Využívání oceánů jako zdroj udržitelného růstu


Vytištěno 1.12.2020 00:38 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2014&nav03=10000560

Tisková zpráva 8. 5. 2014: EU považuje inovace ve využívání oceánů za zdroj udržitelného růstu

 

Evropská komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě třetiny naší planety pokrývají oceány a moře. Budeme-li se o ně odpovědně starat, mohou se pro příští generace stát zdrojem potravin, léků a dodávek energie a útočištěm ekosystémů. Nejdříve však musíme naše moře a oceány více poznat. Komise proto dnes předložila akční plán pro inovace v oblasti „modré ekonomiky“, které pomohou udržitelným způsobem využívat bohatství moří a přispějí k růstu a zaměstnanosti v Evropě.

 

Dnes klademe základy znalostí a dovedností budoucí generace Evropanů, které jim umožní lépe hospodařit s bohatstvím oceánů a plně ho využívat a zároveň respektovat vyváženost mořských ekosystémů,“ prohlásila Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, a pokračovala: „Například naše snaha vytvořit digitální mapu dna všech evropských moří zvýší možnosti podniků plánovat investice, snižovat náklady a stimulovat další inovace pro udržitelný modrý růst.“

Komise identifikovala řadu překážek, které je třeba překonat: naše vědomosti o moři jsou stále omezené, námořní výzkum mezi členskými státy není propojený, zatímco v budoucnosti bude Evropa potřebovat více technických odborníků a vědců, kteří budou využívat nové technologie pro mořské prostředí.

 

Víme toho možná víc o povrchu Měsíce, a dokonce i Marsu než o dnu v hlubinách moře. Námořní inovace mají pro naši ekonomiku obrovský potenciál a pomohou nám vypořádat se s problémy, jako jsou změna klimatu a zásobování potravinami. Modrý růst je proto prioritní oblastí iniciativy Horizont 2020, našeho nového programu pro výzkum a inovace,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová.

 

Akční plán, který dnes předložila Komise, navrhuje:

Do roku 2020 vypracovat úplnou digitální mapu dna evropských moří.

 

Vytvořit internetovou informační platformu pro mořské výzkumné projekty v rámci programu Horizont 2020 a pro výzkum moří financovaný jednotlivými státy tak, aby bylo možné ji začít využívat ještě před koncem roku 2015 a sdílet výsledky dokončených projektů.

 

V rámci modré ekonomiky zřídit obchodní a vědecké fórum, které spojí soukromý sektor, vědce a nevládní organizace a pomůže utvářet modrou ekonomiku budoucnosti a sdílet myšlenky a výsledky. První schůze se bude konat v roce 2015 u příležitosti námořního dne ve městě Pireus v Řecku.

 

Podpořit subjekty působící v oblasti výzkumu, podnikání a vzdělávání, aby do roku 2016 zmapovaly potřeby a kvalifikaci budoucích pracovníků v námořním odvětví.

 

Prozkoumat, jak by mohli hlavní aktéři z oblasti výzkumu, podnikání a vzdělávání vytvořit znalostní a inovační společenství pro modrou ekonomiku po roce 2020. Znalostní a inovační společenství jako součást Evropského inovačního a technologického institutu může stimulovat inovace různými způsoby, například prostřednictvím školicích a vzdělávacích programů, posílením napojení trhu na výzkum a vytvářením inovačních projektů a podnikatelských líhní.

 

Souvislosti

Námořní neboli „modrá“ ekonomika EU je velmi široká oblast, v níž pracuje více než 5 milionů zaměstnanců v odvětvích tak odlišných, jako je rybolov, doprava, mořské biotechnologie či získávání energie z obnovitelných zdrojů na moři.

V letech 2007 až 2013 přispívala Evropská komise na mořský a námořní výzkum prostřednictvím sedmého rámcového programu průměrně 350 miliony eur ročně. Podstatnou část mořského výzkumu provádějí také členské státy prostřednictvím svých programů (Francie a Německo poskytují k tomuto účelu přibližně 300 milionů eur ročně). Modrý růst představuje „prioritní oblast“ nového programu Horizont 2020 se zvláštním rozpočtem ve výši 145 milionů eur na období 2014–2015 a dalšími příležitostmi v rámci programu.

Dosud nebylo prozkoumáno přibližně 30 % mořského dna kolem Evropy. To se pohybuje od 5 % dna v Biskajském zálivu a u pobřeží Iberského poloostrova po více než 40 % dna Severního moře, Jónského moře a střední části Středozemního moře. Porozumíme-li lépe tomu, co se děje pod hladinou moře, poznáme lépe bohatství oceánů a lépe pochopíme, jak může být využíváno udržitelným způsobem.

Již nyní se nedostatečná kvalifikace projevuje v odvětví větrné energie. V roce 2012 toto odvětví energie získávané na moři představovalo 10 % roční instalované větrné kapacity a zaměstnávalo přímo i nepřímo 58 000 osob v celé Evropě. Předpokládá se, že do roku 2020 tento podíl větrné energie vyráběné na moři dosáhne 30 % roční instalované kapacity. To znamená 191 000 pracovních míst do roku 2020 a tento počet do roku 2030 vzroste na 318 000. V tomto odvětví by však také mohl nedostatek kvalifikovaných pracovních sil vzrůst ze 7 000 na 14 000 plných pracovních úvazků, pokud pracovníci v budoucnu nebudou mít dostatečnou kvalifikaci například v oblasti údržby a výroby.

 

Další informace

Inovace v oblasti modré ekonomiky: využití potenciálu našich moří a oceánů pro zaměstnanost a růst:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_cs.htm

MEMO/14/336: Otázky a odpovědi týkající se inovací v modré ekonomice

MEMO/14/337: Inovace v modré ekonomice: příklady mořského výzkumu v EU

Brožura o výzkumných projektech EU v rámci programu „Oceány zítřka“ (ve formátu PDF) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Modrý růst v EU – soubor studií:

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Pro veřejnost: služba Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 14.5.2014. Poslední aktualizace: 14.5.2014 12:15