Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Prosazování práv cestujících v letecké dopravě

Evropská komise dne 15/5/2014 zveřejnila přehled týkající se řešení stížností a prosazování práv cestujících v evropské letecké dopravě za období 2010–2012. Přehled ukázal, že počet stížností adresovaných vnitrostátním orgánům v souvislosti s náhradami škod a poskytováním pomoci se po mimořádném roce 2010 (krize způsobená oblakem sopečného popela, narušení dopravy v důsledku sněžení) vrátil na nižší úroveň. Letecké společnosti jsou sankcionovány pouze v 1 % případů, neboť většina stížností je vyřízena bez toho, aby bylo nutné v zájmu prosazení práv takovéto opatření využít. Počet stížností přijatých od osob se zdravotním postižením a osob se sníženou schopností pohybu a orientace zůstává obecně na velmi nízké úrovni a leteckým společnostem nebyly v souvislosti s takovými případy uloženy žádné sankce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, k tomu uvedl: „Jsem hrdý na to, čeho Evropa v posledních pěti letech dosáhla v oblasti práv cestujících. Avšak práva mají význam pouze tehdy, jsou-li účinně prosazována. Komise bude situaci i nadále pozorně sledovat, aby zajistila, že jsou si cestující svých práv plně vědomi a vědí, jak si případně stěžovat. Hlavním cílem probíhajícího přezkumu práv cestujících je rovněž posílit uplatňování a prosazování těchto práv.“

Statika vychází z údajů, které poskytly vnitrostátní orgány dohledu 28 členských států a Islandu, Norska a Švýcarska. Zpráva obsahuje tyto hlavní závěry:

  • Vnitrostátní orgány dohledu obdržely v roce 2010 rekordních 91 726 stížností, v roce 2011 dalších 52 675 stížností a v roce 2012 pak 56 478 stížností, na něž se vztahuje nařízení, kterým se stanoví náhrady a pomoc cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (nařízení (ES) č. 261/2004). 

  • Ve sledovaném období byly vnitrostátní orgány dohledu velmi zdrženlivé, pokud šlo o ukládání sankcí leteckým přepravcům, kteří nařízení porušili. Sankce byly uplatněny pouze přibližně v 1 % případů. To prokazuje, že sankce stále zůstávají poslední možností a využívají se až poté, co selžou všechny ostatní možnosti k zajištění souladu.

  • Přesto jsou sankce, které vnitrostátní orgány dohledu provinilým leteckým přepravcům uloží, důkladněji prosazovány a lépe uplatňovány. To znamená, že se sankce, navzdory jejich nízkému počtu, stávají více než pouhým papírovým strašákem.

  • V roce 2010 obdržely vnitrostátní orgány dohledu 128 stížností a v roce 2011 pak 111 stížností, na které se vztahuje nařízení o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (nařízení (ES) č. 1107/2006 ). Počet těchto stížností se v roce 2012 zvýšil na 275, avšak jde o čistě statistický nárůst, neboť do uvedeného roku byly zahrnuty také údaje ze Spojeného království, a nejde tudíž o setrvalou tendenci. Leteckým přepravcům nebyly uloženy žádné sankce.

 

Zpráva je k dispozici zde 

 

Souvislosti

Údaje se týkají obou uvedených nařízení o právech cestujících: nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů anařízení (ES) č. 1107/2006  o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Komise usiluje o to, aby mohli občané využívající letecké přepravy účinně uplatňovat svá práva. Současně se snaží propagovat rovnocenné podmínky všech leteckých přepravců v celé EU, mimo jiné podporou zveřejňování sankcí uložených orgány členských států. Statistický dokument je odpovědí na volání různých subjektů (mj. Evropského parlamentu, členských států, odvětví letecké přepravy) po spolehlivých údajích o tom, jak členské státy plní své povinnosti při vyřizování stížností a prosazování předpisů.

 

Další kroky

Dne 13. března 2013 navrhla Komise balíček opatření, který má cestujícím zajistit nová a posílená práva na informace, péči a přesměrování pro případ zdržení na letišti a zároveň zdokonalené postupy pro vyřizování stížností a opatření v oblasti prosazování.

Tento návrh se momentálně projednává v Evropském parlamentu a v Radě.

 

Místopředseda Kallas na Twitteru.

 

Kontaktní osoby:

Helen Kearns  (+32 22987638)

Dale Kidd  (+32 22957461)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 21.5.2014. Poslední aktualizace: 21.5.2014 12:03
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno