Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komisařka Vassiliou oznámila zvýšení evropské podpory kulturního dědictví

 

Podle nové zprávy Evropské komise by se měly organizace zabývající se kulturním dědictvím chopit příležitostí, které nabízejí evropské programy a politiky financování, a pomoci tak vyřešit problémy, se kterými se tato oblast potýká. V politickém dokumentu nazvaném Cesta k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě se uvádí, že se toto odvětví nachází na „rozcestí“, za což mohou omezené veřejné rozpočty, klesající účast na tradičních kulturních aktivitách a diverzifikace tradičního publika způsobená urbanizací, globalizací a technologickými změnami. Zpráva však také zdůrazňuje příležitosti, které se členským státům a zúčastněným stranám naskýtají v oblasti bližší přeshraniční spolupráce, díky nimž mohou zajistit, aby kulturní dědictví přispívalo k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních míst.

 

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, prohlásila: „Evropa musí maximalizovat vnitřní, hospodářskou a společenskou hodnotu kulturního dědictví. To by mělo být ústředním bodem inovací vycházejících z kulturního dědictví – chopit se možností, které nabízí digitalizace, a propagovat naše odborné znalosti v oblasti kulturního dědictví po celém světě. Musíme vybízet k tomu, aby byly muzea a významné pamětihodnosti v celé Evropě zajímavější pro návštěvníky, využívaly k jejich oslovení nové techniky a technologie a obracely se zejména na mladé lidi. Stručně řečeno – potřebujeme, aby historie ožila. Jsem nesmírně potěšena tím, že evropská podpora kulturního dědictví v příštích sedmi letech ještě posílí.


Zpráva vyzývá k posílení spolupráce na úrovni EU, ke sdílení nápadů a osvědčených postupů, což může být přínosné pro jednotlivé vnitrostátní politiky a správu kulturního dědictví. Zpráva dále vítá přístup stanovený ve směrnici EU o posuzování vlivů na životní prostředí, který vyžaduje, aby byl zvážen také dopad projektů na kulturní dědictví, a obecné nařízení o blokových výjimkách, které umožňuje, aby byla odvětví kulturního dědictví poskytována státní pomoc. Zpráva vybízí k přijetí obdobného přístupu, jež by spočíval v podpoře kulturního dědictví, při vytváření šíře pojatých politik na úrovni EU, na vnitrostátní i na regionální úrovni.

 

Odvětví kulturního dědictví již od EU obdrželo nezanedbatelné finanční prostředky, včetně 3,2 miliardy eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj v období 2007–2013. Mezi projekty, které obdržely podporu, patřily rozsáhlé konzervační práce na Parthenónu a v Pompejích. Z programů EU byly poskytnuty další 1,2 miliardy eur na venkovské kulturní dědictví a přibližně 100 milionů eur na výzkum související s kulturním dědictvím. Očekává se, že v letech 2014–2020 poplynou z EU do kulturního dědictví ještě větší investice, na příklad prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (s celkovým rozpočtem na regionální politiku ve výši 351 miliard eur), programu Horizont 2020 (80 milionů eur na výzkum) a programu Kreativní Evropa (1,5 miliardy eur na kulturní a tvůrčí odvětví).


Značné příležitosti, pokud jde o financování a politiky, existují také v řadě oblastí souvisejících s kulturním dědictvím, jako je místní a regionální rozvoj, vzdělávání, podpora malých a středních podniků a cestovní ruch. Vždyť cestovní ruch v EU každoročně přináší 415 miliard eur a vytváří 15 milionů pracovních míst, z nichž mnohé přímo či nepřímo souvisejí s kulturním dědictvím. Přibližně 27 % osob cestujících v EU dotázaných v rámci průzkumu Eurobarometr týkajícího se cestovního ruchu (květen 2011) uvedlo, že si cíl cesty vybírali zejména s ohledem na kulturní dědictví.


Obecné souvislosti

 

V květnu tohoto roku vyzvali ministři kultury EU Komisi, aby „pokračovala v analýze ekonomického a sociálního dopadu kulturního dědictví v EU a přispěla k rozvoji strategického přístupu k problematice kulturního dědictví“.


Zpráva, kterou dnes Komise přijala, je odpovědí na tuto výzvu. Jejím cílem je pomoci členským státům a zúčastněným stranám, aby v co největší míře využívaly rozsáhlou podporu pro kulturní dědictví, která je k dispozici v rámci nástrojů EU, přiblížily se k integrovanějšímu přístupu na národní úrovni a na úrovni EU a učinily z Evropy laboratoř pro inovace založené na kulturním dědictví.


Podpora kulturního dědictví na úrovni EU je zakotvena v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, který stanoví, že Unie „dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. V článku 167 Smlouvy o fungování Evropské unie se uvádí, že „Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.“


Komise rovněž vypracovala doprovodnou zprávu, která podrobněji mapuje politiky a financování EU související s odvětvím kulturního dědictví.

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.8.2014. Poslední aktualizace: 4.8.2014 16:34
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno