Komise reaguje na evropskou občanskou iniciativu „Jeden z nás“


Vytištěno 22.10.2020 23:40 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=6&rok=2014&nav03=10000587

nanomateriály

 

Evropská komise dnes odpověděla na evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Jeden z nás“ (One of us). Po setkání s organizátory iniciativy a prostudování jejich žádosti Komise legislativní návrh nepředloží s odůvodněním, že nedávno příslušnou unijní politiku projednaly a schválily členské státy a Evropský parlament. Uvedená iniciativa usilovala o to, aby EU ukončila financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí, a to především v oblastech výzkumu, rozvojové spolupráce a veřejného zdraví. Organizátoři iniciativy po registraci svého návrhu nasbírali více než požadovaný jeden milion podpisů z minimálně sedmi členských států EU. Setkání s Komisí proběhlo 9. dubna (STATEMENT/14/115), poté se 10. dubna uskutečnilo veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Komise dospěla k závěru, že stávající rámec financování, který nedávno projednaly a schválily členské státy EU a Evropský parlament, je v tomto ohledu dostačující.

 

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, uvedla: „Této občanské iniciativě jsme věnovali maximální pozornost. Členské státy a Evropský parlament se však dohodly na tom, že financování výzkumu v této oblasti bude pokračovat. A měly k tomu dobrý důvod: embryonální kmenové buňky jsou jedinečné a mohou přispět k léčbě, jež může pacientům zachránit život a již nyní se klinicky testuje. Komise bude nadále u výzkumu financovaného z unijních prostředků uplatňovat přísná etická pravidla a platná omezení, podle nichž ničení embryí nefinancuje.“

 

Komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs dodal: „Evropské občanské iniciativy umožňují občanům přímo se zapojit do vytváření politik EU a my jim věnujeme náležitou pozornost. Komplikace v těhotenství a při porodu jsou i dnes příčinou úmrtí příliš mnoha žen. Mezinárodní společenství proto zařadilo snížení úmrtnosti matek a dosažení všeobecného přístupu ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví mezi rozvojové cíle tisíciletí. EU, její členské státy a další mezinárodní dárci považují zdraví a konkrétně tento cíl za svou prioritu a intenzivně pracují na jeho naplnění. Smyslem našich rozvojových programů v této oblasti je rozšiřovat dostupnost služeb v oblasti plánovaného rodičovství, a tím předcházet potratům.“

 

Výzkum lidských embryonálních kmenových buněk

Evropská komise uplatňuje v případě výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk propracovaný systém, který je podle ní plně v souladu se Smlouvami EU a Listinou základních práv Evropské unie. Tento systém, který platil i v předchozím unijním programu pro výzkum, odsouhlasily členské státy EU a Evropský parlament v roce 2013 v rámci schvalování legislativy k programu Horizont 2020. Je postaven na těchto třech zásadách:

Evropská komise výslovně výzkum lidských embryonálních kmenových buněk nefinancuje. Poskytuje ale prostředky na výzkum léčby např. Parkinsonovy nemoci, Huntingtonovy choroby nebo cukrovky. Výzkum může zahrnovat i lidské embryonální kmenové buňky, pokud jsou součástí nejlepších návrhů projektů. V letech 2007 až 2013 EU finančně podpořila 27 projektů spolupráce v oblasti lékařského výzkumu zahrnující použití lidských embryonálních kmenových buněk. Příspěvek z rozpočtu EU činil 156,7 milionu eur. Celkové výdaje na zdravotnický výzkum ve stejném časovém období dosáhly přibližně 6 miliard EUR.

Pomoc EU v oblasti zdraví v rozvojových zemích

 

Rozvojová spolupráce v oblasti zdravotní péče o matku a dítě se opírá o:

O prioritách financování EU v oblasti zdraví se rozhoduje společně s vládami partnerských zemí a důraz se při tom klade na lepší a širší dostupnost jejich vnitrostátních systémů zdravotní péče. EU poskytla v letech 2008 až 2012 na oblast zdravotnictví 3,2 miliardy eur ze svých rozvojových fondů. Z toho 1,5 miliardy eur bylo uvolněno na oblast zdraví matek, novorozenců a dětí, 87 milionů eur bylo určeno na péči v oblasti reprodukčního zdraví a 17 milionů EUR na plánované rodičovství.

Nástroj pro rozvojovou spolupráci je jedním z hlavních finančních nástrojů EU pro rozvojovou pomoc. Poskytuje jednak dvoustrannou podporu rozvojovým zemím, na něž se nevztahuje Evropský rozvojový fond, jednak tematickou podporu všem partnerským zemím v rámci prioritních témat, jako jsou lidská práva, demokracie a řádná správa věcí veřejných či udržitelný a inkluzivní růst. Kromě posouzení dopadů a jiných interních hodnocení probíhala v letech 2010–2011 veřejná konzultace Komise o budoucím financování vnější činnosti EU. V březnu 2014 bylo po schválení v Evropském parlamentu a Evropské radě přijato nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci, na který je z rozpočtu EU v období 2014–2020 vyčleněno 19,7 miliardy eur.

 

Souvislosti

Předkládání Evropských občanských iniciativ bylo občanům poprvé umožněno v dubnu 2012 jako nástroj participativní demokracie, v jehož rámci může 1 milion obyvatel z nejméně jedné čtvrtiny členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby přijala opatření v oblastech, ve kterých jí to její pravomoci umožňují.

Organizátoři odkazovali při předkládání iniciativy na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-34/10, Oliver Brüstle proti Greanpeace. Soudní dvůr však v tomto rozsudku, který se týkal směrnice o právní ochraně biotechnologických vynálezů (98/44/ES), uvedl, že předmětem tohoto unijního předpisu není úprava používání lidských embryí pro účely vědeckého výzkumu. Rozsudek se omezoval na patentovatelnost biotechnologických vynálezů a netýkal se otázky proveditelnosti a financování takového výzkumu.

 

Další informace

 

MEMO/14/385

Odkaz na sdělení: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Internetové stránky evropské občanské iniciativy:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs

Adresa iniciativy „Jeden z nás“: http://www.oneofus.eu/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 22990677)

Monika Wcislo (+32 22955604)

Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.6.2014. Poslední aktualizace: 9.6.2014 11:20