Letošní přehled poukazuje na nutnost zefektivnění soudních systémů v EU


Vytištěno 1.12.2020 00:23 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000494

Evropský soudní dvůr

Evropská komise dnes vydala druhý srovnávací přehled o soudnictví v EU, jehož cílem je podpora kvality, nezávislosti a efektivity soudnictví v Evropské unii. Přehled nabízí objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace. Tak jako při svém prvním vydání v roce 2013 (IP/13/285) má i letošní přehled pomoci členským státům a obecně Unii zefektivnit soudní systémy, a podpořit tak hospodářský růst. Bude zapracován do evropského semestru, což je každoroční proces koordinace hospodářských politik s cílem zlepšit hospodářské výsledky a konkurenceschopnost členských států prostřednictvím doporučení každému z nich.

„Opožděná spravedlnost je spravedlnost upíraná. Srovnávací přehled EU o soudnictví je klíčovým nástrojem ekonomické strategie EU, který občanům i podnikům pomáhá účinněji se domoci spravedlnosti. Řádně fungující, nezávislé soudnictví má zásadní význam pro získání důvěry občanů i investorů a pro budování vzájemné důvěry v evropském prostoru práva,“ prohlásila místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Toto druhé vydání přichází v době, kdy mnohé členské státy provádějí reformy soudnictví s cílem zlepšit svoji konkurenceschopnost. Údaje potvrzují, jak je důležité nepřetržitě a usilovně pracovat na zlepšování účinnosti soudních systémů v celé EU.“

 

Srovnávací přehled o soudnictví 2014 shromažďuje údaje z různých zdrojů. Většinu kvantitativních údajů z členských států poskytla komise Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ). Přehled se zaměřuje na občanskoprávní a obchodní spory a na správní věci. Vedle stejných ukazatelů jako v roce 2013 hodnotí i některé další aspekty:

  1.  Efektivitu soudnictví: posuzuje se délka řízení, míra vyřešených případů a počet neuzavřených věcí.
  2.  Kvalitu: ukazatele zahrnují povinné vzdělávání soudců, sledování a hodnocení činnosti soudů, rozpočet a personál soudů, dostupnost informačních a komunikačních technologií a alternativních metod řešení sporů.
  3.  Nezávislost: přehled také poskytuje údaje o vnímané nezávislosti soudních systémů. V letošním roce navíc přináší první celkové srovnání uspořádání vnitrostátních soudních systémů z hlediska toho, jak chrání soudní nezávislost v určitých typech situací, kdy může být ohrožena. Zabývá se například právními zárukami bránícími přeložení či odvolání soudce.

Přehled také obsahuje výsledky dvou pilotních studií, které se podrobně zabývají délkou soudních řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže a spotřebitelského práva (vyjádřenou průměrným počtem dnů).

Hlavní zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2014 (v příloze jsou rozdělena podle výše uvedených tří oblastí):

Další kroky

Výsledky srovnávacího přehledu budou zohledněny při přípravě nadcházejících analýz jednotlivých zemí v rámci evropského semestru 2014. Promítnou se i do ekonomických ozdravných programů. Na podporu reforem vnitrostátních soudních systémů lze využít finance z EU (fond pro regionální rozvoj a sociální fond).

Na základě prvního přehledu právních záruk na ochranu nezávislosti soudní moci se Komise hodlá těmito údaji podrobněji zabývat. V zájmu zlepšení kvality, dostupnosti a srovnatelnosti údajů používaných pro budoucí srovnávací přehledy bude Komise spolupracovat s odborníky z řad justice, s členskými státy, s právníky a evropskými soudními sítěmi.

 

Souvislosti

Zvýšení úrovně, nezávislosti a účinnosti systémů soudnictví je také součástí procesu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Vnitrostátní reformy justice byly rovněž nedílnou součástí ekonomických ozdravných programů v Řecku, Portugalsku a na Kypru.

Srovnávací přehled EU o soudnictví přispívá k procesu evropského semestru tím, že pomáhá identifikovat otázky z oblasti soudnictví, které si zaslouží zvláštní pozornost. Spolu s analýzami situace v členských státech byl přehled z roku 2013 využit při formulování doporučení pro jednotlivé země v oblasti spravedlnosti, a to v deseti členských státech (BG, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SI, SK). Tímto způsobem bude srovnávací přehled užitečný jak pro EU, tak pro členské státy, aby bylo soudnictví v EU efektivní a lépe sloužilo občanům a podnikům. To přispěje k posílení strategií růstu v dotčených zemích a v EU jako celku.

 

Ačkoli přehled nenabízí celkové pořadí zemí, přináší informace o fungování všech soudních systémů na základě různých ukazatelů významných pro všechny členské státy, aniž by prosazoval konkrétní typ soudního systému. Bez ohledu na model vnitrostátního soudního systému nebo právní tradici, ve které je zakotven, jsou rychlost, nezávislost, dostupnost a snadný přístup jedny ze základních parametrů toho, co představuje efektivní soudní systém.

 

Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2014 používá stejné ukazatele jako přehled z roku 2013, včetně doby potřebné k vyřešení případů u soudu, míry vyřešených případů, počtu neuzavřených případů, využívání elektronických prostředků pro správu případů, využívání alternativního řešení sporů, dostupného vzdělávání pro soudce a zdrojů, jež mají soudy k dispozici. Vzhledem k tomu, že spravedlnost nestačí jen vykonávat, ale její vykonávání musí být také vidět, obsahuje přehled rovněž údaje o vnímání nezávislosti soudnictví, a to na základě zjištění Světového ekonomického fóra.

 

Další informace

MEMO/14/194 
Tiskový materiál: Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2014 / Přehledy o jednotlivých zemích — údaje shromážděné komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ) od členských států:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/140317_en.htm
Internetové
 stránky Viviane Redingové, evropské komisařky pro spravedlnost:
http://ec.europa.eu/redingViviane
Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU 
Generální ředitelství pro spravedlnost na Twitteru: @EU_Justice

 

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva  (+32 22991382)

Natasha Bertaud  (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 31.3.2014. Poslední aktualizace: 31.3.2014 15:12