Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Vědecké studie k bezpečnosti potravin mají být pro spotřebitele transparentnější

Komise dnes reaguje na přání vyjádřená občany v rámci úspěšné evropské občanské iniciativy představuje návrh na zvýšení transparentnosti vědeckých studií v oblasti bezpečnosti potravin.

 

EFSA

 

 

Návrh vychází rovněž z kontroly účelnosti obecného potravinového práva, kterou Komise uskutečnila již v roce 2002, a kterou je proto zapotřebí aktualizovat, a jeho cílem je: poskytnout občanům širší přístup k informacím předkládaným Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), pokud jde o schválení týkající se zemědělsko-potravinového řetězce, umožnit Komisi žádat o dodatečné studie a užším způsobem zapojit do schvalovacích postupů vědecké pracovníky členských států.

 

První místopředseda Komise Frans Timmermans v této souvislosti prohlásil: „Reagujeme dnes na zájem občanů a chceme zvýšit transparentnost rozhodovacích procesů, zlepšit přístup k relevantním informacím a dohlédnout na to, aby podstatou rozhodování v citlivé oblasti bezpečnosti potravin zůstalo důvěryhodné a vědecky podložené posuzování rizik.“

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis uvedl: „Vědecky podložené posuzování rizik v EU patří k těm nejpřísnějším na světě. Nyní se ještě zpřísní, neboť chceme zavést jasnější pravidla pro transparentnost a zefektivnit informování o rizicích v průběhu celého procesu. Díky této reformě získají občané bezprostřední přístup k vědeckým studiím, na nichž se žádosti o povolení zakládají . Členské státy a Evropský parlament vyzývám, aby urychleně přijaly opatření, jimiž tento návrh nabude právní moci, a přinese tak občanům zlepšení ještě před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce."

 

Komise navrhuje cílenou revizi nařízení o obecném potravinovém právu[1] společně s revizí osmi odvětvových právních předpisů tak, aby se sladily s obecnými pravidly a zvýšila se transparentnost v oblasti GMO, doplňkových látek, kouřových aromat, materiálů určených pro styk s potravinami, přídatných látek, potravinářských enzymů a aromat, přípravků na ochranu rostlin a nových potravin.

 

Cílem návrhu je především:

  • zvýšit transparentnost tím, že se občanům poskytne automatický a okamžitý přístup ke všem informacím týkajícím se bezpečnosti, které výrobní odvětví předloží v rámci procesu posuzování rizik;
  • vytvořit společný evropský rejstřík zadávaných studií, aby se zaručilo, že společnosti žádající o povolení předloží všechny relevantní informace a nebudou zamlčovat studie, které pro ně nejsou příznivé;
  • umožnit Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin zadávat na žádost Komise dodatečné studie financované z rozpočtu EU;
  • žádat konzultaci zúčastněných stran a veřejnosti ohledně studií předložených výrobním odvětvím jako podklady k žádostem o povolení výrobku;
  • zvýšit zapojení členských států v řídicí struktuře a vědeckých panelech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin;
  • zlepšit informování občanů o rizicích prostřednictvím společných opatření na posílení důvěry spotřebitelů, podporou informovanosti a porozumění veřejnosti a lepším vysvětlováním rozhodnutí, která přijímá Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 

 

Souvislosti

 

V roce 2002 byla v rámci obecného potravinového práva stanovena zásada analýzy rizik jakožto obecná zásada potravinového práva EU. Vytvořil se tím evropský systém bezpečnosti potravin, který odděluje odpovědnost za posouzení rizik (věda) a odpovědnost za řízení rizik (politika). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vznikl jako nezávislá agentura EU pro vědecké poradenství ohledně rizik dotýkajících se zemědělsko-potravinového řetězce.

 

Výsledky kontroly účelnosti obecného potravinového práva zveřejněné počátkem tohoto roku potvrdily, že právní předpisy plní své hlavní cíle, tedy zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a hladkého fungování vnitřního trhu. Konkrétně tento přístup k potravinovému právu EU založený na rizicích zvýšil celkovou úroveň ochrany proti možným rizikům pro bezpečnost potravin. Kontrola účelnosti ale rovněž zdůraznila obavy občanů ohledně transparentnosti vědeckých studií a postupu posuzování rizik v rámci zemědělsko-potravinového řetězce.

 

Dne 6. října 2017 byla Komisi předložena evropská občanská iniciativa s názvem Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy s prohlášeními o podpoře od 1 070 865 Evropanů. Jednou z žádostí vyjádřených v iniciativě bylo, aby se zvýšila transparentnost vědeckých studií předkládaných Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin a podpořilo se zadávání studií veřejnými orgány. Komise na tuto iniciativu odpověděla 12. prosince 2017. Doposud se podařilo nasbírat více než milion podpisů čtyřem úspěšným občanským iniciativám a u třech z nich se Komise zavázala, že provede návazná opatření.

 

Další postup

  • Legislativní návrhy budou nyní předloženy ke schválení Evropskému parlamentu a členským státům.
  • Komise usiluje o to, aby byl tento návrh přijat ještě během stávajícího volebního období, tj. do poloviny roku 2019, a mohl být rychle proveden.

 

Zdroj: TZ, Evropská komise, Brusel 11. dubna 2018

           Tiskové oddělení Zastoupení Evropské komise v České republice

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.4.2018. Poslední aktualizace: 11.4.2018 15:22
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno