Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Digitální agenda: Komise předkládá akční plán na zvýšení prosperity a kvality života v Evropě

Budova Evropské komise

 

Zavedení ambiciózní Digitální strategie pro Evropu, kterou dnes představila Evropská komise, by výrazně pomohlo hospodářskému růstu EU a přineslo by výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě (viz IP/10/571) a tato tendence se pravděpodobně zrychlí. Program nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti. Jsou jimi vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilita, podpora důvěry v internet a zvýšení jeho bezpečnosti, rychlejší přístup k internetu, více investic do výzkumu a vývoje, zvýšení počítačové gramotnosti a začlenění a použití informačních a komunikačních technologií při řešení problémů, se kterými se společnost potýká, např. změna klimatu nebo stárnutí obyvatelstva.


Mezi hlavními přínosy se především očekává usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace, rychlý rozmach telemedicíny (elektronická výměna medicínských informací) a vývoj energeticky účinných svítidel. V těchto sedmi oblastech digitální strategie předkládá přibližně 100 dalších opatření, z nichž 31 je legislativní povahy. Digitální strategie je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst (viz IP/10/225).

 

Místopředsedkyně Komise pro digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Digitální revoluce musí především sloužit zájmům evropských občanů a podniků. Jen tak může být maximalizován potenciál informačních a komunikačních technologií (IKT), což napomůže tvorbě pracovních míst, udržitelnosti a sociálnímu začleňování. Ambiciózní strategie, kterou jsme dnes předložili, jasně ukazuje, kam musíme v následujících letech napnout naše úsilí. Rozvinutí potenciálu evropské digitální budoucnosti si vyžádá plné nasazení členských států, odvětví IKT a ostatních významných hospodářských aktérů."


Sedm cílů


Nový jednotný trh, který přinese výhody digitálního věku

 

Občané by měli mít možnost využívat komerčních služeb a kulturního obsahu, aniž by byli omezeni hranicemi států. Avšak on-line trhy v EU jsou stále odděleny překážkami, které brání přístupu k celoevropským telekomunikačním službám a digitálním službám a obsahu. Ve Spojených státech se v současnosti stahuje čtyřikrát více hudby než v Evropě, která trpí nedostatkem legální nabídky a roztříštěností trhů. Komise hodlá otevřít přístup k zákonnému obsahu na síti tím, že zjednoduší platby za autorská práva, jejich správu a udělování mezinárodních licencí. Dalšími opatřeními jsou usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace a snadnější řešení sporů v elektronickém obchodu.


Zlepšení standardizace a interoperability v oblasti IKT

 

Aby lidé mohli tvořit, kombinovat a inovovat, potřebují otevřené a interoperabilní výrobky a služby IKT.


Zvýšení důvěry a bezpečnosti

 

Evropané nepřijmou technologii, které nedůvěřují - při používání on-line nástrojů se musí se cítit bezpečně. V případech počítačových útoků je proto nutné lépe koordinovat odpověď na evropské úrovni a zpřísnit pravidla ochrany osobních údajů. Lze zvážit i opatření, jež by provozovatelům internetových stránek ukládala informovat uživatele o tom, že se bezpečnost jejich osobní údajů ocitla v ohrožení.


Zvýšení přístupu Evropanů k rychlému a superrychlému internetu

 

Cílem pro rok 2020 je internet s rychlostí nejméně 30 Mb/s pro všechny evropské občany, přičemž polovina evropských domácností by měla mít internetové připojení s rychlostí nejméně 100 Mb/s. V současné době má pouze 1 % Evropanů rychlé internetové připojení na bázi optických vláken, přičemž v Japonsku se jedná o 12 % a v Jižní Koreji o 15 % (viz tabulka níže). Výrazný růst hospodářství je podmíněn existencí velmi rychlého internetu. Potřebujeme, aby se vytvářela nová pracovní místa a zvyšovala prosperita a aby občané měli přístup k obsahu a službám podle svého výběru. Komise bude mimo jiné zkoumat možnosti, jak přilákat investice do širokopásmového přenosu pomocí mechanismů úvěrového posílení, a poskytne pokyny k tomu, jak podpořit investice do sítí z optických vláken.


Podpora špičkového výzkumu a inovací v IKT

 

Evropa musí více investovat do výzkumu a vývoje a zajistit, že nejlepší návrhy se dostanou na trh. Cílem programu je mimo jiné získání soukromých investic za pomoci prostředků z Evropského regionálního fondu a navýšení prostředků EU na výzkum, aby mohla Evropa držet krok se svými konkurenty, nebo je dokonce i předstihnout. Investice EU do výzkumu spojeného s IKT jsou méně než poloviční ve srovnání s investicemi ve Spojených státech (v roce 2007 to bylo 37 miliard eur v EU oproti 88 miliardami eur v USA).


Počítačová gramotnost a služby dostupné on-line posílí postavení Evropanů

 

Více než polovina Evropanů (250 milionů) používá internet každý den, ale dalších 30 % obyvatel internet nikdy nepoužilo. Všichni lidé, ať mladí či staří, bez ohledu na společenské postavení, mají právo na znalosti a dovednosti, které jim umožní začlenit se do digitálního věku, protože komerční, veřejné, sociální a zdravotní služby, vzdělávání a politický život se stále více přesouvají na internet.


Uvolnění potenciálu IKT ve prospěch společnosti

 

Je třeba investovat do důmyslného využívání technologií a zpracování informací, abychom našli řešení, jež povedou ke snížení spotřeby energie, k podpoře stárnoucí populace, k posílení postavení pacientů a zlepšení přístupu osob s postižením k digitálním nástrojům. Jedním z cílů je to, aby pacienti měli do roku 2015 kdekoli v EU přístup ke své zdravotní dokumentaci v elektronické podobě. Program také podpoří technologie IKT zaměřené na úsporu energií, jako je technologie osvětlení na bázi elektroluminiscenčních diod (SSL), která spotřebuje o 70 % méně energie než běžné osvětlovací systémy.


Využití digitální strategie pro Evropu

 

Nejtěžším úkolem je zajistit, aby opatření nutná k uskutečnění uvedených cílů byla rychle přijata a provedena. Někteří eurokomisaři budou spolupracovat s orgány EU a zúčastněnými stranami, aby byla digitální strategie úspěšně realizována.


Souvislosti

 

Tiskový materiál k digitální strategii naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Archivní audiovizuální záběry jsou k dispozici na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Viz také MEMO/10/199 a MEMO/10/200.

Celé znění této tiskové zprávy naleznete zde:

 

Zdroj: Týden v Evropě

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 1.6.2010. Poslední aktualizace: 1.6.2010 12:06
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno