Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise vede se zúčastněnými subjekty konzultace o uplatnění pravidel pro státní podpory

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o uplatňování svého balíčku zabývajícího se službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ).

 

Balíček uvádí podmínky, za nichž je státní financování SOHZ slučitelné s pravidly pro státní podpory EU.

 

Byl přijat v červenci 2005 v souvislosti s přelomovým rozhodnutím Evropského soudního dvora (ESD) ve věci Altmark.

 

Veřejné službyhrají v evropském modelu společnosti klíčovou roli. Určité oblasti činnosti jistě nemohou být vydány napospas tržním silám a členské státy mohou do značné míry samy rozhodnout, které služby budou považovány za služby obecného zájmu. Nicméně v kontextu jednotného trhu EU musíme zajistit, že takové služby budou poskytovány v souladu s pravidly stanovenými Smlouvou, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže. To je o to důležitější v současnosti, kdy je rozpočtová konsolidace nezbytnou podmínkou pro to, abychom překonali krizi, oživili růst a zlepšili sociální soudržnost," prohlásil místopředseda Komise a komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia. „Komise balíček z roku 2005 objektivně posoudí, aby co možná nejpřesněji zjistila jak jeho přínosy, tak i s ním spojené obtíže, se kterými se mohly členské státy a zúčastněné subjekty při jeho používání potýkat," dodal.

Evropská komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci s cílem posoudit uplatňování balíčku z roku 2005 o službách obecného hospodářského zájmu. Cílem balíčku je objasnit, za jakých podmínek může být státní financování SOHZ považováno za slučitelnou státní podporu.

 

Politika hospodářské soutěže se neuplatňuje na všechny služby obecného zájmu, ale pouze na ty, které jsou skutečně hospodářské povahy, tj. na služby obecného hospodářského zájmu. Právní předpisy EU vymezují „hospodářskou" činnost jako činnost nabízející zboží a/nebo služby na určitém trhu, například v oblasti vysílání, energie, dopravy a poštovních služeb.

 

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Altmark [1]  rozhodl, že náhrada za služby obecného hospodářského zájmu je státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy, a proto podléhá kontrole ze strany Komise, pokud nejsou splněny tyto čtyři kumulativní podmínky:

 

-   příjemce musí být pověřen jasně definovaným úkolem veřejné služby,

 

-   parametry pro výpočet výše náhrady musí být stanoveny předem a objektivním a průhledným způsobem,

 

-   náhrada nesmí přesáhnout náklady vzniklé při plnění veřejné služby po odečtení příjmů vzniklých poskytováním této služby (náhrada však může zahrnovat přiměřený zisk),

 

-   příjemce byl vybrán v nabídkovém řízení nebo výše náhrady byla vypočítána na základě nákladů na kvalitní fungování podniku, který je přiměřeně vybavený prostředky pro poskytování veřejné služby.

 

V souvislosti se soudním rozhodnutím ve věci Altmark přijala[2] Komise v červenci 2005 „balíček o SOHZ" sestávající z:

 

- rozhodnutí Komise podle čl. 106 odst. 3 Smlouvy o EU, kterým se stanoví podmínky, za kterých je náhrada společnostem za poskytování veřejných služeb slučitelná s pravidly pro státní podpory a nemusí být Komisi předem oznámena. Rozhodnutí se vztahuje na nemocnice a sociální bydlení bez ohledu na výši náhrady, a rovněž na jiná odvětví, pokud výše náhrady nepřekročí 30 milionů EUR ročně a roční obrat příjemce není vyšší než 100 milionů EUR. Vztahuje se rovněž na leteckou i námořní dopravu na ostrovy v EU, a také letiště a přístavy, u kterých počet přepravovaných osob nepřekročí určitou limitní hodnotu[3],

 

- rámce, kterým se stanoví podmínky, za kterých může být nicméně náhrada, které se rozhodnutí původně netýkalo, slučitelná s pravidly pro státní podpory, poté co byla Komisi oznámena a Komisí posouzena. Náhrada, která překračuje náklady veřejných služeb nebo je používána společnostmi na jiných, hospodářské soutěži otevřených trzích je neodůvodněná a není slučitelná s pravidly pro státní podpory stanovenými Smlouvou.

V rozhodnutí i rámci je stanoveno, že Komise vypracuje hodnotící zprávu a bude přitom vycházet ze svých znalostí o provádění balíčku, a rovněž z výsledků obsáhlých konzultací, které vedla v první řadě na základě údajů o provádění rozhodnutí poskytnutých členskými státy.

 

Komise dnes zveřejnila zprávy členských států o uplatňování pravidel, a také dotazník určený provozovatelům veřejných služeb, uživatelům veřejných služeb, zúčastněným subjektům, občanům a jiným zúčastněným stranám. Na základě výsledků této veřejné konzultace bude vyhodnocen balíček z roku 2005 a nakonec navržena zlepšení.

 

Veřejná konzultace je dostupná na internetové adrese

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.

 

[1]      Věc C-280/00 Altmark o sporu o poskytování služeb místní dopravy, se kterou se na ESD obrátil jeden německý soud;Sb. rozh. 2003, s. I- 7747.

 

[2]    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr

 

[3]  Letecká a námořní spojení na ostrovy, u kterých průměrný počet přepravovaných osob není vyšší než 300 000 cestujících; a letiště a přístavy, u kterých počet přepravovaných osob není vyšší než 1 000 000 cestujících pro letiště a 300 000 cestujících pro přístavy.

 

Zdroj: Týden v Evropě

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 16.6.2010. Poslední aktualizace: 16.6.2010 12:56
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno