Biocidní přípravky budou bezpečnější


Vytištěno 30.11.2020 23:32 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=7&rok=2012&nav03=20664

 Ilustrační foto

 

Dnes vstupují v platnost nová pravidla pro biocidní přípravky, která výrazně posílí ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Biocidní přípravky jsou potřebné pro regulaci organismů, které jsou škodlivé pro zdraví člověka a zvířat nebo které způsobují poškození materiálů. Vzhledem k tomu, že jejich vlastnosti mohou rovněž představovat rizika pro člověka, zvířata a životní prostředí, je však nutné je pečlivě regulovat. Nové nařízení o biocidních přípravcích zvýší bezpečnost těchto chemických výrobků a zjednoduší jejich povolování na trhu EU, čímž zlepší jejich volný pohyb na vnitřním trhu.

 

„Jde o další krok, který zaručí vysokou úroveň ochrany zdraví občanů a životního prostředí," řekl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Jeho účelem je zajistit, aby byly k dispozici pouze bezpečné přípravky a aby ty nejnebezpečnější látky nebyly vpuštěny na náš trh. Nové nařízení přinese díky zjednodušenému povolování značné hospodářské přínosy evropským podnikům."

 

Biocidní přípravky jsou součástí každodenního života a patří mezi ně dezinfekční přípravky používané v domácnosti nebo v nemocnicích, jed na krysy, repelenty proti hmyzu, spreje a nátěry proti plísním, tablety k čištění vody a mnoho dalších přípravků. Již od roku 1998 je upravuje legislativa EU a od té doby bylo na základě směrnice o biocidních přípravcích povoleno téměř tisíc přípravků.

 

Evropská komise přezkoumala směrnici o biocidních přípravcích a dospěla k závěru, že povolovací postupy pro účinné látky a přípravky by mohly být zjednodušeny a zefektivněny. Nové nařízení přináší účinnější ustanovení, pokud jde o povolování přípravků, požadavky a sdílení údajů o přípravcích. Během deseti let povede v odvětví k odhadovaným úsporám ve výši 2,7 miliardy EUR.

 

Nové předpisy rovněž omezují zkoušky na zvířatech tím, že činí sdílení údajů povinným a podporují pružnější a integrovanější přístup k testování. Specializovaná platforma IT (registr pro biocidní přípravky) bude využívána pro podávání žádostí, jakož i zaznamenávání rozhodnutí a šíření informací mezi veřejností.

 

Bude rovněž rozšířena ochrana, neboť nové právní předpisy se budou nyní rovněž vztahovat na zboží a materiály ošetřené biocidními přípravky, jako je nábytek a potravinářské obaly.

 

Při správě tohoto nařízení bude mít zásadní úlohu Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Jedna z hlavních výhod spočívá v rozsahu zdrojů, které bude ECHA poskytovat. V současné době jsou jak národní, tak evropské zdroje velmi omezené, což vede ke zpoždění schvalovacích postupů a ke zvýšení nákladů v odvětví. Agentuře ECHA bylo přiděleno 100 zaměstnanců, kteří budou pracovat na činnostech spojených s biocidními přípravky. Očekává se, že počet stanovisek, která předloží, vzroste z 80 v roce 2014 na 300 v roce 2020.

 

Další kroky

Nařízení se použije od 1. září 2013 a od tohoto data budou mít společnosti dvě možnosti, jak požádat o povolení k uvedení svých výrobků na trh. První, kterou pravděpodobně využijí velké podniky, vyžaduje, aby společnosti předložily žádost agentuře ECHA, a pokud bude přípravek posouzen jako bezpečný, může být prodáván v celé EU. Druhá možnost bude atraktivnější pro řadu malých a středních podniků v tomto odvětví, neboť vyžaduje, aby společnosti svému vnitrostátnímu orgánu podaly žádost o povolení prodávat přípravek ve vlastní zemi. Bude-li povolení uděleno, mohou následně v souladu se zásadou vzájemného uznávání uvést přípravek na trh jiných členských států.

 

Další informace:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

 

Viz také:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

 

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.7.2012. Poslední aktualizace: 26.7.2012 11:10