Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Výzkum a inovace v EU má stimulovat nový plán Komise

Evropská unie a výzkum

 

Evropská komise zveřejnila plán, podle něhož se zjednoduší postup pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem je stanovit takové podmínky, které do výzkumných projektů přilákají nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti z celého světa. Plné využití výzkumného potenciálu je nezbytné pro úspěch strategie Evropa 2020. Především je nutné konsolidovat hospodářskou situaci a využít nové zdroje růstu a zaměstnanosti, aby došlo k nahrazení pracovních míst, která zanikla kvůli krizi. Vedle návrhu na zjednodušení postupů byla rovněž ustavena skupina nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit všechny aspekty současného sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.


Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn k tomu uvedla: „Cílem našich návrhů je snížitadministrativní zátěž, která je s evropskými výzkumnými programy spojena. Do našich programů musíme získat co nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti a umožnit jim, aby se mohli soustředit především na svoji práci, a nikoliv na papírování. Tím dojde k oživení evropského hospodářství a zlepšení kvality života. Zejména musíme povzbudit malé a střední podniky, aby se do výzkumných projektů zapojily. Domnívám se, že toho lze dosáhnout, aniž by byla oslabena finanční kontrola. Vyzýváme ostatní instituce EU, aby nás v tomto úsilí podpořily."

 

Komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski dodává: „Revidované finanční nařízení, které Komise v květnu představí, podpoří tuto koncepci zjednodušení pravidel pro financování výzkumu konkrétními návrhy právních předpisů, které budou prospěšné i pro mnohé další politické oblasti. Je třeba vytvořit jednodušší pravidla, která by usnadnila přístup k financování z fondů EU možným zájemcům z řad malých a středních podniků nebo nevládních organizací. Zjednodušení znamená, že rozpočet EU bude lépe naplňovat potřeby občanů i podniků."

V první části strategie Komise umožní zlepšení v rámci stávajícího rámce právních a regulačních předpisů. Některá se již provádějí. Patří k nim například dokonalejší systémy informačních technologií, důslednější uplatňování pravidel, zejména pokud jde o kontrolu, a zlepšení struktury a obsahu výzev k předkládání návrhů, na jejichž základě výzkumné organizace podávají návrhy na financování.

 

Ve druhé části se změní stávající pravidla financování tak, aby umožnila radikálnější zjednodušení a zároveň zachovala účinnou kontrolu, například častějším používáním metodik pro výpočet průměrných nákladů, které nevyžadují samostatné a pracné vyúčtování každé malé položky vynaložené v rámci projektu. Komise rovněž usiluje o to, aby v rámci projektu bylo možné používat stejné účetní postupy pro financování z prostředků EU jako pro financování výzkumu z vnitrostátních prostředků. O těchto návrzích musí rozhodnout Evropský parlament a Rada.

 

S provedením třetího typu plánovaných změn se počítá v budoucích rámcových programech pro výzkum. Ke zvažovaným možnostem patří přechod k platbám podle dosažených výsledků, což by znamenalo, že příjemci by byli placeni paušálně za plnění konkrétních vědeckých úkolů a museli by prokázat, že je splnili účinným a účelným způsobem, místo toho, aby vykazovali každou jednotlivou položku nákladů zvlášť.

Komise zatím zahájila průběžné hodnocení stávajícího programu (sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj). Tímto hodnocením byla pověřena skupina nezávislých odborníků za předsednictví pana Rolfa Annerberga, která by měla předložit svou zprávu na podzim letošního roku.

Rolf Annerberg je generálním ředitelem Švédské rady pro výzkum životního prostředí, zemědělství a územního plánování (Formas). Skupina se zabývá nejrůznějšími otázkami, které je třeba řešit při přípravě, provádění a působení činností rámcového programu.


Souvislosti

Jak se ukázalo, sedmý rámcový program je pro výzkumnou obec velmi přitažlivý, neboť od roku 2007 bylo předloženo více než 33 000 návrhů a téměř 7 000 jich bylo financováno. Do programu se zapojily skoro všechny evropské univerzity.

 

Ke zjednodušení postupu bylo již podniknuto několik konkrétních kroků, a to jak při vzniku programu, tak v jeho průběhu.

 

V rámci sedmého rámcového programu byl například založen nový záruční fond a jednotný nástroj pro registraci, což umožňuje, aby organizace, které žádají o financování více projektů během více let, uvedly potřebné údaje pouze jednou. Osm z deseti účastníků sedmého rámcového programu nyní nemusí procházet předběžnou kontrolou finanční způsobilosti a tři ze čtyř nemusejí předkládat osvědčení o finančních výkazech požadovaná u pravidelných žádostí o proplácení nákladů.

V roce 2007 založila Komise dvě nové výkonné agentury: Výkonnou agenturu pro výzkum (REA) a Výkonnou agenturu Evropské rady pro výzkum (ERC-EA). Evropská rada pro výzkum je vlajkovou lodí sedmého rámcového programu. Uděluje granty projektům vedeným začínajícími i zkušenými výzkumnými pracovníky, aniž by bylo nutné vytvářet přeshraniční konsorcia.

 

Plné znění sdělení:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents

 

Další informace o dnešním sdělení, o opatřeních přijatých v minulosti a o přezkumu sedmého rámcového programu jsou uvedeny v dokumentu MEMO/10/156

 

Zdroj: Zastoupení eropské komise

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2010. Poslední aktualizace: 6.5.2010 12:09
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno