Prosazování práv cestujících v letecké dopravě


Vytištěno 1.12.2020 01:05 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2014&nav03=10000562

Evropská komise dne 15/5/2014 zveřejnila přehled týkající se řešení stížností a prosazování práv cestujících v evropské letecké dopravě za období 2010–2012. Přehled ukázal, že počet stížností adresovaných vnitrostátním orgánům v souvislosti s náhradami škod a poskytováním pomoci se po mimořádném roce 2010 (krize způsobená oblakem sopečného popela, narušení dopravy v důsledku sněžení) vrátil na nižší úroveň. Letecké společnosti jsou sankcionovány pouze v 1 % případů, neboť většina stížností je vyřízena bez toho, aby bylo nutné v zájmu prosazení práv takovéto opatření využít. Počet stížností přijatých od osob se zdravotním postižením a osob se sníženou schopností pohybu a orientace zůstává obecně na velmi nízké úrovni a leteckým společnostem nebyly v souvislosti s takovými případy uloženy žádné sankce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, k tomu uvedl: „Jsem hrdý na to, čeho Evropa v posledních pěti letech dosáhla v oblasti práv cestujících. Avšak práva mají význam pouze tehdy, jsou-li účinně prosazována. Komise bude situaci i nadále pozorně sledovat, aby zajistila, že jsou si cestující svých práv plně vědomi a vědí, jak si případně stěžovat. Hlavním cílem probíhajícího přezkumu práv cestujících je rovněž posílit uplatňování a prosazování těchto práv.“

Statika vychází z údajů, které poskytly vnitrostátní orgány dohledu 28 členských států a Islandu, Norska a Švýcarska. Zpráva obsahuje tyto hlavní závěry:

 

Zpráva je k dispozici zde 

 

Souvislosti

Údaje se týkají obou uvedených nařízení o právech cestujících: nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů anařízení (ES) č. 1107/2006  o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Komise usiluje o to, aby mohli občané využívající letecké přepravy účinně uplatňovat svá práva. Současně se snaží propagovat rovnocenné podmínky všech leteckých přepravců v celé EU, mimo jiné podporou zveřejňování sankcí uložených orgány členských států. Statistický dokument je odpovědí na volání různých subjektů (mj. Evropského parlamentu, členských států, odvětví letecké přepravy) po spolehlivých údajích o tom, jak členské státy plní své povinnosti při vyřizování stížností a prosazování předpisů.

 

Další kroky

Dne 13. března 2013 navrhla Komise balíček opatření, který má cestujícím zajistit nová a posílená práva na informace, péči a přesměrování pro případ zdržení na letišti a zároveň zdokonalené postupy pro vyřizování stížností a opatření v oblasti prosazování.

Tento návrh se momentálně projednává v Evropském parlamentu a v Radě.

 

Místopředseda Kallas na Twitteru.

 

Kontaktní osoby:

Helen Kearns  (+32 22987638)

Dale Kidd  (+32 22957461)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 21.5.2014. Poslední aktualizace: 21.5.2014 12:03