Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise zkoumá používání bezpečnostních skenerů na evropských letištích

Evropská komise dnes na žádost Evropského parlamentu a členských států vydala sdělení, ve kterém hodnotí používání bezpečnostních skenerů na letištích v EU. V důsledku pokusu o teroristický útok výbušnými látkami na letu z Amsterodamu do Detroitu dne 25. prosince 2009 se bezpečnostní skenery používají stále více a jsou i nadále testovány v několika členských státech EU, včetně Spojeného království, Nizozemska, Francie a Itálie. Bezpečnostní skenery jako takové v současnosti nespadají do oblasti působnosti právních předpisů EU o ochraně letectví před protiprávními činy - situace je taková, že v různých členských státech je tato problematika právně upravena různými způsoby. V dnes zveřejněné zprávě se zdůrazňuje, že uvedená metoda detekční kontroly se jeví jako vhodná možnost posílit bezpečnost cestujících. Komise podporuje postoj EU, který spočívá v tom, že rozmístění a provoz bezpečnostních skenerů - v případě, že se členské státy rozhodnou je používat - podléhá společným normám, jejichž prostřednictvím je zajištěna základní detekční funkce i jednotná úroveň dodržování základních práv a zdravotních předpisů v Evropě. S ohledem na věcné informace uvedené ve zprávě si Komise vyžádá názor Evropského parlamentu a Rady.

 

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Stále více členských států EU používá bezpečnostní skenery, avšak jejich užívání v současnosti nespadá do oblasti působnosti zákonů EU, a je tudíž členskými státy upraveno různými způsoby. Bezpečnostní skenery nejsou všelékem, avšak nabízejí vhodnou možnost, jak dále posílit bezpečnost cestujících. Každý členský stát by měl sám rozhodnout, zda povolí používání skenerů na svých letištích. Tato skutečnost se nezmění. Avšak v zemích, kde je tato technologie zavedena, by její používání mělo být upraveno normami o detekční schopnosti platnými v celé EU, jakož i společnými ochrannými opatřeními, aby bylo zajištěno dodržování zdravotních předpisů a základních práv EU."

 

Otázky ohledně používání bezpečnostních skenerů byly nastoleny poté, co 25. prosince 2009 na letu NW 253 z Amsterodamu do Detroitu došlo k vážnému incidentu, kdy se terorista pokusil odpálit výbušniny umístěné na svém těle, které nebyly kovovými detektory zjištěny. Na žádost Evropského parlamentu a členských států dnes Komise přijala svou zprávu o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU. Zpráva posuzuje dopad používání této detekční metody v souvislosti s detekční schopností a dodržováním základních práv a ochrany zdraví.

 

Ze zprávy vyplývá, že bezpečnostní skenery lze považovat za spolehlivou a účinnou detekční metodu odhalování kovových i nekovových předmětů, které mají cestující u sebe. Za předpokladu, že se skenery používají za vhodných podmínek, by bylo kromě toho možné reagovat na vznesené obavy související se zdravím a základními právy.

Několik členských států EU již rozmísťuje bezpečnostní skenery na svých letištích za použití různých technologií a stanoví rozličné provozní podmínky pro jejich použití. Důsledkem je používání rozdílných pravidel v rámci EU.

 

Komise podporuje společný evropský postoj v otázce bezpečnostních skenerů, který spočívá v tom, že jejich rozmístění a provoz - v případě, že se členské státy rozhodnou je používat - podléhá společným normám, jejichž prostřednictvím je zajištěna základní detekční funkce a které zároveň zahrnují ochranná opatření pro zajištění dodržování základních práv a zdravotních předpisů v Evropě.

 

Bezpečnostní skenery představují možný způsob, jak posílit evropský rámec ochrany letectví před protiprávními činy a zároveň usnadnit cestování. Mezinárodní spolupráce, technologie a posílené prověřování cestujících jsou rovněž užitečné nástroje, které lze použít pro zajištění bezpečnosti občanů.

 

Komise tuto zprávu předá Radě a Evropskému parlamentu. S ohledem na výsledek diskuzí je možné, že předloží návrhy právního rámce EU upravující používání bezpečnostních skenerů na letištích EU.

 

http://ec.europa.eu/transport/air/security/security_en.htm

 

Zdroj: EUROPA - Press Releases RAPID

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 16.6.2010. Poslední aktualizace: 17.6.2010 13:10
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno