Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Lepší uplatňování práv pracovníků na volný pohyb

26/04/2013

 

Evropská komise dnes navrhla opatření, která mají zajistit lepší uplatňování unijních právních předpisů týkajících se práva občanů pracovat v jiném členském státě, a usnadnit tak lidem využívání jejich práv v praxi. Stále ještě přetrvává problém spočívající v nedostatečném povědomí o pravidlech EU u veřejných i soukromých zaměstnavatelů bez ohledu na to, zda je vnitrostátní právo v souladu s právem evropským, či nikoliv. Tato neinformovanost o pravidlech či jejich nepochopení je hlavním zdrojem diskriminace na základě státní příslušnosti. Lidé rovněž uvádějí, že nevědí, na koho se v hostitelském členském státě obrátit, pokud se potýkají s obtížemi spojenými s jejich právem na volný pohyb. Cílem návrhu je tyto překážky překonat a napomoci předcházení diskriminaci pracovníků na základě státní příslušnosti. Za tím účelem navrhuje praktická řešení.

 

Evropská komise

 

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: „Volný pohyb pracovníků je klíčovým prvkem jednotného trhu EU. V některých členských státech je v tuto chvíli nezaměstnanost vyšší než v jiných. O to důležitější je usnadnit těm, kdo chtějí pracovat v jiné zemí EU, aby tak učinili. Mobilita pracovních sil má přínos pro všechny zúčastněné: prospívá hospodářství členských států i jednotlivým pracovníkům. Tento návrh pomůže lidem překonat překážky, jež jim brání pracovat v jiné zemi EU."

 

Bude-li návrh schválen Evropským parlamentem a Radou, přispěje k zajištění skutečného a účinného uplatňování stávajících právních předpisů. Pro členské státy by z toho vyplývaly tyto požadavky:

 •     vytvořit vnitrostátní kontaktní místa pro poskytování informací, pomoci a poradenství, aby byli migrující pracovníci EU i zaměstnavatelé lépe informováni o svých právech,
 •     stanovit vhodné opravné prostředky na vnitrostátní úrovni,
 •     umožnit odborům, nevládním organizacím a dalším subjektům zahajovat správní nebo soudní řízení jménem jednotlivých pracovníků v případech diskriminace a
 •     poskytovat migrujícím pracovníkům i zaměstnavatelům obecně v EU lepší informace.

Souvislosti

 

V současnosti v jiném členském státě pracují a žijí 3 % pracovní síly EU, což odpovídá 9,5 milionu lidí. Další 1,2 milionu osob v jedné evropské zemi žije, ale pracuje v jiné. Lidé, kteří chtějí pracovat v jiné zemi, ale často nejsou v hostitelské zemi chráněni a nemají informace. Získávání zaměstnání a sociálních výhod nebo otázky spojené pracovními podmínky jim tak mohou působit potíže. Průzkum Eurobarometru ze září 2011 poukázal na to, že 15 % občanů EU o práci v jiném členském státě neuvažuje, protože mají pocit, že jim v cestě stojí příliš mnoho překážek. K těmto překážkám patří:

 

 •     různé podmínky přijímání zaměstnanců,
 •     podmiňování přístupu k některým pracovním místům státní příslušností,
 •     jiné pracovní podmínky v praxi (např. plat, profesní vyhlídky a postavení),
 •     potíže s přístupem k sociálním výhodám, který je podmíněn požadavky, jež snáze splní občané daného státu než občané z jiných zemí EU (např. podmínka pobytu),
 •     odborná kvalifikace a zkušenosti nabyté v jiných členských státech nejsou zohledňovány nebo jsou zohledňovány jinak.

Tyto překážky mají pro dotčené jednotlivce profesní a osobní důsledky a mohou rovněž nepříznivě ovlivnit jejich integraci na pracovním trhu a do společnosti v hostitelské zemi.

 

Právo občanů EU pracovat v jiném členském státě, které je stanoveno v článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie, zahrnuje právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky. Nařízení (EU) č. 492/2011 uvádí podrobnosti o právech odvozených z volného pohybu pracovníků a vymezuje konkrétní oblasti, kde je diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána. Zejména jde o:

 

 •     přístup k zaměstnání,
 •     pracovní podmínky,
 •     sociální a daňové výhody,
 •     přístup k odborné přípravě,
 •     členství v odborech,
 •     bydlení,
 •     přístup ke vzdělávání pro děti.

Článek 45 Smlouvy o fungování EU i nařízení (EU) č. 492/2011 jsou přímo použitelné v členských státech, ale cílem nového návrhu je zlepšit a posílit způsob, jakým jsou uplatňovány v praxi. Podle návrhu by se toho dosáhlo vytvořením obecného společného rámce vhodných ustanovení a opatření, která usnadňují lepší a jednotnější uplatňování práv, jež z právních předpisů EU vyplývají pro pracovníky a jejich rodinné příslušníky využívající práva na volný pohyb. Nezávisle na tomto návrhu bude Komise jakožto strážkyně Smluv v případě potřeby také sledovat řízení pro porušení práva vedená proti členským státům, jejichž vnitrostátní předpisy nejsou v souladu se Smlouvou a nařízením.

 

Mobilita pracovní síly v EU je přínosná nejen pro dotčené pracovníky, ale i pro hospodářství členských států. Hostitelským zemím prospívá, protože podnikům umožňuje zaplnit pracovním místa, která by jinak zůstala neobsazena. Nejsou důkazy o tom, že by migrující pracovníci ubírali práci pracovníkům z hostitelské země. Podniky tak mohou vyrábět zboží a poskytovat služby, které by jinak dodávat nemohly. Zemím původu migrujících pracovníků mobilita pracovních sil pomáhá tím, že díky ní získávají práci i ti, kdo by doma zaměstnání hledali hůře. Tito pracovníci jsou tak schopni podporovat svou rodinu doma a získat dovednosti a zkušenosti, které by jinak neměli. Z nich pak těží i po svém návratu domů.

 

Například ze studie z roku 2011 věnované migraci z osmi nových členských států (Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko) vyplývá, že díky migrujícím pracovníkům z těchto osmi členských států se v období 2004-2009 HDP Irska zvýšil o 3 % a HDP Spojeného království o 1,2 %.

 

Další informace

 

MEMO/13/384

 

Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

 

László Andor na Twitteru:

http://twitter.com/LaszloAndorEU

 

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2013. Poslední aktualizace: 6.5.2013 14:30
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno