Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise navrhuje opatření k posílení ochrany spotřebitele a důvěry ve finanční služby

Ochrana spotřebitele - ilustrační foto

 

Evropská komise dnes navrhla změny stávajících evropských právních předpisů, které mají zvýšit ochranu majitelů bankovních účtů a drobných investorů. Je to součást snah vytvořit bezpečnější a zdravější finanční systém, zabránit další krizi a obnovit důvěru spotřebitelů. Komise rovněž zahájila veřejné konzultace týkající se možností, jak zlepšit ochranu pojistníků, včetně možnosti zavést systém záruk v pojišťovnictví ve všech členských státech. Díky dnes přijatým opatřením dostanou majitelé bankovních účtů v případě úpadku banky své peníze rychleji zpět (do 7 dnů), jejich vklady budou kryty do vyšší částky (až do 100 000 EUR) a získají podrobnější informace o tom, jak a v jakých případech jsou chráněny. Dále Komise navrhuje rychlejší odškodnění investorů využívajících investičních služeb, pokud investiční firma investorovi nevrátí jeho aktiva z důvodu zpronevěry, zanedbání správcovských povinností či provozních pochybení, přičemž výše náhrady se zvýší z 20 000 EUR na 50 000 EUR. Investoři budou rovněž lépe informováni o tom, v jakých případech se systém pro odškodnění uplatní, a budou lépe chráněni proti zpronevěře v případech, kdy jejich aktiva spravuje třetí strana - jako tomu bylo v nedávné aféře Madoff. Návrhy, které jsou plně v souladu se závazky EU v rámci skupiny G20, nyní putují do Evropského parlamentu a Rady ministrů ke zvážení.

 

„Přijetí dnešního balíčku je výsledkem nedávného úsilí Komise o dosažení transparentního a odpovědného evropského finančního systému, jenž zabrání budoucím krizím, případně je pomůže řešit. Evropští spotřebitelé si zaslouží více," uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Potřebují se ujistit, že jejich úspory, investice či pojistky jsou chráněny, ať už se nacházejí kdekoli v Evropě. Vyzývám nyní Evropský parlament a Radu, aby proto dnešní balíček schválily co nejrychleji."


Ochrana vašich úspor

Nedávná finanční krize opět ukázala, jak jsou banky zranitelné vůči riziku náhlého a hromadného vybírání vkladů, kdy se majitelé bankovních účtů domnívají, že jejich úspory nejsou v bezpečí, a snaží se je proto všechny najednou vybrat. Díky směrnici (94/19/ES) zavedly od roku 1994 všechny členské státy pro majitele bankovních účtů záchrannou síť. Pokud banka ukončí činnost, majitelé účtů u banky dostanou své vložené prostředky do určité výše krytí zpět na základě vnitrostátních systémů pojištění vkladů.

Když v roce 2008 udeřila finanční krize, byly narychlo provedeny některé změny, zejména byla zvýšena (ve dvou krocích) výše krytí na 100 000 EUR a zrušila se možnost spolupojištění (tj. majitelům bankovních účtů nejsou vráceny peníze v plné výši, nýbrž musí nést určité procento částky, o kterou přišli, i kdyby tato částka byla nižší než výše krytí). Jelikož však byly ve stávajících systémech objeveny další nedostatky, přichází nyní Komise s návrhem na komplexní změnu směrnice z roku 1994, při které se zohlední veškeré aspekty, o kterých nás tato krize poučila.


Hlavními prvky návrhu jsou:

 • Vyšší krytí: zvýšení na 100 000 EUR do konce roku je již potvrzeno. Znamená to, že 95 % všech majitelů bankovních účtů v EU získá všechny své úspory zpět, pokud jejich banka zkrachuje. Krytí se nyní vztahuje i na malé, střední a velké podniky a týká se všech měn. Nevztahuje se na žádné vklady finančních institucí a veřejných orgánů, strukturované investiční produkty a dluhopisy.
 • Rychlejší vyplácení: vklady budou majitelům bankovních účtů vyplaceny do sedmi dnů. Půjde o zásadní zlepšení, neboť v současné době mnoho majitelů účtů čeká týdny i měsíce, než dostanou své peníze zpět. Aby se tak krátkodobé vyplácení usnadnilo, budou muset orgány dohledu o problémech bank včas informovat správce systémů pojištění vkladů. Banky budou muset upřesnit ve svých účetních knihách, zda jsou vklady chráněny nebo ne.
 • Méně byrokracie: například když žijete v Portugalsku a máte svůj účet v krachující bance, která má hlavní sídlo ve Švédsku, vložené prostředky by byly vyplaceny v rámci portugalského systému, jenž by pro Vás zároveň sloužil jako kontaktní místo. Švédský systém by poté odškodnil portugalský systém.Představovalo by to výrazné zlepšení současné situace, kdy je nutno veškerou korespondenci vyřizovat přes systém země, v níž má banka hlavní sídlo.Nový přístup sníží nezbytnou administrativu a zrychlí vyplácení.
 • Lepší informovanost: majitelé bankovních účtů budou o krytí a fungování svého systému lépe informováni prostřednictvím nového, srozumitelného standardního vzoru na svých výpisech z účtu.
 • Dlouhodobé a odpovědné financování: objevily se obavy, že současné systémy pojištění vkladů nejsou dobře financovány. Dnešní návrhy zajistí, aby byly nyní financovány lépe na základě čtyřstupňového postupu. Zaprvé, stabilní financování předem (ex ante) zajistí pevnou rezervu. Zadruhé, tuto rezervu lze v případě nutnosti doplnit dodatečnými příspěvky (ex post). Zatřetí, pokud to stále nebude stačit, systémy si mohou půjčit omezenou částku z jiných systémů („vzájemná půjčka"). Začtvrté, v krajním případě by musela být přijata další mimořádná opatření k financování. Příspěvky budou nadále, jako je tomu dosud, pocházet od bank. Budou se však vypočítávat spravedlivěji, neboť budou upraveny na základě rizik, které jednotlivé banky představují.

Naše úspory v EU budou nejen lépe chráněny, ale můžeme si nyní i vybrat nejlepší produkt spoření v jakékoli zemi EU, aniž bychom se museli znepokojovat rozdíly v ochraně. Bankám přinese návrh výhodu v tom, že by mohly nabízet konkurenční produkty v celé EU, aniž je takové rozdíly budou brzdit. Vedle toho budou daňoví poplatníci těžit z lepšího financování systémů, což minimalizuje nutnost zásahu státu.

Většina zlepšení by mohla vstoupit v platnost již do roku 2012 a 2013 a platila by ve všech členských státech EU, jakož i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, jakmile budou začleněna do Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Viz také MEMO/10/318


Ochrana Vašich investic

Od roku 1997 chrání směrnice o systémech pro odškodnění investorů (97/9/ES) investory, kteří využívají investičních služeb v Evropě, poskytováním odškodnění v případech, kdy investiční firma není schopna vrátit aktiva patřící investorovi. K tomu může dojít například z důvodu zpronevěry nebo zanedbání povinnosti ve firmě či z důvodu chyb nebo problémů v systémech firmy. Nejde o ochranu proti investičním rizikům jako takovým. V 27 členských státech EU funguje v současnosti 39 systémů pro odškodnění investorů.

V posledních letech Komise obdržela řadu stížností na uplatňování směrnice v některých členských státech. Stížnosti se týkaly například toho, že systémy nejsou dostatečně financovány, aby mohly vyplácet pohledávky, nebo jsou pohledávky vypláceny s velkým zpožděním.

Cílem dnešního návrhu je zajistit účinnější pravidla pro ochranu investorů a rovné podmínky v souvislosti s typem finančních nástrojů, které jsou chráněny, a rovněž zajistit řádné financování a nezbytná opatření jako záruku, že investoři budou odškodněni.


Hlavními prvky návrhu jsou:

 • Vyšší krytí: současná minimální výše odškodnění pro investory je 20 000 EUR. Na základě návrhu Komise bude tato částka zvýšena na 50 000 EUR pro každého investora.
 • Rychlejší vyplácení odškodnění: podle současných právních předpisů může trvat několik let, než investoři obdrží nějaké odškodnění. Díky návrhu Komise dojde ke změně a investoři budou odškodněni nejpozději do 9 měsíců od úpadku investiční firmy. Taková lhůta je nutná, aby příslušné orgány mohly případ vyšetřit a zjistit, v jaké situaci se jednotliví investoři nacházejí.
 • Lepší informovanost: investoři budou lépe a více informováni o tom, do jaké míry jsou jejich aktiva kryta. Například: směrnice se nevztahuje na investiční rizika - investice, které ztrácejí hodnotu v důsledku poklesu na akciovém trhu nebo úpadku emitenta.
 • Dlouhodobé a odpovědné financování: od roku 1997 došlo v členských státech k několika případům, kdy systémy nebyly dostatečně financovány, aby investorům mohly nahradit ztracená aktiva. Na základě návrhu Komise se stanoví minimální cílová částka finančních prostředků, které bude třeba předem v plné výši dosáhnout. V krajním případě si mohou systémy, je-li třeba, půjčit omezenou částku z jiných systémů a využít dalších opatření financování („vzájemná půjčka"). Příspěvky budou platit investiční firmy.
 • Širší ochrana: v současnosti investoři nejsou automaticky chráněni v případech, kdy investiční firma využívá pro spravování aktiv klienta služeb třetí strany, která se dostane do úpadku, aniž by investovaná aktiva vrátila. Stejně tak mohou utrpět ztrátu podílníci investičního fondu, pokud se do úpadku dostane depozitář nebo pověřený uschovatel fondu. Nedávným příkladem je investiční podvod v případu Madoff z roku 2008. Komise nyní navrhuje, aby byla přijata opatření i pro takovéto situace.
 • Většina zlepšení by mohla vstoupit v platnost již do konce roku 2012 a platila by ve všech členských státech EU, jakož i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, jakmile budou začleněna do Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Viz také MEMO/10/319


Zlepšení ochrany pojistníků

Systémy záruk v pojišťovnictví se využívají jako poslední řešení a poskytují ochranu spotřebitelům v případech, kdy pojistitelé nemohou splnit své závazky vyplývající ze smlouvy. Poskytují ochranu proti riziku, že v případě ukončení činnosti pojišťovny nedojde k uspokojení pojistných nároků.

Systémy záruk v pojišťovnictví mohou nabídnout ochranu, jelikož spotřebitelům vyplácejí odškodnění či zajišťují pokračování jejich pojistky například usnadněním převodu pojistných smluv k solventnímu pojistiteli nebo do samotného systému záruk. V pojišťovnictví na rozdíl od bankovnictví a odvětví cenných papírů v současné době neexistují žádné evropské právní předpisy o systémech záruk. Jeden nebo více systémů záruk v pojišťovnictví, které se týkají životního a/nebo neživotního pojištění, k dnešku provozuje 12 členských států. Liší se nejen z hlediska ochrany a způsobilosti, ale například také v typu případů, kdy se mají použít, a ve způsobu financování.

 

V bílé knize, která dnes byla přijata, Komise stanoví různé možnosti, jak v EU zajistit spravedlivou a komplexní úroveň ochrany spotřebitele a jak ochránit daňové poplatníky, aby v případě úpadku pojišťovny nemuseli nést náklady sami. Především navrhuje zavedení směrnice, která zajistí, aby systémy záruk v pojišťovnictví existovaly ve všech členských státech a splňovaly minimální soubor požadavků. Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví se předloží ke konzultaci, proto se všechny zainteresované vyzývají, aby vyjádřily svá stanoviska a další připomínky do 30. listopadu 2010.

 

Viz také MEMO/10/320


Další informace:

 

Systémy pojištění vkladů:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm

Systémy pro odškodnění investorů:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/investor_en.htm

Systémy záruk v pojišťovnictví:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/guarantee_en.htm

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.7.2010. Poslední aktualizace: 28.7.2010 10:28
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno