

  • obecného zákazu využívat biomasu z půdy vzniklé přeměnou lesa, dalších oblastí s velkým ukládáním uhlíku a oblastí s velkou biologickou různorodostí;
  • společné metodiky pro výpočet skleníkových plynů, která by mohla zajistit, aby minimální úspory skleníkových plynů z biomasy činily přinejmenším 35% (50% v roce 2017 a 60% v roce 2018 u nových zařízení) ve srovnání se skladbou fosilních zdrojů energie EU;
  • diferenciace národních podpůrných režimů ve prospěch zařízení, která dosahují vysoké účinnosti při přeměně energie;
  • sledování toho, jaký má biomasa původ.

 

Souvislosti

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, přijatá v roce 2009, stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Směrnice stanoví, že Komise by měla podat zprávu o požadavcích na udržitelný režim pro jinou biomasu, než jsou biopaliva a biokapaliny. Dnes schválenou zprávou Komise tuto povinnost plní.

Zpráva i související informace jsou k dispozici na internetové adrese

 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.

 

Zdroj: Zastoupené Evropské komise

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 9.3.2010. Poslední aktualizace: 9.3.2010 12:22
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno