Ženy v ČR v průměru stále vydělávají o 22 % méně než muži


Vytištěno 1.12.2020 00:32 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000453

Ženy v Evropě i nadále odpracují ročně 59 dnů „zdarma“ – to ukazují nejnovější údaje, které minulý pátek zveřejnila Evropská komise. Rozdíl v odměňování žen a mužů – průměrný rozdíl mezi hodinovou mzdou žen a mužů v celém hospodářství – se v posledních letech takřka nezměnil a udržuje se na úrovni kolem 16 % (stejně jako před rokem je to 16,4 %). Ženy v ČR v průměru vydělávají dokonce o 22 % méně než muži a patří tak mezi státy s největším rozdílem v odměňování v rámci EU.

 

Evropský den rovného odměňování připadá již druhým rokem na 28. února. Tato celoevropská událost vyznačuje v novém kalendářním roce datum, od kterého začnou být ženy ve srovnání s muži za svou práci skutečně placeny. To prakticky znamená, že dnes ženy pracují 59 dnů „zdarma“ než začnou vydělávat stejně jako muži. Tento rok slavíme Den rovného odměňování počtvrté na evropské úrovni. Poprvé proběhl 5. 3. 2011, následující rok 2. 3. a loni, v roce 2013 se již přesunul na 28. 2. 

 

 

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná nerovné platové podmínky, se kterými se ženy na trhu práce stále potýkají. Tento rozdíl se v posledních letech zmenšil pouze kosmeticky. Nejhorší je, že postupné mírné snižování rozdílu v posledních letech je převážně výsledkem hospodářské krize, jež vedla spíše ke snížení mezd mužů než ke zvýšení výdělků žen,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost. „Stejná odměna za stejnou práci – to je jedna ze základních zásad EU, avšak pro ženy v Evropě ještě stále bohužel není skutečností. Po letech nečinnosti nastal čas změny. Evropská komise v současné době připravuje iniciativu, která by k takové změně vedla, abychom se v blízké budoucnosti mohli obejít bez Dne rovného odměňování.“

 

Rozdíl v platech mužů a žen je vyjádřen jako procentní podíl výdělku mužů a představuje rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou mužů a žen zaměstnaných v celém hospodářství EU. Nejnovější údaje ukazují, že průměrný rozdíl v platech žen a mužů činil v roce 2012 v celé Evropské unii 16,4 %. Z údajů je zjevné, že tento rozdíl po mírném snížení, k němuž došlo v posledních letech, zůstává na stejné úrovni, přičemž v předchozích letech činil přibližně 17 % nebo více. Klesavý trend pokračuje v Dánsku, České republice, Rakousku, Nizozemsku a na Kypru, zatímco v jiných zemích (Polsko, Litva) se v roce 2012 tento trend obrátil. V některých zemích, jako je Maďarsko, Portugalsko, Estonsko, Bulharsko, Irsko aŠpanělsko se v posledních letech rozdíl v odměňování žen a mužů prohloubil.

 

Klesavý trend v oblasti nerovnoměrného odměňování mužů a žen lze vysvětlit na základě několika faktorů, jako je rostoucí podíl pracujících žen s vysokoškolským vzděláním nebo významný dopad hospodářské krize na hospodářské zpomalení v některých převážně mužských odvětvích, např. ve stavebnictví nebo v technických oborech. Ke změně tedy došlo nejen díky zlepšení platových a pracovních podmínek pro ženy.

 

Souvislosti

Rovnost mužů a žen je jedním ze základních principů Evropské unie. Zásada stejné odměny za stejnou práci je Smlouvami stanovena od roku 1957 a byla dále zapracována do směrnice 2006/54/ES o rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

 

Vedle monitorování řádného provádění evropských právních předpisů Komise i nadále přijímala opatření pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů na všech frontách. Příkladem jsou iniciativa Rovnost se vyplácí, která probíhala v letech 2012 a 2013 a poskytovala zaměstnancům podporu v boji proti nerovnému odměňování prostřednictvím seminářů a školení; každoroční doporučení pro jednotlivé země, která jsou vydávána v rámci evropského semestru a upozorňují členské státy na potřebu zabývat se rozdíly v odměňování žen a mužů; Evropské dny rovného odměňovánívýměny osvědčených postupů a financování iniciativ členských států prostřednictvím strukturálních fondů a také aktivit občanské společnosti.

 

 

Jak na rovném odměňování pracují jiné členské státy EU?

 

Belgický parlament přijal v roce 2012 zákon, který vyžaduje, aby podniky každé dva roky prováděly komparativní analýzu své mzdové struktury. Belgie je také první zemí EU, která uspořádala Den rovného odměňování (v roce 2005).

Francouzská vláda posílila postihy proti firmám s 50 a více zaměstnanci, které nedodržují své povinnosti týkající se rovnosti žen a mužů. Vůbec poprvé v návaznosti na výnos z roku 2012 bylo v dubnu 2013 u dvou firem zjištěno nedodržování právních předpisů týkajících se stejného odměňování.

Podle rakouského zákona o rovném zacházení musí společnosti vypracovat zprávy o rovném odměňování. Pravidla, která byla zaváděna postupně, jsou nyní závazná pro společnosti s více než 250, 500 a 1000 zaměstnanci. Počínaje rokem 2014 budou tyto zprávy muset připravovat i podniky s více než 150 zaměstnanci.

Portugalské usnesení ze dne 8. března 2013 obsahuje opatření k zajištění a propagaci rovných příležitostí a výsledků žen a mužů na trhu práce, včetně odstranění nerovného odměňování. Mezi tato opatření patří také podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů v jednotlivých odvětvích.

 

Zdroj: Europa.eu

 

Jak EU pracuje na odstraňování rozdílů v platech mužů a žen se dozvíte například zde.

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 5.3.2014. Poslední aktualizace: 11.3.2014 10:21