Návrh rozpočtu EU na rok 2011: budoucnost po krizi


Vytištěno 30.6.2022 15:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2010&nav03=16623

Jednotná měna euro

Prioritami návrhu rozpočtu na rok 2011, který Komise schválila dne 27. dubna 2010, jsou podpora ekonomické obnovy, investice do evropské mládeže a infrastruktur zítřka. Z celkové částky 142,6 miliardy EUR je zhruba 64,4 miliardy EUR určeno na opatření na hospodářskou obnovu (+3,4 % oproti roku 2010). Prostředky na podporu stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 (pro růst a zaměstnanost) představují dalších zhruba 57,9 miliardy EUR (zhruba 40 % rozpočtu).

 

„Návrh rozpočtu si klade za cíl i nadále v tomto období po krizi podporovat ekonomickou obnovu ve spolupráci s členskými státy EU, a zejména ve prospěch těch nejzranitelnějších. Zároveň chce na rozpočtové úrovni odrážet nový komplexní přístup EU k růstu a vytváření pracovních míst," řekl Janusz Lewandowski, evropský komisař pro finanční plánování a rozpočet.

 

„Nyní schválený návrh rozpočtu dává Evropě a jejím občanům podnět k rozvoji hospodářství budoucnosti. To bude spočívat na výzkumu a inovacích, udržitelném rozvoji a na začlenění. Návrh rozpočtu se zaměřuje na pomoc mladým lidem v jejich přípravě na budoucnost a na podnícení malých a středních podniků k plnému využívání finančních prostředků EU k zotavení se z následků krize."

 

64,4 miliardy EUR: rozpočet pro budoucí udržitelný růst

Strukturální fondy a fond soudržnosti jsou nyní ve fázi aktivního praktického provádění. Přestože závazky na nové projekty vzrostly o 3,2 %, prostředky na platby pro aktivní projekty se navyšují o 16,9 % na více než 42,5 miliardy EUR. Tento nárůst v platbách má být konkrétní součástí impulzu, jehož je zapotřebí národním hospodářstvím, a zároveň má podporovat strukturální změny modelu udržitelného růstu, které stanovila EU v nedávno schválené strategii pro růst a zaměstnanost. Uskutečňování plánu evropské hospodářské obnovy se rovněž dostává do popředí s více než 1 miliardou EUR určenou na financování praktického provádění energetických projektů odsouhlasených v roce 2009 a na začátku roku 2010 v oblasti zachycování a ukládání CO2, pobřežní větrné energie a energetické infrastruktury. Podobně je zhruba 500 milionů EUR určeno na financování schválených projektů počítačového širokopásmového připojení v zemědělských oblastech.

 

Zatímco financování výdajů souvisejících s trhem a přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a výdajů na rozvoj venkova bude i nadále stejné, ochrana životního prostředí prostřednictvím programu Life+ bude mít k dispozici prostředky navýšené o 8,7 %, a její financování tak dosáhne částky 333 milionů EUR.

V návrhu rozpočtu pro rok 2011 se rovněž zvyšují investice do výzkumu, vývoje a inovací, do infrastruktury a lidského kapitálu. Prostředky pro sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj narostou o 13,8 %, a dosáhnou tak částky 8,6 miliardy EUR. EU do tohoto programu doposud nikdy neinvestovala tak velkou částku. Výzkum a vývoj však nemohou být jedinou podporou ekonomické obnovy. Položka pro transevropské dopravní a energetické sítě se rozšíří o 16,8 % (1,3 miliardy EUR) a program pro konkurenceschopnost a inovace získá o 4,4 % více prostředků než v roce 2010 (549 milionů EUR).

 

Rozpočet pro budoucnost mládeže a posílení občanství

„Více než 20 % mladých lidí v Evropě je nezaměstnaných," říká Janus Lewandowski. „Tato situace je neudržitelná. Rozpočet Evropské unie je musí připravit na profesní kariéru jak vzděláváním, tak výměnnými programy."

Za tímto účelem bude financování programu celoživotního vzdělávání navýšeno o 2,6 % (1,1 miliardy EUR), a zpřístupní tak studentům více než 200 000 stipendií programu Erasmus. Dalším 120 000 účastníků budou poskytnuty finanční prostředky prostřednictvím programu „Mládež v akci", který rozděluje 127 milionů EUR (+1,6 %) na pomoc mladým lidem, aby byli přijati do zaměstnání díky neformálním výukovým činnostem.

Prostředky na financování projektů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva budou navýšeny o 12,8 % - jedná se o největší navýšení mezi všemi okruhy návrhu rozpočtu na rok 2011. Značné příspěvky na zabezpečení a ochranu svobod (+24,4 %) a na řízení migračních toků (+18,5 %) odrážejí význam, jaký je přikládán provádění nedávno přijatého akčního plánu EU v oblasti občanství, spravedlnosti, bezpečnosti, azylu a přistěhovalectví na příštích pět let.

 

EU jako globální hráč

Stabilní úroveň financování položky EU jako globální hráč (+5,6 %) je potvrzeno třemi hlavními návrhy:

a) posílit závazek EU na podzimní konferenci OSN týkající se rozvojových cílů tisíciletí (65 milionů EUR);

b) posílit podporu EU rozvojovým zemím, které čelí změně klimatu (65 milionů EUR);

c) přidělit nové prostředky na podporu hospodářského a sociálního rozvoje tureckého společenství na Kypru (25 milionů EUR).

Správní výdaje

Správní výdaje všech orgánů EU zůstanou ve výši 8,3 miliardy EUR nebo 5,8 % rozpočtu. Komise bude i nadále respektovat svůj závazek nulového nárůstu počtu zaměstnanců a interně přesune zaměstnance tak, aby mohla plnit nové výzvy.

 

Co bude dál?

„Tento rozpočet je první po přijetí Lisabonské smlouvy," vysvětluje Janusz Lewandowski. „Došlo ke dvěma hlavním změnám: zaprvé je celý proces mnohem rychlejší než dříve díky tomu, že bude procházet jen jedním čtením v Evropském parlamentu, oproti dvěma, kterými procházel v minulosti. Za druhé mají Rada a Parlament při přijímání rozpočtu poprvé stejnou pravomoc. Je tedy nutná mnohem výraznější spolupráce všech tří orgánů EU zapojených do rozpočtového procesu."

Rada zveřejní svůj postoj k rozpočtu v červnu a Evropský parlament ji bude následovat v říjnu. V případě neshody mezi těmito dvěma orgány bude zahájen dvacetijednadenní dohodovací postup s Evropskou komisí, která bude mít úlohu spravedlivého prostředníka. Konečný rozpočet pro rok 2011 by měl být přijat Parlamentem v listopadu.

 

Poznámka: Rozpočet obsahuje prognózu závazků (právní závazky k poskytnutí finančních prostředků za předpokladu splnění určitých podmínek) a plateb (skutečné převedení prostředků příjemcům v hotovosti nebo bankovním převodem).

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 10.5.2010. Poslední aktualizace: 10.5.2010 13:08