Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise dnes udělala první krok k přezkoumání předpisů týkajících se pracovní doby

Evropská komise dnes požádala zástupce pracovníků a zaměstnavatelů o stanovisko k možnostem revize předpisů EU týkajících se pracovní doby. V první fázi konzultací se evropských sociálních partnerů ptá, zda je třeba ohledně směrnice o pracovní době (2003/88/ES) přijmout opatření na úrovni EU a jaký by měl být rozsah takových opatření. Jedná se o první krok k celkovému přezkoumání směrnice po pokusech revidovat stávající právní předpisy, které skončily v dubnu 2009 nezdarem.

 

„Loňský neúspěch dohody o revizi právních předpisů týkajících se pracovní doby neznamená, že problémy související se stávajícími předpisy odezněly. Stále potřebujeme najít vyvážené řešení, které se zaměří na skutečné potřeby pracovníků, podniků a spotřebitelů ve 21. století. Potřebujeme celkovou revizi předpisů na základě důkladného posouzení dopadů se silnou sociální dimenzí," uvedl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění LászlóAndor. „Vyzýváme dnes sociální partnery, aby se k této zásadní problematice co nejpodrobněji vyjádřili a přednesli inovativní návrhy, které nás posunou dál od bezvýsledných debat vedených v minulosti," dodal.

 

V roce 2004 předložila Komise po rozsáhlých konzultacích návrh na změnu směrnice 2003/88/ES. Cílem návrhu bylo řešit řadu problémů, kterými se stávající právní předpisy ani judikatura Soudního dvora nezabývaly, zejména vysvětlit použití směrnice na pracovní pohotovost v určitých pracovních odvětvích, umožnit větší flexibilitu při výpočtu týdenní pracovní doby a revidovat uplatnění individuálních výjimek z 48hodinového limitu. V dubnu 2009 však zástupcivlád a Evropský parlament došli k závěru, že navzdory délce jednání nebudou schopni se na návrhu shodnout.

 

Mezitím se začalo debatovat o dalších otázkách odrážejících zásadní změny ve světě práce za posledních dvacet let. Průměrná týdenní pracovní doba v EU například poklesla z 39 hodin v roce 1990 na 37,8 hodin v roce 2006 a podíl pracovníků zaměstnaných na částečný úvazek se zvýšil ze 14 % v roce 1992 na 18,8 % v roce 2009. Existuje rovněž čím dál více různých variant individuální pracovní doby, a to jak v průběhu roku, tak v průběhu celé kariéry. Tato tendence se projevuje ve větším důrazu na opatření, jejichž cílem je rovnováha pracovního a rodinného života, jako je klouzavá pracovní doba a systémy časových úvěrů, a také ve zvyšující se autonomii pracovníků, která se vyvíjí souběžně s expanzí znalostní ekonomiky.

 

V důsledku toho plánuje Komise celkovou revizi stávajících předpisů týkajících se pracovní doby, přičemž začne podrobným posouzením stávajících předpisů a problémů s jejich prováděním a poté zváží různé možnosti řešení těchto problémů. V této revizi se odrazí řada politických cílů, včetně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, možnosti podniků a pracovníků využívat větší flexibility, aniž by byla na podniky, a zejména na malé a střední podniky, kladena zbytečná administrativní zátěž.

 

První fáze konzultací se sociálními partnery je prvním významným krokem k takové komplexní revizi směrnice o pracovní době. Sociální partneři mají Komisi zaslat svá stanoviska do šesti týdnů. Souběžně s konzultacemi provede Komise rozsáhlé posouzení dopadů, včetně přezkumu právního uplatnění směrnice v členských státech a studie sociálních a hospodářských aspektů týkajících se komplexní revize směrnice.

Souvislosti

 

První fázi konzultací se sociálními partnery na úrovni EU stanoví čl. 154 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této fázi Komise shromažďuje stanoviska sociálních partnerů k tomu, zda je třeba přistoupit ke změně směrnice o pracovní době na úrovni EU, a k rozsahu takové změny.

 

Komise přezkoumá stanoviska shromážděná během první fáze a rozhodne, zda je vhodné podniknout kroky na úrovni EU. Rozhodne-li Komise kladně, zahájí druhou fázi konzultací se sociálními partnery na úrovni EU. Tato fáze bude zahrnovat veškeré návrhy opatření v souladu s čl. 154 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace

 

Směrnice o pracovní době

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=cs&intPageId=205

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.4.2010. Poslední aktualizace: 1.4.2010 13:25
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno