Komise přijímá opatření s cílem zajistit provádění právních předpisů EU v ČR, Francii a Lucembursku


Vytištěno 1.12.2020 00:23 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2009&nav03=15165

25. 6. 2009 

 

Evropská komise

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení proti České republice u Evropského soudního dvora a zaslat formální žádost Lucembursku, neboť tyto státy neprovedly do svých právních předpisů směrnice v oblasti práva obchodních společností a jejich správy. Tato formální žádost má podobu „odůvodněného stanoviska", které je podle článku 226 Smlouvy o ES druhou fází řízení pro porušení Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

 

Komise rovněž rozhodla zaslat podle článku 228 Smlouvy o ES úřední oznámení Francii s cílem požádat ji o poskytnutí všech informací o provádění rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2009 týkajícího se vzájemného uznávání odborných kvalifikací.

 

Právo obchodních společností a jejich správa a řízení

 

Směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost - Česká repub lika

Komise rozhodla zahájit řízení proti České republice u Evropského soudního dvora z důvodu neprovedení směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost společností s kótovanými akciemi do vnitrostátních právních předpisů.

Cílem směrnice je zlepšit kvalitu informací poskytovaných investorům, pokud jde o podnikatelské výsledky společností, jejich finanční situaci a změny ve významné účasti společností. Směrnice tak přispívá ke zlepšení ochrany investorů, zvyšuje jejich důvěru, zlepšuje fungování evropských kapitálových trhů, a měla by zlepšit šíření informací v Evropě o emitentech, a usnadnit tak přeshraniční investice.

Tato směrnice doplňuje balíček opatření akčního plánu pro finanční služby (který zahrnuje nařízení o IAS, směrnici o zneužívání trhu, směrnici o prospektu), jehož cílem je vytvořit v rámci celé EU společný režim zveřejňování finančních údajů pro emitenty společností s kótovanými akciemi.

 

Směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost stanoví, že

Lhůta pro provedení této směrnice byla 20. ledna 2007.

 

 

Celá zpráva: zde.

 

 

Zdroj: Rapid


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.6.2009. Poslední aktualizace: 26.6.2009 16:35