Evropská komise proměňuje základní práva občanů na realitu


Vytištěno 1.12.2020 00:39 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2012&nav03=20259

Listina základních práv Evropské unie, která je nyní více než dva roky platná a právně závazná, slouží jako vodítko v celém průběhu tvorby právních předpisů EU: od prvního návrhu až po zařazení do sbírky právních předpisů. Listina stanoví základní práva, jako je svoboda projevu a ochrana osobních údajů, která jsou vyjádřením společných hodnot Evropy a jejího ústavního dědictví. Podle druhé výroční zprávy Evropské komise věnované Listině se k základním právům při přípravě politik EU přihlíží stále častěji. Díky krokům, které Komise podnikla v zájmu ochrany soukromí v nových právních předpisech EU, budou například cestující na letištích v EU moci odmítnout bezpečnostní skenování a požadovat kontrolu s použitím jiné metody. Také Soudní dvůr EU na Listinu více odkazuje, zejména ve směrodatných rozhodnutích týkajících se diskriminace na základě pohlaví a ochrany soukromí na internetu. Dnešní zpráva je součástí snah Komise o zlepšení informovanosti veřejnosti o Listině: o tom, kdy se uplatňuje a jaká úloha náleží orgánům EU, pokud jde o základní práva.

 

„Mou prioritou v posledních dvou letech - od chvíle, kdy se Listina stala právně závaznou, - bylo prosadit v celé EU dobré povědomí o základních právech. Zasadila jsem se o to, aby se Listina stala kompasem pro veškeré politické rozhodování na úrovni EU," uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Nyní musíme občanům pomoci při uplatňování jejich práv v praxi tím, že spolu s členskými státy zajistíme, aby lidé věděli, kam se mohou obrátit v případě, že jsou jejich práva porušována."

 

Listina má být především zárukou toho, že orgány EU respektují základní práva při přípravě nového evropského práva. Hledisko základních práv je nyní nedílnou součástí přípravy nových právních předpisů EU. Díky tomu bylo například v roce 2011 možné zajistit, aby předpisy EU týkající se používání bezpečnostních skenerů na letištích respektovaly základní práva na ochranu osobních údajů, soukromého života a důstojnosti (IP/11/1343).

 

Komise zaručuje nejen to, že jsou její návrhy v souladu s Listinou, ale zajišťuje také, aby Listinu při provádění právních předpisů EU dodržovaly i členské státy. V roce 2011 Komise vyjádřila znepokojení ohledně nezávislosti maďarského orgánu pro ochranu údajů a ohledně opatření týkajících se věku odchodu do důchodu pro soudce, státní zástupce a veřejné notáře. Aby zajistila, že Maďarsko všechny právní problémy, na než upozornila, vyřeší, zahájila Komise řízení pro porušení právních předpisů (IP/12/222).

 

Listina má zároveň stále silnější vliv při formulování rozhodnutí soudů. Počet rozhodnutí citujících základní práva stanovená Listinou vzrostl v roce 2011 v EU i v členských státech o 50 %. V jednom z těchto směrodatných rozhodnutí Soudní dvůr EU zdůraznil právo žadatelů o azyl na ochranu před nelidským a ponižujícím zacházením, když objasňoval předpisy EU pro stanovování, která země by měla vyřizovat žádost o azyl (MEMO/11/942). Toto rozhodnutí v podstatě zakázalo přemisťování žadatelů o azyl do zemí, kde by byla v důsledku nevhodných podmínek ohrožena jejich základní práva. V březnu 2011 Soudní dvůr ve věci Test-Achats rozhodl, že odlišné pojistné pro ženy a muže představuje diskriminaci na základně pohlaví (MEMO/11/123). V listopadu 2011 rozhodl, že požadovat od poskytovatele internetových služeb, aby instaloval systém filtrování, který by bránil porušování práv duševního vlastnictví, by porušovalo právo zákazníků na přijímání a odesílání informací (věc Scarlet proti SABAM).

 

Podle nového bleskového průzkumu Eurobarometru (Flash EB 340) o Listině základních práv Evropské unie, který byl dnes rovněž zveřejněn, jsou občané o Listině lépe informováni (64 % všech Evropanů ve srovnání se 48 % v roce 2007). Ze všech dopisů občanů adresovaných Komisi v souvislosti s lidskými právy se 45 % týkalo situace, kde bylo možné Listinu použít. Podrobné znalosti o tom, kdy je Listina použitelná, jsou však stále omezené. Celkem 65 % Evropanů uvádí, že by chtěli vědět více o tom, kam se obrátit, pokud jsou porušena jejich práva vyplývající z Listiny.

 

Mezi občany EU stále ještě panuje neporozumění ohledně účelu Listiny, situací, kdy je Listina použitelná a kdy nikoliv, a také ohledně úlohy EU. Více než polovina dopisů adresovaných v roce 2011 Komisi (55 %) se týkala témat mimo působnost práva EU. Veřejnost má obecně dojem, že Listina dává Komisi všeobecné právo zasáhnout, pokud má podezření, že kdekoliv v EU došlo k porušení základních práv. Není tomu tak. Na členské státy se Listina vztahuje, když uplatňují právo EU. Každá země EU chrání práva prostřednictvím vlastní státní ústavy a soudů. Ty Listina nenahrazuje. Lidé, kteří se domnívají, že dochází k porušování jejich práv, se stále musí v prvé řadě obrátit na vnitrostátní soud, nebo požádat o pomoc veřejného ochránce práv ve svém státě.

 

 

 

Souvislosti

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince 2009 se Listina základních práv Evropské unie stala právně závaznou.

 

V říjnu 2010 Komise přijala strategii účinného uplatňování Listiny základních práv Evropskou unií . Aby zlepšila vyhodnocování dopadů legislativních návrhů na lidská práva, vypracovala „kontrolní seznam základních práv". Komise se také zavázala, že bude informovat občany o tom, kdy má možnost zasáhnout v otázkách základních práv, a že zveřejní výroční zprávu o pokrocích, kterých se ohledně uplatňování Listiny dosáhlo.

 

Komise v zájmu lepší informovanosti lidí o jejich základních právech a o tom, kde požádat o pomoc, pokud se domnívají, že došlo k porušení těchto práv, spolupracuje s příslušnými orgány na státní, regionální, místní i unijní úrovni. Praktické informace o posílení práv jednotlivce nyní Komise poskytuje prostřednictvím Portálu evropské e-Justice a zahájila dialog o vyřizování stížností týkajících se lidských práv s veřejnými ochránci práv, subjekty zabývajícími se rovností a orgány pro lidská práva.

 

 


Další informace:

Evropská komise - Základní práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights

Evropská komise - Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Bleskový průzkum Eurobarometr o Listině základních práv:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding


Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.4.2012. Poslední aktualizace: 24.4.2012 14:56