Komise dala evropským občanským iniciativám znamení ke startu


Vytištěno 1.12.2020 01:03 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2012&nav03=20173

Evropská občanská iniciativa - logo

 

Neděle byla dnem číslo jedna pro evropské občanské iniciativy. Od tohoto dne se může jeden milion občanů z celé Evropy dohodnout společně na tématu, které je pro ně důležité, a požádat Komisi, aby v dané věci něco udělala.

 

„Těší mě, že díky celé té tvrdé práci a po dlouhém čekání budou mít Evropané konečně možnost zahájit občanské iniciativy prostřednictvím žádosti o jejich registraci na internetových stránkách Komise," uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič

 

„Osobně mě velmi zajímá, jaké myšlenky občané nadnesou. Jde o bezprecedentní rozšíření participativní demokracie. Občané tak dostávají do rukou mocný nástroj, kterým mohou ovlivňovat program. Doufám, že tento návrh posílí rovněž rozvoj skutečného evropského lidu (‚demos‘), neboť občané budou bez ohledu na hranice společně debatovat o otázkách, které jsou důležité pro všechny."

 

Registrace iniciativ je klíčovým počátečním krokem v procesu. Žádost musí podat výbor složený z nejméně sedmi občanů EU, kteří mají bydliště v nejméně sedmi různých členských státech EU.

 

Po registraci bude mít výbor 12 měsíců na to, aby shromáždil nezbytná prohlášení o podpoře z nejméně sedmi členských států. Prahová hodnota k tomu, aby se stát považoval za jeden ze sedmi uvedených členských států, je stanovena na 750násobek počtu poslanců Evropského parlamentu z daného členského státu. Iniciativu může podpořit kdokoli ve věku, kdy se může zúčastnit voleb do Evropského parlamentu (v současnosti 18 let ve všech členských státech s výjimkou Rakouska, kde je to 16 let).

 

Počet prohlášení o podpoře musí být potvrzen příslušnými orgány v členských státech. Komise pak do tří měsíců iniciativu posoudí a rozhodne o dalším postupu. Zástupci Komise se setkají s organizátory, kteří budou moci podrobněji vysvětlit otázky vznesené v jejich iniciativě. Organizátoři budou mít rovněž příležitost představit svoji iniciativu na veřejném slyšení pořádaném v Evropském parlamentu.

Poté Komise přijme sdělení, v němž vysvětlí své závěry ohledně této iniciativy, opatření, která případně hodlá přijmout, a jejich odůvodnění.

 

Evropská komise usilovala o to, aby byl tento proces pro občany co nejjednodušší, a současně byly poskytnuty nezbytné záruky, že iniciativy, které jsou zjevně nepatřičné, bezdůvodné, kverulantské, v rozporu s evropskými hodnotami nebo mimo rozsah pravomoci Komise, nebudou registrovány. Byla rovněž přijata opatření k řádné ochraně údajů těch, kdo iniciativy podporují.


Souvislosti

Evropská občanská iniciativa byla zavedena Lisabonskou smlouvou. Na jejím základě může nejméně milion občanů pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního aktu v určité otázce, která je v působnosti Komise.

 

Nařízení o evropské občanské iniciativě bylo přijato 16. února 2011. Na žádost členských států, které potřebovaly čas na vytvoření mechanismů pro potvrzování prohlášení o podpoře, mohou občané začít předkládat iniciativy až od 1. dubna 2012.

 

Odkaz na internetové stránky evropských občanských iniciativ:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

 

Odkaz na nařízení o občanské iniciativě:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:CS:PDF


Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 10.4.2012. Poslední aktualizace: 10.4.2012 13:56