Komise radikálně snižuje byrokratickou zátěž pro registraci vozidla v jiném členském státě EU


Vytištěno 30.11.2020 23:30 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2012&nav03=20209

 

Každý rok musí občané a podniky v EU přesunout přibližně 3,5 milionu vozidel do jiného členského státu a tam je zaregistrovat podle místních právních předpisů. Avšak to, co by mělo být na jednotném trhu ve 21. století jednoduchým registračním postupem, zůstává i nadále těžkopádnou a zdlouhavou administrativní procedurou, neboť existuje řada různých pravidel a různých protichůdných požadavků. V průměru trvá dokončení procedury 5 týdnů a náklady pro občana a pro podniky se odhadují na 400 EUR. Tyto problémy také navíc představují význačnou překážku volného pohybu zboží, služeb a pracovníků a brání tak růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. Proto dnes Evropská komise usiluje o to, aby tuto zbytečnou administrativní zátěž výrazně omezila. Návrh, který představil místopředseda Komise Antonio Tajani, povede k zásadnímu zjednodušení administrativy a přinese podnikům, občanům a registračním orgánům celkové úspory přinejmenším 1,5 miliardy EUR ročně.

 

Návrh je přímočarý a zabývá se velmi konkrétními problémy. Povinnost přeregistrovávat vozidla pocházející z jiné země EU bude omezena. Například občané pracující v jiné zemi EU a používající vozidlo registrované na jejich zaměstnavatele ho nebudou muset přeregistrovat. Celkově budou značně zjednodušeny administrativní formality přeregistrování automobilů, lehkých užitkových vozidel, autobusů a nákladních vozidel v EU, například při změně bydliště z jedné země EU do druhé a při nákupu ojetého vozidla z jiné země EU. Stejně tak bude nemožné zaregistrovat odcizené vozidlo v jiné zemi EU. Výrazně ušetří autopůjčovny, protože budou moci během období dovolených přemístit vozidla do jiné země EU, aniž je budou muset přeregistrovat. Toto je dobrá zpráva také pro turisty, neboť se očekává, že jakmile bude dnešní návrh schválen, sníží se ceny za vypůjčení vozidla.

 

„Dnešním návrhem chce Komise občanům a podnikům co nejvíce zjednodušit přesun a registraci vozidel přes hranice uvnitř Evropské unie," uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso. „Výrazně zjednodušená pravidla pro přeshraniční registraci vozidel a značné snížení administrativní zátěže nás opět více přiblíží k bezproblémovému fungování jednotného trhu, který je hnací silou našeho růstu a vytváření pracovních míst."

 

Místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani řekl: „Dvacet let poté, co vnitřní trh začal fungovat, je nepřípustné, aby se občané a podniky museli stále potýkat s takovým množstvím překážek. Náš návrh odstraňuje řadu formalit spojených s registrací vozidla a zdlouhavé postupy, což představuje zásadní úspory pro autopůjčovny. To je výhra pro hospodářství jako celek a zejména pro odvětví cestovního ruchu."

 

Registrace motorového vozidla pocházejícího z jiné země EU


Formality pro přeregistrování vozidla v jiné zemi EU budou výrazně omezeny

Dnes předložený návrh usnadní život lidem, kteří tráví část roku v jiné zemi EU a od kterých se v současné době často vyžaduje, aby své vozidlo přeregistrovali. Návrh přichází se zásadou, že vozidlo by mělo být registrováno v zemi EU, v níž jeho majitel žije, a že ostatní členské státy od něj nesmí vyžadovat, aby vozidlo zaregistroval na jejich území, a to ani tehdy, pokud tam strávil delší dobu.

 

Jakmile bude návrh přijat Evropským parlamentem a Radou, dojde z následujícím změnám:

- Občané, kteří tráví část roku v prázdninové nemovitosti v jiné zemi EU, nebudou muset své vozidlo v této zemi přeregistrovat.

- Občané, kteří se natrvalo přestěhují do jiné země EU, budou mít šest měsíců na to, aby zde své vozidlo přeregistrovali.

- Občané, kteří nakupují nebo prodávají ojeté vozidlo v jiné zemi EU, se nebudou muset potýkat s dodatečnými technickými kontrolami a administrativními problémy.

- Občané, kteří pracují v jiné zemi EU a používají vozidlo registrované jejich zaměstnavatelem, již nebudou muset vozidlo registrovat ve své domovské zemi.

- Půjčovny vozidel budou moci během dovolených přesunout vozidla do jiné země EU bez přeregistrování (např. používat stejné vozidlo v létě na pobřeží a během zimy v Alpách). To by mělo vést ke snížení ceny za vypůjčení vozidla.

 

- Stejná pravidla platí i pro podniky: automobily, autobusy, lehká užitková vozidla a nákladní vozidla by měla být registrovaná v zemi EU, v níž se nachází hlavní sídlo společnosti, a ostatní země EU to musí akceptovat;

- Registrační orgány budou stále více vzájemně spolupracovat, což usnadní sledování odcizených vozidel. Bude nemožné zaregistrovat odcizené vozidlo v jiné zemi EU.

- Řada kontrol bude zrušena úplně, přičemž orgány obdrží všechny technické informace o vozidle, které potřebují, přímo od svých kolegů v zemi, kde je již zaregistrováno.


Souvislosti

Ve zprávě o občanství EU za rok 2010 nazvané „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU"* (IP/10/1390, MEMO/10/525) označila Komise problémy s registrací vozidel za jednu z nejvýznamnějších překážek, s nimiž se občané ve svém každodenním životě potýkají při výkonu svých práv podle právních předpisů EU, a oznámila, že jedním z 25 konkrétních plánovaných opatření k odstranění takových překážek bude zjednodušení formalit a podmínek pro registraci vozidel registrovaných v jiném členském státě.

 

V odpovědi na veřejnou konzultaci, která se uskutečnila v roce 2011, uvedlo 651 občanů a 151 společností následující problémy.

 

Problémy související s registrací mají negativní dopad na občany a podniky. Jako hlavní problémy byly uvedeny zdlouhavé postupy (77,8 % občanů a 83,1 % společností) a dodatečné náklady (86,5 % občanů a 81,4 % podniků), přičemž 50,8 % podniků obtíže odradily od přesunu vozidla z jednoho členského státu do druhého. Proto se 55,9 % podniků domnívá, že je vážně ovlivněna jejich produktivita. Pro 64,4 % mají uvedené problémy rovněž dopad na růst. A konečně, 23,7 % občanů a 28,8 % podniků uvedlo, že nakonec nemohli vozidlo v příslušném členském státě zaregistrovat.


Další kroky

Návrh bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Jakmile bude schválen, dostanou členské státy jeden rok na to, aby se připravily na nové postupy, jako je software pro výměnu dat atd.

 

Komise během roku přijde s iniciativou, jejímž cílem bude vyjasnit pravidla EU, která musí členské státy dodržovat při registraci vozidel a uplatňování silniční daně. Komise vydá doporučení ke zlepšení jednotného trhu, která by zejména měla zabránit dvojímu zdanění vozidel, když se občané přemísťují z jednoho členského státu do jiného, a odstranit překážky přeshraničního půjčování vozidel.

 

Pro více informací viz: MEMO/12/242

 

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 16.4.2012. Poslední aktualizace: 16.4.2012 11:40