Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise podnikla kroky k zajištění efektivního a konkurenčního trhu s energií v celé Evropě

Evropský soudní dvůr 

Komise dnes přijala důrazná opatření proti 25 členským státům, které tím, že nedodržují právní předpisy EU, upírají evropským spotřebitelům výhody konkurenčního a otevřeného trhu s energií. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království obdrží výzvu v souvislosti s nedodržením platných předpisů o zemním plynu a elektřině. Komise zaslala výzvu také Litvě, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Řecku, které udržují systém regulovaných cen porušující směrnice EU o elektřině a zemním plynu.

 

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs zdůraznil, že „v dnešní době hospodářské a finanční krize je jednoduše nepřijatelné, aby evropští spotřebitelé a společnosti nesli břemeno špatně fungujícího trhu s energií. Komise je odhodlána podniknout veškeré nezbytné kroky a zajistit, aby evropští spotřebitelé mohli využívat výhod skutečného výběru, lepších cen a bezpečnějších dodávek, jež může poskytnout jedině otevřený a konkurenční trh."

 

Opatření, která dnes Komise podnikla, reagují na porušení různých ustanovení stávajících právních předpisů Společenství ohledně elektřiny a zemního plynu, takzvaného druhého balíčku z roku 2003. Komise se obzvláště zaměřila na ustanovení zaručující spravedlivou soutěž v zájmu spotřebitelů.

 

Hlavní případy porušení, které Komise v této souvislosti identifikovala, se týkají:

  • nedostatku informací poskytovaných provozovateli elektroenergetických přenosových soustav a přepravních soustav zemního plynu, jenž znemožňuje efektivní přístup dodavatelských společností k sítím;

  • nedostatečné kvality systémů přidělování kapacity pro optimalizaci využití sítě pro přenos elektrické energie a přepravu zemního plynu ve členských státech;

  • nedostatku přeshraniční koordinace a spolupráce ze strany provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a vnitrostátních orgánů, nezbytných pro lepší přidělování kapacity sítě u přeshraničních propojení tak, aby bylo využití stávající elektrické rozvodné sítě optimalizováno na regionální a evropské úrovni, a nikoli na vnitrostátní úrovni;

  • nedostatečného úsilí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu při zpřístupňování maximální dostupné kapacity s cílem optimalizovat příležitosti pro vstup na trh a hospodářskou soutěž. Týká se to zejména krátkodobé kapacity, která je jinak nevyužitá, a kapacity v opačném směru, než kterým zemní plyn fyzicky proudí (zpětná kapacita);

  • nedostatku efektivních donucovacích opatření ze strany příslušných orgánů členských států v případě porušení předpisů EU, včetně neexistence systémů účinných sankcí na vnitrostátní úrovni;

  • přetrvávajících regulovaných cen, zejména ve prospěch velkých zákazníků, které představují překážku pro vstup nových subjektů na trh;

  • neexistence vhodných postupů pro spotřebitele při řešení sporů na vnitrostátní úrovni; základním předpokladem směrnic o elektřině a zemním plynu je požadavek, aby všichni občané, kteří využívají výhod vnitřního trhu, měli též možnost těšit se z vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Nedostatek transparentních, jednoduchých a levných postupů pro řešení stížností spotřebitelů však může vést k tomu, že nebudou ochotni se na vnitřním trhu podílet. Směrnice o elektřině a zemním plynu stanoví jasné povinnosti zajišťující zavedení takových postupů a poskytnutí skutečného alternativního výběru spotřebitelům.

Předpisy týkající se vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem mají zásadní význam pro skutečný konkurenční trh s energií v Evropě. Právní předpisy EU musí být řádně používány, aby umožnily fungování trhů a zajistily jejich účinnou integraci. Komise učinila z dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem jednu z prioritních oblastí své strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. Podle názoru Komise nebudou udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné dodávky energie možné bez otevřených a konkurenčních trhů s energií umožňujících evropským společnostem soutěž v rámci celé Evropy. Vytvoření integrovaného evropského trhu s energií bude klíčovým faktorem při zlepšení bezpečnosti dodávek a posílení konkurenceschopnosti v EU. Je to v bezprostředním zájmu evropských spotřebitelů.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 25.6.2009. Poslední aktualizace: 25.6.2009 14:05
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno