Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Digitální agenda: Komise přijala první zprávu o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách

 

Evropská komise

Evropská komise dnes předložila zprávu o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách (dále jen „SAMS"). SAMS umožňuje volný pohyb audiovizuálního obsahu a splňuje důležité cíle veřejného zájmu, jako je zákaz podněcování k nenávisti, ochrana nezletilých před škodlivým obsahem a propagace evropských audiovizuálních děl.

Hlavními problémy, kterými se tato zpráva zabývá, je reklama a potřeba dalších pokynů ohledně televize s internetem. V důsledku toho Komise:

    - zahájí veřejnou konzultaci o televizi s internetem (ve druhé polovině roku 2012),

    - v roce 2013 zaktualizuje své pokyny týkající se televizní reklamy.

„Zpráva ukazuje, že SAMS funguje, ale že si vzhledem ke změnám, které přináší internet, jako je např. existence televize s internetem, nemůžeme dovolit usnout na vavřínech", uvedla místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová:

 

Uplatňování SAMS

Úplnou transpozici SAMS do vnitrostátního práva oznámilo dvacet pět členských států. Dva členské státy - Polsko a Belgie - ještě budou muset své právní předpisy upravit.

 

Reklama

Reklamní šoty a šoty teleshoppingu nesmí v televizním vysílání přesáhnout 12 minut za hodinu. Ze zprávy vyplynulo, že uplatňování tohoto pravidla bylo příčinou vzniku různých formátů reklam. Ve Španělsku byly například používány různé typy televizních reklam, které španělské úřady nepovažovaly za reklamní šoty. Soudní dvůr se však usnesl, že se i u těchto druhů vysílání o reklamními šoty jedná, a tudíž na ně musí platit dvanáctiminutové pravidlo.

 

Komise během referenčního období monitorovala reklamu v osmi členských státech. V řadě členských států je omezení reklamních šotů na dvanáct minut pravidelně porušováno. Na základě těchto zjištění byly dotčeným členským státům zaslány úřední dopisy a jednání s nimi stále probíhají. Komise bude v monitorování toho, jak členské státy pravidlo pro reklamy dodržují, pokračovat a v případě potřeby zahájí řízení pro porušení povinnosti.

 

Alkohol

Na základě celkového počtu šotů vysílaných během sledovaného období bylo v monitorovaných členských státech zjištěno, že v audiovizuálních mediálních službách tvoří reklama na alkohol 0,8 % až 3 % celkové reklamní činnosti. Nebylo zjištěno žádné zřejmé porušení předpisů.

Při provádění požadavků SAMS ohledně reklamy na alkohol zavedlo 22 členských států pro reklamu na alkohol poněkud přísnější pravidla, pokud jde o kanály, inzerované produkty nebo vysílací čas.

 

Děti

Podle SAMS nesmí audiovizuální obchodní sdělení morálně ani fyzicky ohrožovat nezletilé osoby. To znamená, že nesmí přímo nabádat nezletilé osoby ke koupi nebo pronájmu výrobku nebo služby využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo nabádat nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby k nákupu inzerovaného zboží nebo služeb, využívat zvláštní důvěry, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, učitelům nebo jiným osobám, nebo bezdůvodně zobrazovat nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

Obsahová analýza stovky nejčastěji vysílaných reklamních šotů ukázala, že ustanovení směrnice o ochraně nezletilých v reklamě jsou jen zřídka porušována. Tak jako u reklamy na alkohol je případů porušení málo díky podrobnému znění příslušných ustanovení SAMS. Zdá se však, že v televizní reklamě jsou reklamní techniky zaměřené na nezletilé osoby skutečně často používány.

 

Pět členských států reklamu v pořadech pro děti zakazuje. Čtyři členské státy reklamu v pořadech pro děti zakazují částečně nebo ji omezují jinak - buď na konkrétní vysílací časy, nebo na určité produkty - a sedm členských států zakazuje zobrazování log sponzorů v pořadech pro děti1.

 

Diskriminace

Zpráva rovněž ve stovce nejčastěji vysílaných reklamních šotů v osmi členských státech analyzovala diskriminaci na základě pohlaví a genderové stereotypy. Ve 21 % až 36 % analyzovaných šotů bylo zjištěno stereotypní zastoupení rolí žen a mužů. V některých členských státech jsou nicméně určité pozice, profese nebo produkty spojovány s konkrétním pohlavím více než v jiných členských státech. Zpráva ukázala, že vůči takové stereotypní prezentaci není imunní žádná ze zkoumaných zemí.

 

Na základě výše uvedeného bude Komise v členských státech i nadále monitorovat uplatňování pravidel týkajících se reklamy a v roce 2013 bude aktualizovat své interpretační sdělení o některých ustanoveních týkajících se televizní reklamy.

 

Televize s internetem

Televize s internetem nebo hybridní televize představuje novou fázi v procesu tzv. „konvergence", kdy se internet propojuje s televizním vysíláním. Připojení internetu k tradičním televizním přijímačům umožní uživatelům vybírat si tituly z knihovny programů a využívat dalších služeb na vyžádání i obsah na internetu.

 

Služby televize s internetem existují v současnosti v Německu a v Itálii a v krátké době budou zavedeny ve Francii a ve Spojeném království. Přestože mnoho aktuálně prodávaných televizorů lze k internetu připojit, pouze 20 až 30 % je skutečně online. V současné době je v evropských domácnostech 47 milionů aktivních zařízení připojených k internetu - jedná se mimo jiné o televizory připojené k internetu, herní konzole, samostatné televizní set-top boxy, přehrávače Blu-ray disků a set-top boxy pro placenou televizi. Vzhledem k tomu, že k rychlejšímu internetu má přístup stále více lidí a že se zvyšuje počet zařízení připojených k internetu i dostupný obsah, lze očekávat, že využívání televize s internetem během několika příštích let relativně rychle poroste.

Aby Komise zajistila, že evropští občané budou moci plně využívat těchto nových služeb, získají kvalitní přístup k audiovizuálním dílům prostřednictvím zařízení připojených k internetu a současně budou přiměřeně chráněni, zahájí do konce roku 2012 veřejnou konzultaci o této otázce.

 

Souvislosti

Článek 33 SAMS vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru pravidelně podávala zprávu o uplatňování směrnice. Tato první zpráva o uplatňování SAMS se týká období let 2009-2010.

První část zprávy poskytuje zpětný pohled na provádění směrnice, včetně otázek týkajících se efektivity kvalitativních pravidel pro reklamu v odvětví, ve kterém se nabídka i reakce spotřebitelů na reklamu stále mění.

 

Pokud z tohoto posouzení vyplyne, že existují oblasti, které je možno zlepšit, není tím oslabena intervenční logika SAMS - znamená to výzvu k přijetí účinnějších prostředků. Zpráva proto slouží jako základní stavební kámen pro posílení vědomostní základny v této oblasti.

Druhá část se zaměřuje na budoucí vliv významných technologických změn na regulační rámec v situaci, kdy se tradiční vysílání rychle sbližuje s internetem.

Užitečné odkazy

 

Zpráva o uplatňování SAMS

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_en.htm

 

Internetové stránky o audiovizuální a mediální politice

http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm

 

Digitální agenda website

 

Neelie Kroesová website

 

Neelie Kroesová na twitteru Twitter

1 :

Viz dokument kontaktního výboru http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 15.5.2012. Poslední aktualizace: 15.5.2012 10:55
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno