Evropská komise poskytne 282,6 milionu eur na 225 nových projektů v oblasti životního prostředí a klimatu


Vytištěno 1.12.2020 00:28 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2014&nav03=10000552

 

Evropská komise dnes schválila finanční prostředky na 225 nových projektů v rámci programu LIFE+, fondu Evropské unie pro životní prostředí. Vybrané projekty, které předložili uchazeči ze všech 28 členských států, spočívají v akcích v oblasti ochrany přírody, změny klimatu a politiky životního prostředí a v informačních a komunikačních kampaních věnovaných environmentální problematice. Projekty budou realizovány po celé EU a celkově si vyžádají investice v přibližné výši 589,3 milionu eur, z nichž 282,6 milionu eur poskytne Evropská unie.

 

„Program LIFE+ v posledním roce současného programového období opět prokázal, že dokáže poskytnout nezbytnou finanční podporu projektům v oblasti životního prostředí a ochrany přírody, které jsou významným přínosem pro EU. Tyto nejnovější projekty zásadním způsobem přispějí k zachování, ochraně a rozvoji evropského přírodního kapitálu a prostřednictvím investic do nízkouhlíkové ekonomiky účinně využívající zdroje nám pomohou dosáhnout udržitelného růstu. Vzhledem k obecně uznávané úspěšnosti programu LIFE+ a jeho projektů bylo před nedávnem přijato nové nařízení LIFE, v jehož rámci byl rozpočet na environmentální a klimatická opatření v období 2014–2020 navýšen,“ uvedl v této souvislosti evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

 

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu pak dodala: „Skutečnost, že i v letošním roce bylo v návaznosti na výzvu předloženo tolik inovativních projektů, je potěšující. Evropská unie přispěje na jejich realizaci více než 41,2 milionu eur, a to z celkového rozpočtu 109,4 milionu eur. Stále více projektů v rámci programu LIFE pomáhá řešit změnu klimatu, což chceme ještě dále podpořit: v novém programu LIFE na období 2014–2020 je pro opatření zaměřená na oblast klimatu vyhrazena částka převyšující 850 milionů eur. Množství finančních prostředků investovaných do problematiky klimatu se tak téměř ztrojnásobí.“

 

V reakci na nejnovější výzvu k předkládání návrhů, jejíž uzávěrka vypršela v červnu 2013, obdržela Komise 1 468 žádostí. Z nich bylo 225 vybráno ke spolufinancování ze tří sekcí programu, kterými jsou: LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace.

 

1) Projekty v rámci sekce LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost zlepšují stav ohrožených druhů a stanovišť z hlediska ochrany.Z 342 zaslaných návrhů vybrala Komise k financování 92 projektů, které předložila partnerství složená ze subjektů zabývajících se ochranou přírody, orgánů státní správy a jiných zainteresovaných stran. Projekty představující celkové investice ve výši 262,5 milionu eur, z nichž přibližně 147,9 milionu eur poskytne Evropská unie, budou realizovat příjemci v 25 členských státech. Většina z nich (79 projektů) jsou projekty v kategorii Příroda a přispívají k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a k realizaci sítě Natura 2000. Zbývajících 13 projektů spadá do kategorie Biologická rozmanitost, tj. kategorie LIFE+ vyhrazené pro pilotní projekty zabývající se širšími otázkami biodiverzity.

 

2) Projekty v sekci LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 961 zaslaných návrhů vybrala Komise 125 projektů různých organizací z veřejného a soukromého sektoru. Vítězné projekty, jež se budou realizovat v 22 členských státech, jsou spojeny s celkovými investicemi ve výši 318,5 milionu eur. Evropská unie se bude na této sumě podílet přibližnou částkou 130,8 milionu eur. 

 

V rámci této sekce přispěje Komise částkou převyšující 41,2 milionu eur na 33 projektů, jež se přímo zabývají změnou klimatu, přičemž celkový rozpočet bude dosahovat 109,4 milionu eur. Vybrané projekty, uvedené v příloze této tiskové zprávy, budou realizovány v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Řecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Švédsku a Spojeném království. Na emise skleníkových plynů budou mít nepřímý dopad také mnohé další projekty zaměřené na jiné problémy.

 

Dalšími významnými ohnisky pozornosti jsou odpady a přírodní zdroje, inovace, voda a chemické látky.

 

3) Projekty v sekci LIFE+ Informace a komunikace spočívají v šíření informací a ve zviditelňování environmentálních problémů.Ze 165 zaslaných návrhů vybrala Komise 8 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru věnující se problematice přírody anebo životního prostředí. Projekty budou probíhat v šesti členských státech – v Řecku, na Kypru, v Maďarsku, Rakousku, Polsku a Rumunsku. K celkovým investicím ve výši 8,3 milionu eur přispěje EU částkou 3,9 milionu eur.

Polovina z těchto osmi projektů se týká kampaní souvisejících s unijní politikou v oblasti životního prostředí, tři projekty se budou snažit zvýšit povědomí o problematice přírody a biologické rozmanitosti a jeden projekt se soustřeďuje na předcházení lesním požárům. 

 

Souvislosti

LIFE+ je evropský finanční nástroj pro životní prostředí s celkovým rozpočtem 2,1 miliardy eur na období 2007–2013. V rámci projektu LIFE+ Komise každoročně zveřejňovala jednu výzvu k předkládání návrhů.

Od roku 2014 do roku 2020 bude program LIFE pokračovat v rámci nového nařízení o programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. Pro uvedené období bude disponovat celkovým rozpočtem ve výši 3,4 miliardy eur v cenách z prosince 2013 a bude sestávat ze dvou dílčích programů: podprogramu pro životní prostředí a podprogramu pro oblast klimatu.

Další informace

Přehled všech nových projektů financovaných v rámci programu LIFE+ v rozdělení podle jednotlivých zemí a kontaktní emailové adresy: MEMO/14/320(+ příloha s projekty ve Vaší zemi v překladu do jazyka Vaší země).

Informace o programu LIFE+ jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/life

Kontakty na příslušné národní orgány lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm     

     

Kontaktní osoby:

Pro tisk: 

Joe Hennon(+32 22953593) – Andreja Skerl(+32 22951445)

Isaac Valero Ladron(+32 22964971)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail

    

 

Annex

Projekty LIFE+ 2013 v České republice 

Česká republika (CZ) 1 projekt (0,6 milionu)        


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.5.2014. Poslední aktualizace: 12.5.2014 12:24